Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

Visies en beleid

In Rotterdam is er behoefte aan veel nieuwe woningen om de druk op de woningmarkt te verlichten, daarbij wordt ingezet op een constant hoge bouwstroom in de komende jaren. Tijdens deze woningkrapte staat met name woningen voor de middensegment en woningen voor starters onder druk. Wij zetten daarbij stevig in om juist ook voor deze groepen nieuwbouw te realiseren.

 

De gemeente Rotterdam zet zich in op het versterken van de positie van de koopstarter op de Rotterdamse woningmarkt. Eén van de instrumenten die de gemeente voornemens is om in te zetten is de starterslening, naast bijv. meer sturing op de nieuwbouw van koopwoningen in het middensegment. Kopers kunnen met de Starterslening, die loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), een extra lening krijgen als onderdeel van de totaal benodigde financiering voor een koopwoning tot de NHG-grens. Door deze steun in de rug kunnen zij net iets meer besteden, waardoor een groter deel van de koopwoningvoorraad binnen hun bereik van hun eerste woning komt. Ook Rotterdammers ouder dan 35 jaar die een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten, kunnen de starterslening aanvragen. De regeling is alleen beschikbaar voor starters uit Rotterdam die voor het eerst een huis kopen, bijv. omdat ze uit huis gaan, omdat ze doorstromen uit een studentenkamer of uit de sociale woningvoorraad van corporaties (ter aansluiting bij Actieplan Beschikbaarheid).

 

In 2021 is er extra ingezet op het middensegment huur- en koopwoningen. Dit onderdeel van de programmering, komt als gevolg van de stijgende woningprijzen steeds verder onder druk te staan. Desondanks zien we dat onze ingezette sturing steeds beter effect resulteert in onze bouwprogrammering. Van alle woningen waarvoor in 2021 een omgevingsvergunning is aangevraagd is 26% in de midden categorie. Via tendervoorwaarden en het maken van afspraken hierover in privaatrechtelijke overeenkomsten worden de afspraken hierover tussen de gemeente en marktpartijen zo veel als mogelijk vastgelegd. Naast de programmering zelf wordt hierin ook afspraken gemaakt over zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. De aantallen die worden gerealiseerd in het middensegment koop zijn nog niet naar tevredenheid. Daarom is aanvullend op het Actieplan middenhuur een Actieplan middenkoop opgesteld.

 

Binnen Rotterdam wordt al jaren gewerkt met een verordening op de Huisvestingswet om te sturen op de toegang tot de woningmarkt en de samenstelling van de woningvoorraad. Via deze verordening implementeren we onder meer de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet), alsmede het vergunningstelsel voor woningonttrekking, kamerbewoning, woningvorming en splitsing. Per 1 juli 2021 is er een nieuwe verordening van kracht. Met deze nieuwe verordening regelen we een betere onderbouwing van de inzet van de instrumenten, een aanpassing van de straten waar de Rotterdamwet van toepassing is, een aanscherping van de regels rond kamerbewoning en worden regels ingevoerd ten aanzien van toeristische verhuur van woonruimte.

 

Doelgroepen verordening:

Het opstellen van een Doelgroepenverordening middensegment is een van de maatregelen die zijn aangekondigd in het Actieplan Middenhuur. Met deze verordening kan invulling worden gegeven aan de wens om meer sociale koop en middensegment huur te waarborgen.

Het is een publiekrechtelijke ‘stok achter de deur’; verwijzing naar de toepassing van het instrument kan een privaatrechtelijke onderhandeling alsnog de gewenste kant op sturen.

De feitelijke toepassing van de verordening via een haakje in het bestemmingsplan, is een terugvaloptie om de haalbaarheid van de doelstellingen van ‘wijken in balans’, zoals beschreven in de Gebiedsatlas, te vergroten. De inwerkingtreding vond plaats per 1 juli 2021.

 

Door de gespannen woningmarkt staat ook de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad een onder druk. In de verhuur van deze voorraad vinden geregeld misstanden plaats. Het actieplan Goed Huren en Verhuren is gericht op het optreden tegen deze misstanden en het bevorderen van goed verhuurderschap. Door onder andere ondersteuning en advisering van huurders en voorlichting aan verhuurders, door extra inzet van inspecteurs in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, maar ook door inzet van nieuw instrumentarium zoals een verhuurdersvergunning wordt gestuurd op goed verhuurderschap. Ook heeft Rotterdam als eerste gemeente in Nederland voor de bestaande woningvoorraad Opkoopbescherming ingevoerd. Hiermee is in 16 wijken een verhuurverbod geïntroduceerd voor particuliere woningvoorraad met een WOZ-waarde onder de NHG-grens. Voor eigenaar-bewoners moet zo meer woningaanbod beschikbaar komen. De huisvestingsverordening is hier per 1 januari 2022 op aangepast. Het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap ligt inmiddels bij de Raad van State voor advies. Hierin is een landelijke verhuurvergunning opgenomen. Verwachting is dat deze per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd.

 

 

Woningbouwproductie

In deze collegeperiode is tot en met eind 2021 voor 18.215 woningen een vergunning aangevraagd. De bouw van sommige woningen loopt vertraging op onder meer door materialenschaarste en bezwaarprocedures. De bouw van 15.154 woningen (collegetarget 12) kon wél beginnen. Ook is de planvorming gestart voor enkele projecten met grote aantallen woningen, zoals de Rijnhaven, het Zomerhofkwartier (ZOHO), het herontwikkelingsproject RISE aan het Hofplein, Hart 010 en Brainpark.

Met deze planvorming leggen wij de basis voor de stad van de toekomst en komen er op de middellangetermijn veel woningen bij. Naast deze grotere projecten dragen vele kleinere projecten, bijvoorbeeld in de Hoek van Holland en Hoogvliet bij aan de woningbouwopgave. De plannenvoorraad telt tot eind 2029 nog ruim 50.000 te bouwen woningen. In nieuwe plannen wordt de afgesproken segmentering toegepast, daarmee zijn we steeds beter in staat om de gewenste programmatische verdeling te halen. Over de gehele collegeperiode is 29% sociale woningbouw gerealiseerd, 19% midden segment, 24% hoger segment, 25% topsegment, en voor 3% is de programmering bij de gemeente nog niet bekend.

 

Risico’s

Het College blijft zich ook het komende jaar maximaal inzetten om voldoende bouwlocaties op te starten zodat ook in de komende jaren een hoge productie gerealiseerd kan worden. Nu de planvoorraad e in belangrijke mate op orde zijn, zien we dat vertragingsfactoren steeds vaker buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen.

 

Oorzaken van vertraging liggen bijvoorbeeld in het moeten doorlopen van bezwaar- of beroepsprocedures, het moeten herontwikkelen als gevolg van sterk stijgende bouwkosten, de bouwmaterialen schaarste en de achterblijvende beschikbaarheid van voldoende capaciteit bij ontwikkelaars en aannemers.

 

Versterken bestaande woningvoorraad

Begin 2021 is het Vitaliteitsonderzoek naar de toekomstbestendigheid van de bestaande woningvoorraad opgeleverd. Dit onderzoek toont aan dat als gevolg van het huidige kwaliteitsniveau van de woningvoorraad, maar ook door toekomstige kwaliteitsambities, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaatakkoord, tot aan 2050 forse investeringen in de bestaande voorraad nodig zijn. Dit onderzoek wordt benut voor lobby en vormt de onderlegger voor de toekomstige aanpak van de woningvoorraad.

 

Via diverse programma’s worden eigenaren gestimuleerd, gefaciliteerd en - als het niet anders kan - gedwongen om hun woning te onderhouden. Zo is het programma funderingsaanpak gericht op onderzoek en herstel en heeft Rotterdam een asbestdakenloket ten behoeve van sanering van asbestdaken. De overige asbesttaken zijn per 1 januari 2022 van Stadsontwikkeling naar de DCMR overgegaan conform de wettelijke verplichting. Onder de vlag van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid vindt de aanpak basiskwaliteit Steigers op Zuid plaats. Daarnaast wordt gewerkt aan een ingrijpende aanpak van de particuliere woningvoorraad door middel van herstructurering en wordt samenvoegen en vergroten van woningen gestimuleerd met een aantrekkelijke subsidieregeling.

