Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

Externe ontwikkelingen:

  • Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de wetgeving die de gemeente voorschrijft op welke wijze zij zich financieel moet verantwoorden. De BBV is continu in ontwikkeling. Vanuit het taakveld wordt de BBV nauwlettend gevolgd en worden wijzigingen die het grondbeleid en/of de grondexploitaties raken in de werkprocessen toegepast.

  • De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 in een arrest geoordeeld dat overheden die een onroerende zaak willen verkopen, in beginsel gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen (Didam-arrest). Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en hierover vooraf informatie bekend moet maken. De lopende grondtransacties worden getoetst aan de hand van het arrest, beoordeeld en waar nodig vinden procesmatige maatregelen plaats. Ook wordt gewerkt aan het bijstellen van selectiecriteria en het herijken en aanpassen van procedures.

 

Interne ontwikkelingen:

  • In 2021 zijn twee nieuwe grondexploitaties in uitvoering genomen: Toermalijn en Grote Beer. Ook zijn enkele lopende grondexploitaties herzien en bestuurlijk vastgesteld, onder andere de grondexploitaties Urkersingel, Tweebosbuurt, Laurenskwartier en Stadshart Hoogvliet.
  • In 2021 zijn diverse voorbereidingsprojecten gestart ten behoeve van toekomstige grondexploitaties waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de groei van de stad. Voorbeelden hiervan zijn de voorbereidingsprojecten Parkhaven, Cultuurcampus en Piekstraat. Het aantal onderhanden voorbereidingsprojecten komt daarmee op 14.

  • In 2021 heeft in aanloop naar het nieuwe grondbeleid de actualisatie van de sociale grondprijzen plaats gevonden. De doelstelling is om in 2022 het grondbeleid te completeren met de nu nog onder handen zijnde deeluitwerkingen en actualisaties van het grond(prijs)beleid 2013.

  • In 2021 zijn ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vele nieuwe medewerkers aangetrokken, zowel junioren als ervaren medewerkers. Er is veel aandacht besteed aan het inwerken van deze nieuwe medewerkers.

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Oorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves81.557101.26081.635-19.625

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.208 3.830 5.168 1.337
Overige opbrengsten derden 75.744 98.693 63.595 -35.097
Overige baten 2.605 -1.263 12.872 14.135
Lasten exclusief reserves68.54577.30466.088-11.216

Apparaatslasten 7.272 9.912 9.205 -707
Inhuur 1.032 3.635 2.614 -1.020
Overige apparaatslasten 108 103 106 3
Personeel 6.131 6.174 6.484 310
Intern resultaat 12.708 20.879 19.500 -1.379
Intern resultaat 12.708 20.879 19.500 -1.379
Programmalasten 48.564 46.512 37.383 -9.130
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 50.271 47.911 37.938 -9.973
Kapitaallasten -1.707 -1.399 -1.110 290
Overige programmalasten 0 0 554 554
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 13.013 23.956 15.546 -8.409
Saldo voor reserveringen 13.013 23.956 15.546 -8.409
Reserves1039.00913.8204.812

Onttrekking reserves 103 9.009 13.820 4.812
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo 13.116 32.964 29.366 -3.598

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Baten en lasten grondexploitaties en projecten voor derden -12.078 -12.078 0 0
2. Resultaatnemingen -7.584 0 0 -7.584
3. Overige effecten 37 862 0 -826
4. Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 0 0 11.800 11.800
5. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 0 0 51 52
6. Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie 0 0 -5.345 -5.345
7. Bestemmingsreserve Middensegment Huur 0 0 -1.695 -1.695
Totaal afwijkingen -19.625 -11.216 4.812 -3.598

1. Baten en lasten grondexploitaties en projecten voor derden
De gerealiseerde baten en lasten op de grondexploitaties en de projecten voor derden zijn lager dan begroot. De oorzaak hiervan is drieledig. Ten eerste is het een keuze om in de grondexploitatieportefeuille rekening te houden met overprogrammering (circa 30%). Deze overprogrammering (hogere raming) vertaalt zich in een verhoudingsgewijze even grote verhoging van de investeringen (lasten) als van de desinvesteringen (baten). Voor het resultaat op het product is deze afwijking ten opzichte van de begroting saldoneutraal, omdat de niet gerealiseerde baten en lasten doorschuiven naar de daaropvolgende jaren. Op portefeuilleniveau wordt getracht deze budgetovermaat binnen de grondexploitaties te beperken, maar de overmaat is nooit helemaal te voorkomen.
Een tweede oorzaak ligt in de wijze waarop in de begroting keuzes rondom budgetsturing zijn gemaakt. De werkwijze van budgetsturing vereist dat voor een aangegane verplichting (bijv. een aanbesteding) het volledige budget beschikbaar is, ook als de besteding over meerdere jaren is verspreid. De last moet dan dus feitelijk in het lopende boekjaar worden begroot terwijl de realisatie (deels) pas in latere jaren plaatsvindt.
Ten derde worden de interne en overige verrekeningen volledig onder de lasten gepresenteerd. Ook als de verrekening een baat betreft. Omdat in de grondexploitaties deze verrekeningen als baten worden gezien, levert de afwijking tussen begroting en realisatie een hoger verschil aan zowel de baten- als aan de lastenkant op.

