Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves89.20695.87899.8753.996

Apparaatslasten 89.206 95.878 99.875 3.996
Inhuur 35 384 817 433
Overige apparaatslasten 2.783 3.237 2.680 -557
Personeel 86.388 92.257 96.377 4.120
Intern resultaat 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -89.206 -95.878 -99.875 -3.996
Saldo voor reserveringen -89.206 -95.878 -99.875 -3.996
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -89.206 -95.878 -99.875 -3.996

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 0 3.996 0 -3.996
Totaal afwijkingen 0 3.996 0 -3.996

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op het management en de ondersteuning binnen de clusters. Deze maken onderdeel uit van het programma Overhead. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,6 mln) en het programma Maatschappelijke ondersteuning (nadelig effect van € 1,6 mln).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)