Inmiddels zijn de voorbereidingen op de 3e ronde Steigers op Zuid afgerond en heeft het college de woningen aangewezen voor de 4e ronde. Naar verwachting kan deze 4e ronde eind 2022 starten. De aanpak van Steigers op Zuid verloopt conform planning.

Medio 2021 heeft Rotterdam een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ontvangen voor ingrijpende aanpak NPRZ waardoor een extra kwaliteitsimpuls in de particuliere woningvoorraad mogelijk wordt. De diverse aanpakken worden indien mogelijk gecombineerd met verduurzaming en/of het aardgasvrij/aardgasvrij-ready maken. Ook de woningcorporaties zijn actief met het toekomstbestendig maken van hun voorraad.

 

COVID-19 was van invloed op de werkzaamheden in de gebiedsaanpakken aardgasvrij: energiecoaches konden niet bij mensen thuis langs, een aantal wijkacties/ events is uitgesteld en (bewoners)bijeenkomsten vinden online plaats. De ene doelgroep is hierdoor makkelijker te bereiken en de andere juist lastiger. In 2021 hebben gebouweigenaren in Pendrecht Zuid, Reyeroord-West en een gedeelte van Bospolder-Tussendijken een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. De komende tijd moet blijken in hoeverre zij bereid zijn de overstap te maken. Daarnaast is in Prinsenland-Het Lage Land een aanbesteding voor het warmtenet gestart en zijn in Rozenburg voorbereidingen voor een aanbesteding getroffen. De voortgang van de gebiedsaanpakken in Rotterdam Zuid en Rozenburg wordt beïnvloed door de ontwikkelingen rond Warmtebedrijf Rotterdam. In september is in Heindijk en omgeving (IJsselmonde) de aanleg van de stadsverwarming gestart. Daar maakt 70% van de gebouw eigenaren de overstap op stadsverwarming.

 

Vanuit het landelijk Klimaatakkoord ontstond de verplichting voor het opstellen van een gemeentelijke transitievisie warmte. Hieraan hebben we invulling gegeven met de Rotterdamse Transitievisie Warmte. Op basis van de resultaten van de 14 verkenningen aardgasvrij die in 2020 hebben plaatsgevonden, zijn gebieden geïdentificeerd waar het kansrijk is om vóór 2030 te starten met een gebiedsaanpak. De Transitievisie Warmte is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De start van de uitvoering is afhankelijk van de invulling van de benodigde randvoorwaarden, o.a. door het Rijk.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Collegetarget 12: Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 woningen*

Streef-waarde

 

4.500

9.000

13.500

18.000

 

 

Realisatie

4.549

7.306

10.419

15.154

 

 

Transformatie van 180.000 m2 kantoren

Streef-waarde

45.000

90.000

135.000

180.000

 

 

Realisatie

45.000

102.000

160.000.

n.n.b.

 

 

Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid**

Streef-waarde

 

1.750

5.500

9.750

15.000

 

Realisatie

 

 

5.748

11.098

n.n.b. ***

 

 

* Streefwaarde binnen 4 jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen, gemiddeld 4.500 start bouw woningen per jaar realiseren.

** opgave verdeeld over 4 jaar

***Het totaalcijfer voor deze effectindicator is nog niet bekend. Dit betekent echter niet dat er nog geen woningen verduurzaamd zijn en/of aardgasvrij gemaakt. Er worden volop stappen gezet met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van woningen, bijvoorbeeld via de verschillende gebiedsaanpakken. Aan deze target wordt gewerkt in samenwerking met verschillende partners en organisaties in de stad en er zal z.s.m. over gerapporteerd worden. De rapportage over deze cijfers zal eens per jaar plaatsvinden, in lijn met de rapportage over de Prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Prestatie indicatoren

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.000 studentenkamers (al dan niet tijdelijk of mobiel)

 

Streef-waarde

 

500

1.000

1.500

2.000

 

Realisatie

583

1.113

1.344

1.418

 

 

NPRZ: Steigers op Zuid (SoZ); Basiskwaliteit woningen (aantal woningen)

Streef-waarde

 

750

1.500

2.250

3.000

 

Realisatie

 

780

1956

2820

 

 

 Vergunningaanvragen in behandeling genomen.

