Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Om zorgpersoneel te ondersteunen in de toegenomen zorgtaken als gevolg van corona is de in 2020 ontwikkelde tijdelijke parkeervergunning zorgverleners covid-19 ook in 2021 ter beschikking gesteld. Deze parkeervergunning biedt zorgpersoneel de mogelijkheid om in de gehele stad gratis te parkeren. Eind 2021 waren er in totaal ruim 9000 parkeervergunningen verleend aan zorgpersoneel.

Op 1 januari 2021 zijn de betaaltijden voor betaald parkeren uitgebreid in de Agniesebuurt en een deel van het Ouden Noorden (Noord). Deze maatregel wordt toegepast in wijken waar de parkeerdruk in de avond en in het weekend voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders.

In dit kader zijn per 1 april 2021 de betaaltijden ook uitgebreid in het Nieuwe Westen (Delfshaven), Tarwewijk (Charlois), in de omgeving van het Zuidplein (Charlois), in een deel van Vreewijk (Feijenoord) en in Hillesluis (Feijenoord).

Op 1 februari 2021 is betaald parkeren ingevoerd in het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Schiebroek).

Op 1 april 2021 is betaald parkeren ingevoerd in de buurten Valkenier en de Landbouwbuurt in Vreewijk (Feijenoord).

Op 1 november 2021 is betaald parkeren ingevoerd op de Keileweg en zijn de betaaltijden in de directe omgeving uitgebreid.

Daarnaast is op 1 november 2021 ook betaald parkeren ingevoerd in het resterende deel van Vreewijk (Feijenoord).

Op 1 december 2021 zijn de betaaltijden in Bloemhof en de Walravenbuurt (Feijenoord) uitgebreid.

Tenslotte is op 15 december 2021 in een gedeelte van De Esch (Kralingen-Crooswijk) betaald parkeren ingevoerd.

Op het taakveld Parkeerbelasting is in 2021 een voordeel ontstaan van € 1,6 mln. Dit is het saldo van € 2,2 mln hogere baten en € 0,6 mln hogere lasten.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87% 88% 89%    
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%    
* Dit is gebaseerd op de Service Level Agreement met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves123.600122.578124.7852.207

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 214 214
Overige opbrengsten derden 123.600 122.578 124.571 1.993
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.06227.79928.368569

Apparaatslasten 7.353 8.415 8.111 -304
Inhuur 64 507 485 -23
Overige apparaatslasten 205 316 241 -75
Personeel 7.084 7.591 7.385 -206
Intern resultaat 12.021 12.882 13.772 890
Intern resultaat 12.021 12.882 13.772 890
Programmalasten 9.688 6.502 6.485 -17
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.428 3.030 2.851 -178
Kapitaallasten 799 273 286 13
Overige programmalasten 1.460 3.200 3.348 148
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 94.538 94.779 96.417 1.638
Saldo voor reserveringen 94.538 94.779 96.417 1.638
Saldo 94.538 94.779 96.417 1.638

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Hogere parkeerbaten 1.993 0 0 1.993
2. Interne kosten parkeersoftware 0 612 0 -612
3. Diverse afwijkingen 214 -43 0 257
Totaal afwijkingen 2.207 569 0 1.638

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Hogere parkeerbaten
De parkeerbaten zijn € 1,9 mln hoger dan geraamd. Door de onzekere corona-ontwikkelingen en hieruit voortkomende wijzigingen in de coronamaatregelen is de realisatie, met name bij kort parkeren op straat, alsnog iets gunstiger dan ingeschat.


2. Interne kosten parkeersoftware
Er is voor € 612 aan interne uren doorbelast voor de doorontwikkeling van Parkeersoftware. Het budget hiervoor staat op het taakveld Parkeren. Dit betreft dus een administratieve afwijking binnen de parkeerexploitatie welke bestaat uit de taakvelden Parkeerbelasting en Parkeren.
 

3. Diverse afwijkingen
Er zijn diverse kleinere afwijkingen welke hebben geleid tot een voordeel van € 257.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
  • Nota "Betaald parkeren in Rotterdam"
  • Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021
  • Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid