Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

Rotterdammers zijn door covid-19 nog steeds veel thuis en daardoor nadrukkelijker in hun woonomgeving aanwezig. Zij maken tot 70% vaker een ommetje in de wijk of buurt. Dit leidt tot grotere druk op de openbare ruimte, parken en parkjes in de stad, zeker in relatie tot de 1,5 meter afstand tot elkaar. Bewoners waarderen en gebruiken het groen in hun woonomgeving beter en meer.

Op 8 april 2021 is de Visie op de Openbare Ruimte 2020-2030 vastgesteld door de raad. Daarmee is een nieuw kader met drie doelen en focus op vijf speerpunten vastgesteld voor de openbare ruimte de komende jaren. De Uitvoeringsagenda Biodiversiteit in Rotterdam, een uitwerking van de Visie op de Openbare Ruimte, is besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, tegelijk met de Visie op de Openbare Ruimte.

Eind december 2021 werd bekend dat het collegetarget 20 hectare extra groen is gehaald. Tot en met november 2021 is 21,5 hectare extra groen gerealiseerd of in planvorming opgenomen. Die extra hectaren groen zijn gerealiseerd in openbaar gebied en op daken. Een deel hiervan wordt nog in 2022 en 2023 uitgevoerd.
Verder zijn er samen met Opzoomer Mee 1.275 straten groener gemaakt door bewoners, met ruim 6.500 m2 extra groen. Er zijn of worden 20 nieuwe groenblauwe schoolpleinen samen met basisscholen gerealiseerd. Er is 18.000 m2 nieuw groen in tuinen en op daken aangelegd met de subsidie klimaatadaptatie. Er zijn 119.361 tegels vervangen door gras of planten door bewoners, ondernemers en andere partijen bij de landelijke tegelwipwedstrijd.

De planvorming en/of uitvoering van de drie ecologische verbindingszones vordert. Het gaat om deze verbindingen: langs de Heemraadsingel naar Vroesenpark, de Steilrand (van de Rotte naar de Schie en Landgoed De Tempel) en langs het Zuiddiepje, tussen Eiland van Brienenoord en Park De Twee Heuvels (als onderdeel van het Rondje Stadionpark).
De uitvoering van deze laatste ecologische verbinding wordt in 2022 afgerond. Na het opleveren van de herinrichting Eiland van Brienenoord.
Voor de andere twee ecologische verbindingen is een apart planproces opgestart. Het toekomstperspectief voor de Steilrand is gereed, de uitvoering van de eerste kleinere projecten die hiermee samenhangen is voorzien in 2022.

Voor de uitwerking van de Steilrand brengen we de toekomstige Inrichtingsplannen in de gebieden in kaart. We bekijken welke ingrepen er nog overblijven en welke samenwerkings- en subsidiemogelijkheden er zijn. Ook ramen we wat de mogelijke totale kosten zouden kunnen zijn.

De tuinen van de landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs zijn in september in erfpacht overgedragen aan Natuurmonumenten. Verdere herstelwerkzaamheden aan de tuinen worden voorbereid.

De Rivieroevers-projecten Viering 750 jaar dam in de Rotte, Markeringen Landschapspark de Rotte en herinrichting Eiland van Brienenoord zijn in 2021 afgerond. De projecten Keilehaven, Leuvekolk , Crooswijksebocht en Blue City zijn in uitvoering en worden in 2022 opgeleverd. In 2021 zijn de voorbereidingen gestart van 150 jaar Nieuwe Waterweg.

De planvorming van de zeven stadsprojecten vordert. Alle zeven projecten dragen bij aan de verbreding van stadsecologie, vergroening en biodiversiteit. Hofbogen vormt een verbinding vanaf het Hofplein naar de A20-zone en het getijdenpark Feijenoord is een vergroting van de riviernatuur vanaf het Eiland van Brienenoord. De nieuwe stadsparken in Rijn- en Maashaven vergroten de (onder-) waternatuur en het rivierenlandschap.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Collegetarget 11: 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v. 2018

Streefwaarde

 

 

+ 5 ha

+ 10 ha

+ 15 ha

+ 20 ha

Realisatie

 

 

+ 8,9 ha

+12,8 ha

+ 21,5 ha*

 

% Tevredenheid van bezoekers stadsparken (rapportcijfer)

Streefwaarde

 

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

Realisatie

7,4

7,1

7,3

7,1

 

 

% Tevredenheid bewoners over groen in de wijken/buurten

Streefwaarde

 

>6,9

> 6,9

>6,9

>6,9

>6,9

 

Realisatie

6,9

6,2

6,4

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Realisatie ecologische verbindingen

Streefwaarde

 

3 ecologische verbindingen realiseren in de stad

Realisatie

 

1 verbinding is in uitvoering, 2 verbindingen bevinden zich in de planfase**

Toelichting indicatoren

*In totaal wordt er 21,5 ha groen toegevoegd. Daarmee is het collegetarget voor 108% gehaald.