Streef-waarde

 

2.400

4.800

7.200

9.600

 

Realisatie

 

 

2.723

4.981

7.473

 

 

Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen)

Streef-waarde

 

1.500

3.000

4.500

6.000

 

Realisatie

 

2.750

7.750

 12.600

 

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Wonen en bouwenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves37.78258.79969.17210.373

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.879 12.656 12.544 -112
Financieringsbaten 0 0 184 184
Overige opbrengsten derden 33.903 39.333 48.736 9.403
Overige baten 0 6.810 7.709 898
Lasten exclusief reserves121.941160.035131.164-28.871

Apparaatslasten 93.886 114.850 115.167 317
Inhuur 12.431 27.834 23.064 -4.770
Overige apparaatslasten 2.185 1.999 1.510 -489
Personeel 79.270 85.017 90.594 5.576
Intern resultaat -23.401 -26.830 -31.236 -4.406
Intern resultaat -23.401 -26.830 -31.236 -4.406
Programmalasten 51.456 72.015 47.233 -24.782
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 39.566 61.977 46.607 -15.370
Kapitaallasten 6.021 3.830 3.751 -78
Overige programmalasten 0 0 875 875
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.869 6.208 -4.001 -10.208
Saldo voor vpb en reserveringen -84.159 -101.236 -61.992 39.244
Saldo voor reserveringen -84.159 -101.236 -61.992 39.244
Reserves50.92761.93633.154-28.782

Onttrekking reserves 54.427 68.636 42.672 -25.964
Toevoeging reserves 3.500 6.700 9.519 2.819
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -33.232 -39.300 -28.838 10.462

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. WABO-leges 6.418 0 0 6.418
2. Verschuiving intern resultaat binnen programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0 -2.170 0 2.170
3. Afwijking diverse projecten 900 4.800 0 -3.900
4. Terugontvangen subsidies NPRZ projecten 0 -6.411 2.819 3.592
5. Feyenoord City grondverkoop 1.500 0 0 1.500
6. Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 0 -5.707 5.707 0
7. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Herstructurering Landbouwbuurt 0 -906 906 0
8. Diverse afwijkingen reserves Gebiedsexploitatie  0 -8.427 8.427 0
9. Grondzaken 0 -10.745 10.745 0
10.Gebiedsexploitatie 0 1.400 0 -1.400
11. Apparaatslasten 0 -5.200 0 5.200
12. Overhead 0 1.500 0 -1.500
13. Diverse afwijkingen 1.555 2.995 178 -1.619
Totaal afwijkingen 10.373 -28.871 -28.782 10.462

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 10,5 mln. voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. WABO-leges
De baten voor de leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) zijn € 6,4 mln hoger dan begroot. Dit komt door € 7 mln hogere baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2020. De belangrijkste oorzaken zijn de veel hogere vastgestelde bouwsommen dan in 2020 opgegeven door de aanvragers en een hogere realisatie ten opzichte van het eind 2020 opgenomen recht voor nog niet ontvankelijk verklaarde plannen. De baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2021 zijn € 600 lager dan begroot.

 

2. Verschuiving intern resultaat binnen programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Het begrote interne resultaat op taakveld Ruimtelijke Ordening-Ontwikkeling betrof € 3,8 mln In de realisatie is dit voor € 2,2 mln toegerekend aan taakveld Wonen en Bouwen. De overige € 1,8 mln is toegerekend aan Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Dit heeft binnen het programma Stedelijke Inrichting en ontwikkeling een saldoneutraal effect.

 

3. Afwijking diverse projecten
Een aantal projecten loopt qua kosten boven budget, met name Feyenoord City met een overschrijding van € 500. Een aantal projecten zijn niet tijdig onttrokken aan de bestemmingsreserve, totaal effect € 800. Daarnaast een overschrijding op verschillende projecten a € 1,6 mln. De uren bij Ruimtelijke Ordening-Ontwikkeling laten een overschrijding zien van € 900.