 

 2. Resultaatnemingen
De resultaatnemingen zijn op te delen in winstnemingen, verliesnemingen en mutaties in de verliesvoorziening. Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde resultaatnemingen bedraagt € 7,5 mln.  Een deel van dit resultaat leidt tot mutaties in bestemmingsreserves, omdat in diverse gevallen de te treffen verliesvoorziening afgedekt wordt met middelen uit de reserves. Rekening houdend met deze mutaties bedraagt het verschil uiteindelijk € 2,8 mln. In onderstaande tabel wordt per type resultaatneming het verschil tussen begroting en realisatie gepresenteerd, zowel exclusief als inclusief de mutaties in de reserves. De subonderdelen worden niet allemaal afzonderlijk begroot.

ResultaatnemingenBegrootRealisatieVerschil
Winstnemingen -33.000 -33.018 -18
Verliesnemingen   3.004 3.004
Voorzieningen 7.636 12.234 4.598
Totaal excl. reserves -25.364 -17.780 7.584
Onttrekking reserves -7.636 -12.398 -4.762
Totaal incl. reserves -33.000 -30.178 2.822

De totale resultaatneming van € 30,2 mln is € 2,8 mln lager dan begroot. Wel is de oorspronkelijke begroting van € 12 mln ruimschoots gehaald. De resultaatnemingen kunnen fluctueren in de loop van de tijd.
Voor de grondexploitaties met een verwacht verlies (negatieve netto contante waarde) wordt een verliesvoorziening getroffen. Indien middelen beschikbaar zijn in bestemmingsreserves mogen deze niet direct als baat worden toegerekend aan de grondexploitaties om het verwachte verlies binnen het project (deels) te compenseren.

De middelen in de bestemmingsreserves kunnen wel worden ingezet ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In 2021 is per saldo € 4,6 mln meer toegevoegd aan de verliesvoorziening grondexploitaties dan begroot.

De inzet van reserves is € 4,8 mln hoger dan begroot. Twee effecten spelen hierbij een rol, te weten:

  • Reserves Stimulering Bouwproductie en middensegment Huur:  in de begroting is een volledige aanwending opgenomen van € 7,3 mln ten behoeve van verlieslatende grondexploitaties. Uiteindelijk is € 0,5 mln aangewend t.b.v. de dotaties aan de verliesvoorziening die is getroffen voor de grondexploitaties De Toermalijn en Maasranden. Voorzien wordt dat de resterende middelen in de reserves de komende jaren zullen worden aangewend.
  • Een onttrekking heeft plaatsgevonden aan de reserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) m.b.t. de herziene grondexploitatie Urkersingel (€ 11,8 mln).

Ontwikkeling verliesvoorziening 2021

Begin 2021 was de stand van de voorziening € 63,3 mln In 2021 is per saldo € 12,2 mln toegevoegd aan de voorziening waarmee de stand van de verliesvoorziening eind 2021 € 75,5 mln bedraagt. De mutaties betreffen toevoegingen voor o.a. de grondexploitaties Urkersingel (€ 11,8 mln), Herstructurering Oudeland (€ 0,6 mln), Groningerstraat (€ 0,9 mln), De Machinist (€ 0,6 mln), Maasranden (€ 0,7 mln)  en vrijval voor o.a. de grondexploitatie Tweebosbuurt (€ 2 mln).

De dotaties in eerdere jaren aan de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Tweebosbuurt zijn gefinancierd uit de reserve NPRZ. In het kader van o.a. de cofinanciering wordt bij de jaarrekening 2021  daarom een voorstel resultaatbestemming gedaan om het verwachte € 2,0 mln lagere verlies Tweebosbuurt weer toe te voegen aan de reserve NPRZ.

 

3. Overige effecten
Het nadeel (€ 900) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere dekking van uren. Dit komt vooral door een lagere productiviteit. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen die ingewerkt moesten worden en meer vraag naar beleidsontwikkeling.

 

4. Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
De onttrekking is hoger uitgevallen dan begroot (€ 11,8 mln). In het vierde kwartaal van 2021 is de herziene grondexploitatie Urkersingel voorgelegd aan de gemeenteraad en is goedkeuring gegeven aan de onttrekking van € 11,8 mln aan de reserve NPRZ ten behoeve van het hogere verwachte tekort op de grondexploitatie.

 

5. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)
De onttrekking is € 51 hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreft met name de projecten Buitenruimte RCD, Maasranden en Jaffa. De uitvoering verloopt volgens verwachting, maar de uitgaven (en inkomsten) komen niet volledig overeen met de geraamde fasering in jaarschijven.

 

6. Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie
Het verloop van de aanwending van deze reserve, en dan met name de verdeling over de jaarschijven, is moeilijk op voorhand te voorspellen. Voorzichtigheidshalve is daarom het volledige bedrag van € 5,6 mln in de reserve als onttrekking begroot. De onttrekking is € 5,3 mln lager uitgevallen dan begroot. In 2021 zijn een tweetal projecten in aanmerking gekomen om uit deze reserve gefinancierd te worden te weten De Toermalijn en Maasranden (totaal € 0,5 mln). Het restant van de reserve zal in 2022 en verder ingezet worden.

 

7. Bestemmingsreserve Middensegment Huur
Het verloop van de aanwending van deze reserve, en dan met name de verdeling over de jaarschijven, is moeilijk op voorhand te voorspellen. De begrote onttrekking in 2021 bedraagt € 1,7 mln.  Echter heeft er geen onttrekking plaatsgevonden aan deze reserve. Het restant van de reserve zal in 2022 en verder ingezet worden.

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden, sloop van panden en eventuele sanering. Na bouwrijp maken wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.