**De ecologische verbinding 'Rondje Eiland van Brienenoord - Park de Twee Heuvels' is in uitvoering en in 2022 gereed. De start van de andere twee ecologische verbindingen is nog in 2022 voorzien. 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - LandschapOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves1.6103.1582.909-249

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.610 3.158 2.499 -659
Overige opbrengsten derden 0 0 409 409
Overige baten 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves13.05116.41012.055-4.356

Apparaatslasten 0 740 643 -97
Inhuur 0 125 11 -114
Overige apparaatslasten 0 9 7 -2
Personeel 0 606 625 19
Intern resultaat 1.818 2.610 2.309 -301
Intern resultaat 1.818 2.610 2.309 -301
Programmalasten 11.232 13.061 9.103 -3.958
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.514 7.380 3.983 -3.397
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 15 15
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.718 5.681 5.105 -576
Saldo voor vpb en reserveringen -11.441 -13.252 -9.146 4.106
Saldo voor reserveringen -11.441 -13.252 -9.146 4.106
Reserves4.8727.1092.655-4.453

Onttrekking reserves 5.584 7.821 3.367 -4.453
Toevoeging reserves 712 712 712 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -6.569 -6.143 -6.491 -347

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Programma Rotterdam gaat voor Groen!         - 2.486           -2.486                0
2. Vergroeningsbudget Parkeervoorzieningen          -1.007           -1.007                0
3. Programma Rivieroevers             -570              -570                0
4. Diverse afwijkingen          -249          - 293              -391           -347
Totaal afwijkingen          -249        -4.356           -4.453           -347

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 347 nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Programma Rotterdam gaat voor Groen!
Vanuit het programma “Rotterdam gaat voor groen!” worden inrichtings- en buitenruimteplannen ondersteund die een extra bijdrage nodig hebben om de vergroening mogelijk te maken. Een aantal vergroeningsprojecten lopen langer door dan gepland en worden in 2022 afgerond. Hierdoor zijn de lasten en onttrekkingen aan de reserve in 2021 met € 2,5 mln lager uitgevallen dan begroot.

 

2. Vergroeningsbudget Parkeervoorzieningen
Elk jaar worden een aantal projecten vastgesteld waar parkeerplaatsen verdwijnen en vergroening plaatsvindt. Een aantal projecten lopen langer door dan gepland en worden in 2022 uitgevoerd. Hierdoor zijn de lasten en onttrekkingen aan de reserve met € 1 mln lager uitgevallen dan begroot.

 

3. Programma Rivieroevers
De projecten Leuvekolk, Crooswijkse Bocht en Markering aan de Rotte hebben een vertraging opgelopen door uitloop van diverse werkzaamheden, de pandemie en vertraging in de aanbesteding. Hierdoor zijn de lasten en onttrekkingen aan de reserve met € 570 lager uitgevallen dan begroot. 

 

4. Diverse afwijkingen
In 2020 zijn diverse afwijkingen gerealiseerd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

 • Programma Ecologische verbindingen: in totaal € 391 lagere lasten en lagere onttrekkingen.
 • Lagere bijdragen rijk (€ 249) die in 2021 als interne leveringen zijn begroot.
 • Diverse nadelige projectresultaten: in totaal -€ 347, waaronder project Omgevingsvisie (- € 217).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 

Omschrijving taakveld

Ons doel is het realiseren van mooi, divers en uitnodigend openbaar groen en stedelijk water. Het groen en water in Rotterdam hebben daarbij landschappelijke en ecologische waarde, zijn goed verspreid, divers en bieden ruimte aan toegankelijke recreatie, houden de mensen en de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Juist in de verdichtende omgeving wordt gezorgd voor een eveneens groeiende aanwezigheid van openbaar groen en stedelijk water. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering en gezonde groei in relatie tot de stedelijke verdichtingsopgave.

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

 • Aanleg van openbaar groen inclusief het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte.
 • Aanleg van openbaar water: vijvers en kleine watergangen.
 • Aanleg van speelvoorzieningen.

Al deze opgaven vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en andere samenwerkingsvormen met (deels nieuwe) partners. Alleen door samen op te trekken met oog voor de brede doelstellingen van de stad en het effect van onze aanpak op de Rotterdammer zorgen we voor maximaal resultaat, ook op de lange termijn. Daarbij maken we gebruik van de vijf perspectieven uit de concept Omgevingsvisie:

 1. Circulaire stad.
 2. Compacte stad.
 3. Productieve stad.
 4. Inclusieve stad.
 5. Gezonde stad.

Deze perspectieven sluiten goed aan bij onze ambities.

Met de bovengenoemde doelen beogen we de volgende effecten in de stad te bereiken:

 • Tevredenheid van bewoners vergroten over de openbare ruimte, waaronder het groen, water en speelvoorzieningen.
 • Groei van gebruikers en bezoekersaantallen van stadsparken en wijkvoorzieningen mogelijk maken en bevordering van een duurzame en gezonde leefstijl.
 • Weerbaarheid van de stad versterken waar het gaat om klimaatverandering.