 

4. Terugontvangen subsidies NPRZ projecten
Door een hoger geraamde korting van de verhuurdersheffing is € 3,6 mln minder subsidie benodigd voor het project Mijnkintbuurt blok 1+2. Voor het project Urkersingel is een bedrag van € 2,8 mln aan reserves toegevoegd in verband met een aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst met Woonbron.

 

5. Feyenoord City grondverkoop
De incidentele baten voor Feyenoord City komt van verkoop grond (€ 1,5 mln).

 

6. Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
Voor Steigers op Zuid en het Samenvoegen van Woningen is de realisatie ten opzichte van de begroting achtergebleven. Er zijn minder subsidies aangevraagd dan verwacht, veroorzaakt door de beperkingen vanwege de pandemie alsmede de beschikbaarheid van aannemers en materialen. Voor wat betreft Steigers op Zuid gaat het om € 2,3 mln minder en Samenvoegen van Woningen gaat om € 300 minder onttrekkingen.

Binnen Gebiedsontwikkeling zijn er minder kosten gemaakt (en daardoor ook minder onttrekkingen) op met name Swiego fase 1 (€600), Strategische Verwervingen (€ 500), Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid (€ 400), Steenvlinder (€ 400) en diverse kleinere projecten voor € 1 mln.

 

7. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 

 • Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Herstructurering Landbouwbuurt: op grond van de accountantsverklaring zijn de totale gerealiseerde projectkosten lager vastgesteld dan was begroot. Er heeft een projectschouw plaatsgevonden en alle activiteiten zijn gerealiseerd en het project is afgesloten. Dit heeft geleid tot een lagere subsidievaststelling aan woningcorporatie Havensteder en als gevolg een lagere onttrekking van € 756.
 • Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Dekking Fondsbeheer: op de bestemmingsreserve Dekking Fondsbeheer SIF is er € 150 minder onttrokken i.v.m. lagere geschreven uren.

 

8. Diverse afwijkingen reserves Gebiedsexploitatie 
Op diverse projecten zoals Hart van Zuid, KPSV Bodemsanering, Hofplein en Arcadeverlichting is sprake van lagere onttrekkingen (€ 8,4 mln) onder andere als gevolg van verschuiving werkzaamheden naar de komende jaren.

 

9. Grondzaken
Geen kosten en dus onttrekking geboekt in 2021 voor BR Stadsinitiatief (€ 1,8 mln) en Middensegment Huur (€ 800). Daarnaast fors minder kosten gemaakt voor projecten Coolsingel (€ 1,2 mln), Stadshavens (€ 1,1 mln.), Paradijslaan (€ 800) en Het Park (€ 600). Restant zijn allemaal kleinere projecten minder kosten dan begroot.

 

10. Gebiedsexploitatie
Het resultaat Grondzaken is € 1,4 mln lager uitgekomen dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat er meer dan voorheen werkzaamheden moeten worden verricht die niet gedeclareerd kunnen worden voor zowel interne als externe ontwikkelingen, zoals de (implementatie van de) omgevingswet, het doorontwikkelen van het grondbeleid en het Didam-arrest.

 

11. Apparaatslasten
De apparaatslasten zijn € 5,2 mln lager dan begroot. De belangrijkste redenen zijn de lagere inhuurkosten bij de WABO gerelateerde activiteiten en de ongunstige arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om gekwalificeerd (inhuur)personeel te werven. Daarnaast wordt een klein gedeelte veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling en lagere realisatie op de salarissen.

