Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam bij een verantwoorde inzet van middelen door middel van adviezen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Bestuursopdracht ‘Borging investeringsruimte, renovatie of restauratie huidige bezittingen’

De gemeenteraad stelde op 8 juli 2021 nieuw beleid inzake vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties vast. Het beleid staat in de Gewijzigde Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020. Met dit nieuwe beleid komen wij tegemoet aan de bestuurlijke wens om de investeringsruimte voor de vervanging, renovatie of restauratie van gemeentelijk bezit beter te borgen. Op grond van dit beleid ramen wij voortaan de kapitaallasten die voortvloeien uit het vervangen, renoveren of restaureren van het gemeentelijk bezit reëel en voorzien deze van financiële dekking. Anders dan voorheen, zal het niet meer nodig zijn om ad hoc te zoeken naar dekkingsmiddelen om tijdige vervanging, renovatie of restauratie mogelijk te maken. Zo houden we de kwaliteit van onze voorzieningen op orde (basis op orde) en scheppen we begrotingsrust.
 

Doorontwikkeling stuurinformatie

De doorontwikkeling van de stuurinformatie omvat meerdere projecten om de sturing van gemeentelijke activiteiten te ondersteunen. In 2021 werkten wij aan een concerndashboard en aan een app om automatische voortgangsrapportages te kunnen maken. We nemen beide instrumenten in 2022 in gebruik. Tegelijkertijd werken we ook aan het verbeteren van de P&C producten. Met ingang van de nieuwe collegeperiode vernieuwen we de website watdoetdegemeente.rotterdam.nl om de begroting overzichtelijker én beleidsinhoudelijker te maken. Voor zowel de sturing als de P&C producten streven we ernaar om te komen tot een samenhangend geheel van doelen en indicatoren op concernniveau.
 

Auditprogramma

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
Concern Auditing (CA) voert, in opdracht van het College en/of de Concerndirectie, onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. In 2021 heeft CA de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Werken tijdens de coronacrisis 
Tijdens de coronacrisis hebben we als organisatie veel creatieve oplossingen bedacht en toegepast. Hierdoor lukte het ons bijvoorbeeld om zaken sneller voor elkaar te krijgen. De goede dingen die de coronacrisis ons gebracht heeft, willen we graag vasthouden. In dit onderzoek is nagegaan welke succesfactoren een positieve bijdrage hebben geleverd aan onze manier van werken en hoe we deze kunnen vasthouden, ook als de crisis voorbij is.

Menselijke Maat
Welke factoren bepalen de menselijke maat bij de uitvoering van de gemeentelijke taken? En dan niet alleen vanuit het perspectief van de organisatie, maar juist ook vanuit het perspectief van de Rotterdammer. Dit leeronderzoek heeft concrete handvatten opgeleverd om de menselijke maat in onze dienstverlening verder te kunnen vergroten.

Online monitoring van burgers
Met dit onderzoek is een concernbrede inventarisatie uitgevoerd van mogelijk gebruik van online monitoring van burgers door onderdelen binnen de gemeente Rotterdam. Deze quick scan leverde een overzicht op waar en op welke wijze er binnen de gemeente gebruik wordt gemaakt van online monitoring van burgers.

Hard controls fraude 
In de gemeentelijke organisatie, processen en systemen zijn vele hard controls ingebouwd. Toch blijkt uit de praktijk, dat er gefraudeerd kan worden. Dat roept de vraag op ‘zijn er wel genoeg hard controls en zijn ze effectief?’. Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft CA onderzoek gedaan naar de vraag in welke mate het management stuurt op de hard controls om fraude te voorkomen of tijdig te signaleren.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves20441249281

Bijdragen rijk en medeoverheden 204 401 472 71
Overige opbrengsten derden 0 11 21 10
Lasten exclusief reserves18.71818.71217.979-733

Apparaatslasten 18.184 18.123 17.265 -859
Inhuur 282 800 599 -201
Overige apparaatslasten 317 556 296 -260
Personeel 17.584 16.768 16.369 -398
Intern resultaat 0 371 439 68
Intern resultaat 0 371 439 68
Programmalasten 534 218 275 57
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 534 218 275 57
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -18.514 -18.301 -17.486 814
Saldo voor reserveringen -18.514 -18.301 -17.486 814
Saldo -18.514 -18.301 -17.486 814

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Arbeidskosten 0 -859 0 859
2. Diverse afwijkingen 81 126 0 -45
         
Totaal afwijkingen 81 -733 0 814

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 814 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Arbeidskosten
De krapte op de arbeidsmarkt in 2021 had zowel effect op het vervullen van vacatures als op het aantrekken van inhuurkrachten. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de personele lasten.

 

2. Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse kleine afwijkingen.

 

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam bij een verantwoorde inzet van middelen door middel van adviezen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.