Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk beïnvloed geweest door het verloop van de coronacrisis. Gelet op het consequent lagere gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is in het voorjaar met de gemeenteraad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de inzet van het college in MRDH-verband. Omdat niet alle buslijnen in stand konden blijven, zijn als alternatief enkele OV-maatwerklijnen van start gegaan. 

We hebben afgelopen jaar met de gezamenlijke partners van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking het voorstel voor een schaalsprong van het OV in de Zuidelijke Randstad ingediend bij de adviescommissie van het Groeifonds, nadat eerder in het jaar al bekend werd dat de commissie daar middelen voor gereserveerd had. 

 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% -45%      

Toelichting effectindicatoren

Het realisatiecijfer voor 2021 is nog niet beschikbaar.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves19.27626.18023.646-2.534

Bijdragen rijk en medeoverheden 19.162 25.853 23.215 -2.638
Overige opbrengsten derden 114 327 125 -202
Overige baten 0 0 306 306
Lasten exclusief reserves69.82551.82651.785-40

Intern resultaat 846 3.654 3.601 -53
Intern resultaat 846 3.654 3.601 -53
Programmalasten 68.979 48.171 48.184 13
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 68.310 47.209 44.547 -2.662
Kapitaallasten 486 496 496 0
Overige programmalasten 0 0 2.663 2.663
Subsidies en inkomensoverdrachten 183 467 478 11
Saldo voor vpb en reserveringen -50.549 -25.646 -28.139 -2.493
Saldo voor reserveringen -50.549 -25.646 -28.139 -2.493
Reserves41.42919.80618.857-949

Onttrekking reserves 41.429 19.806 18.857 -949
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -9.120 -5.840 -9.283 -3.443

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking reserves

Afwijking saldo

1. Bestemmingsreserve RIM

-2.347

-3.296

-949

0

2. Gratis OV65+

0

3.061

0

-3.061

3. BBV-aanpassing overhead

0

59

0

-59

4. Diverse afwijkingen

-187

136

0

-323

Totaal afwijkingen

-2.534

-40

-949

-3.443

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 3,4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Bestemmingsreserve RIM
In 2021 is € 0,9 mln minder onttrokken dan begroot. Deze afwijkingen hadden betrekking op de onderstaande twee projecten:

  • Bestemmingsreserve RIM - Hoekse Lijn (€ 791)
    De aannemer heeft achterstanden in het aanleveren en goedgekeurd krijgen van hun termijnstaten waardoor delen van het project nog niet financieel afgerond kunnen worden. Daarnaast doen zich problemen voor met het storten van de wanden waardoor werkzaamheden naar 2022 verplaatsen.
  • Planontwikkeling Buitenruimte Hoek van Holland (€ 158)
    De planontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Hoek van Holland lopen vertraging op door nieuwe bestuurlijke besluitvorming en financiering. Dit leidt samen met Corona-perikelen ertoe dat ook de projecten en activiteiten die onder dit project vallen later of anders worden ingevuld. Dit heeft ervoor gezorgd dat een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2022.
     

2. Gratis OV65+ (voorziening)
Het nadelig saldo van € 3,1 mln is ontstaan door een geschil met de Belastingdienst over de teruggave van de btw voor vrij reizen van AOW-gerechtigden over de jaren 2016 tot 2021. Op grond van de verslaggevingsregels is hier een voorziening voor getroffen.
 

3. BBV-aanpassing overhead
Het nadelig saldo van € 59 wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
 

4. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 323 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen onder de € 500 op de overige lasten en baten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.