 

12. Overhead
Voor € 1,5 mln wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

13. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een nadeel van € 1,6 mln.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 

Omschrijving taakveld

Rotterdam groeit. Goed wonen zorgt voor een stabiele (thuis)basis in een dynamische stad en vergroot daarmee de kans dat Rotterdammers actief en gezond opgroeien, leren, participeren in de samenleving en economie en zichzelf ontwikkelen onder veranderende omstandigheden. De gemeente faciliteert uiteenlopende woonwensen binnen de stadsgrenzen waardoor iedereen die iets voor Rotterdam kan betekenen (en andersom) een plek kan vinden en het voor bedrijven ook aantrekkelijk is zich hier te vestigen vanwege de aanwezige talenten en capaciteiten. De groei van de stad, samen met bijvoorbeeld de nieuwe economie, energietransitie en klimaatverandering brengen ook allerlei risico’s met zich mee. Rotterdam ziet juist kansen in deze dynamiek en werkt aan een positieve vertaling daarvan. Tegelijkertijd werkt de gemeente daarmee aan de weerbaarheid en de veerkracht (resilience) van de stad.

 

Huidige en nieuwe Rotterdammers kunnen in de komende vier jaar in onze stad nog beter een huis passend bij hun wensen en mogelijkheden vinden, in een prettige, veilige en groene woonomgeving.  De gemeente pakt door op de ambities van de Woonvisie 2030, maar beseft dat de stad harder moet groeien qua woningaantallen en versneld moet verduurzamen en inspelen op andere transities (klimaat, mobiliteit, circulair bouwen, digitalisering) om ook in de toekomst een aantrekkelijke én resilient (veerkrachtig en toekomstbestendige) woonstad te kunnen blijven. Deze versnelling op de uitvoering van ambities is vastgelegd in het Addendum op de Woonvisie 2030.

 

Tegelijkertijd ligt er een opgave om te zorgen dat de basis op orde blijft in de bestaande woningvoorraad. Groepen woningzoekenden die nu tussen wal en schip dreigen te vallen en/of een maatschappelijke meerwaarde hebben, worden door de gemeente extra ondersteund in hun zoektocht naar een woning. Met als inzet het wonen voor Rotterdammers zo veel mogelijk betaalbaar, toegankelijk en overlastvrij te maken en houden.

 

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk zijn:

 • Demografische ontwikkelingen zoals de ontwikkelingen in de huishoudensamenstelling, levensverwachting en migratie
 • Nationale energietransitie en de vertaling daarvan naar Rotterdam. Een woning verhoogt haar toekomstwaarde (en daarmee ook WOZ-waarde) door volledig te zijn aangepast op schone energie
 • Voortdurende klimaatveranderingen zodat woningen anders ingesteld moeten zijn op wateroverlast, waterschaarste en hittestress
 • Stedelijke mobiliteitstransitie, waarbij ingezet wordt op schone deelconcepten voor modaliteiten en meer ruimte voor fietsen, OV en lopen in de directe woonomgeving wordt geboden
 • Nationale en internationale ontwikkelingen ten aanzien van financiering van wonen zoals ontwikkelingen rondom het hypothecaire stelsel, de ontwikkeling van de rentestanden en de huurtoeslag en het landelijk fonds Duurzaam Funderingsherstel
 • Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving zoals de evaluatie van de Woningwet, de komst van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor de bouw en eventuele veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Landelijke subsidieregelingen en deals met het rijk ten aanzien van respectievelijk verduurzaming en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
 • Ontwikkelingen in de corporatiesector zoals fusies en saneringstrajecten
 • Ontwikkelingen en afspraken rond wonen op bovenlokaal niveau zoals de regionale woningmarktafspraken in de regio Rotterdam en op Zuidvleugelniveau de afspraken in het kader van de Verstedelijkingsalliantie
 • Ontwikkelingen in de markt (bijvoorbeeld prijspeil bouwmaterialen)

 

Strategische opgaven gebiedsontwikkelingen

Een aantal programma’s en gebiedsontwikkelingen in Rotterdam heeft belangrijke betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. In deze ontwikkelingen wordt (in samenhang met andere beleidsambities) een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de korte, middellange en lange termijn geleverd. Het betreft de navolgende ontwikkelingen.

 

Merwe4Havens

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H), de plek voor de innovatieve maakindustrie, wordt verder ontwikkeld. Binnen M4H ontwikkelt het deelgebied Merwehavens zich tot een aantrekkelijk en duurzaam woongebied dat goed in verbinding staat met de directe omgeving en waarbij er (milieutechnisch) evenwicht is en uitwisseling plaatsvindt met de directe omgeving die bestaat uit het naastgelegen Makersdistrict en de wijken Oud-Mathenesse Witte Dorp, Bospolder-Tussendijken en Spangen.

