Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoerOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves159.886166.953164.733-2.220

Bijdragen rijk en medeoverheden 19.275 26.485 23.979 -2.506
Overige opbrengsten derden 140.610 140.468 140.459 -9
Overige baten 0 0 295 295
Lasten exclusief reserves172.020159.424146.375-13.049

Apparaatslasten 29.718 31.430 31.249 -181
Inhuur 2.417 3.176 3.126 -49
Overige apparaatslasten 610 775 720 -55
Personeel 26.691 27.479 27.403 -76
Intern resultaat 25.316 30.515 31.345 830
Intern resultaat 25.316 30.515 31.345 830
Programmalasten 116.986 97.479 83.780 -13.699
Financieringslasten 0 0 19 19
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 103.694 83.606 67.143 -16.464
Kapitaallasten 10.751 9.234 9.317 83
Overige programmalasten 2.357 4.097 6.741 2.644
Subsidies en inkomensoverdrachten 183 542 561 19
Saldo voor vpb en reserveringen -12.134 7.529 18.358 10.829
Saldo voor reserveringen -12.134 7.529 18.358 10.829
Reserves51.34535.62029.386-6.234

Onttrekking reserves 51.345 35.620 29.386 -6.234
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo 39.211 43.149 47.744 4.595

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programma

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking reserves

Afwijking saldo

1. Resultaat parkeerexploitatie

1.339

-3.934

0

5.273

2. Gratis OV65+

0

3.061

0

-3.061

3. Diverse afwijkingen

-3.559

-12.176

-6.234

2.383

Totaal afwijkingen

-2.220

-13.049

-6.234

4.595

Het saldo van dit programma bedraagt € 4,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Resultaat parkeerexploitatie
De parkeerexploitatie laat een voordeel zien van € 5,3 mln. Dit komt door hogere parkeerbaten van € 1,3 mln en een voordeel op de lasten van € 3,9 mln. Het voordeel op de lasten komt door lagere onderhoudskosten van parkeergarages en onderbestedingen op diverse projecten die door complexiteit en/of coronamaatregelen later zijn opgestart. Dit betreft onder andere het project vergroening van parkeerplaatsen en het project fietsparkeren.  Ook zijn diverse uitvoeringskosten, zoals kosten van aanbieders mobiel parkeren, afhankelijk van het aantal parkeertransacties welke door corona lager zijn dan gebruikelijk.
 

2. Gratis OV65+ 
Het nadelig saldo van € 3,1 mln is ontstaan door een geschil met de Belastingdienst over de teruggave van de btw voor vrij reizen van AOW-gerechtigden over de jaren 2016 tot 2021. Op grond van de verslaggevingsregels is hier een voorziening voor getroffen.

 

3. Diverse afwijkingen
Daarnaast zijn er op diverse budgetten kleinere afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 2,4 mln. De grootste afwijkingen zijn de lagere kosten op de projecten Verkeerslichtenbeheer, Verkeersmanagement en Verkeersveiligheidsbeleid.

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.