 

Stadionpark (incl. Feyenoord City)

Stadionpark is een grote gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid, waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Op de Sportcampus vindt een herschikking plaats van sportvelden en worden nieuwe accommodaties gerealiseerd, waarbij de 1e fase is afgerond en de overige delen in uitvoering zijn. Een stedenbouwkundig ontwerp voor woningen en onderwijs in de noordoosthoek van de Sportcampus is juli 2020 door het college vastgesteld en wordt aangeboden aan de Gemeenteraad. De herinrichting van Park de Twee Heuvels is vrijwel afgerond en de tender voor de woningbouw heeft een bijzonder winnend ontwerp opgeleverd. Start bouw van de parkvilla’s in 2021. Juli 2020 is gestart met bouwrijp maken van de GAMMA/P+R locatie op de Noorderhelling. Medio juli 2020 zal het eerste binnenstedelijke FastNed snellaad station op het Zuiddiepje worden geopend. 

 

Het planproces voor de stadionontwikkeling en gebiedsontwikkeling Feyenoord City is in volle gang. De gebiedsontwikkeling is vastgelegd in het Masterplan Feyenoord City dat in november 2019 door de Gemeenteraad is vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt in 2020 opgeleverd. Het ontwerp voor het Nieuwe stadion en aangrenzende openbare gebied vordert volgens planning, de aanvraag omgevingsvergunning is gedaan. Vanaf oktober 2020 worden de plannen getoetst aan de door de raad opgestelde voorwaarden, zoals vastgelegd in de Position Paper. De Corona crisis heeft invloed op het Stadionpark. Externe partners zoals Stadion Feyenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling hebben extra hordes te nemen in hun financiering. De participatie is complex gebleven, maar het uitgangspunt dat de projecten zoveel als mogelijk ongestoord doorgaan is vergaand gerealiseerd.

 

Hart van Zuid

De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid (HvZ) heeft als doel het nieuwe centrum voor Rotterdam Zuid te realiseren. HvZ bestaat uit een integraal programma dat moet leiden tot economische en sociale verbetering, het verbeteren van verblijfsklimaat, -duur en comfort, verhogen van werkgelegenheid, borgen van goede vervoersverbindingen, borgen van duurzaamheid en verbeteren van veiligheid.

 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ): pijler Wonen

Binnen de pijler Wonen zetten we via het Werkprogramma NPRZ Wonen 2019 – 2022 door op de transformatie van de focuswijken. Ingrepen in de goedkope woningvoorraad en de woonmilieus van Rotterdam-Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus op Zuid gerealiseerd worden, zodat er voldoende duurzame woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens.

 

Duurzame gebiedsaanpak

Verspreid over de stad bestaat een aantal aandachtsgebieden voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het betreft de gebieden Reyerdijk/Groot IJsselmonde, Pendrecht-Zuidoost, Rozenburg, Lage Land Oost (Prinsenland) en Bospolder-Tussendijken. Hier komt een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak. Ook wordt waar mogelijk een relatie gelegd met andere transities, denk aan langer thuis wonen.

 

Korte termijn ontwikkelingen woningbouw

Voorbeelden van actuele ontwikkelingen die direct bijdragen aan de groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus zijn Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad en de Binnenstad als city-lounge. Hier blijft de gemeente de marktpartijen en particuliere initiatiefnemers faciliteren en uitdagen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange termijnvisie.

De bouwopgave wordt steeds zichtbaarder in de stad, op tal van plekken, waaronder op Katendrecht, de Binnenstad, Parkstad, het Motorstraatgebied en nabij de Coolhaven, zijn volop bouwactiviteiten aan de gang.

Ook wordt volop ingezet op het in ontwikkeling nemen van nieuwe bouwlocaties, het vermarkten van gemeentelijke bouwlocaties en het ruimte geven aan marktinitiatief.