Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Garageparkeren

De aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages is afgerond, gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden. Er is vertraging ontstaan in het plaatsen van oplaadpunten, omdat naast de benodigde werkzaamheden ter verzwaring van het elektrische vermogen, er aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd ter verbetering van de brandveiligheid. Deze werkzaamheden zijn vooral uitgevoerd bij parkeergarages in combinatie met woningbouw.

Als uitwerking van de bestuursopdracht Vastgoed is in 2021 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het gemeentelijk parkeervastgoed opgesteld, waarin:

 • de kernportefeuille is vastgelegd

 • op objectniveau het gewenste niveau beheer en onderhoud is bepaald

 • objecten die niet tot de kernportefeuille behoren in de verkoop worden gezet

Als uitwerking van de motie "Oost West, Thuis best" wordt een viertal pilots ingericht en uitgevoerd m.b.t. de toegang voor vergunninhouders in een nabijgelegen openbare gemeentelijke parkeergarage op de momenten dat de bezetting van de betreffende parkeergarage dat toelaat. De eerste pilot is inmiddels ingericht en opgestart voor parkeergarage Museumpark.

In parkeergarage Schouwburgplein 2 (Kruisplein) is in 2021 een pilot gestart met een 20-tal deelauto's voor werknemers en bewoners in Rotterdam Central District (RCD).

 

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum

 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties

 • fietsparkeren in de woonbuurten

Voor de binnenstad is in maart 2021 de "Fietsparkeerstrategie binnenstad" vastgesteld, een verdere concretisering van de Fietskoers.

In juli 2021 is een openbare fietsenstalling geopend in het pand Lijnbaan 30 ten behoeve van met name winkelend publiek. Deze stalling biedt plaats aan ruim 150 fietsen. Daarnaast is in augustus 2021 de nieuwe openbare fietsenstalling geopend bij metro- en busstation Capelsebrug ten behoeve van de overstap van fiets op openbaar vervoer. Hier is ruimte voor circa 700 fietsen.

Met betrekking tot fietstrommels is ook voor 2021 de plaatsing van 80 extra fietstrommels gerealiseerd.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren. In 2021 is de nieuwe P+R Noorderhelling gerealiseerd met een capaciteit van 500 plaatsen. Deze P+R-voorziening is gerealiseerd in combinatie met een bouwmarkt die moest worden verplaatst in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Ook deze P+R is voorzien van een doelgroepensysteem.

 

Op het taakveld Parkeren is in 2021 een voordeel ontstaan van € 3,6 mln. Dit is het saldo van € 0,9 mln lagere baten en € 4,5 mln lagere lasten.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% 26% 28%    
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 300 400    
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 1007 1090    

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24). De gemiddelde bezettingsgraad is in 2021 weliswaar licht gestegen ten opzichte van 2020, maar nog niet op het niveau van voor de pandemie. Door de coronamaatregelen parkeerden er zowel minder bezoekers als minder zakelijke abonnementhouders (thuiswerkadvies) in de gemeentelijke openbare parkeergarages.

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid. De uitbreiding van het aantal laadpunten is vertraagd omdat in 2021 met voorrang is gewerkt aan het verbeteren van de brandveiligheid, met name bij de parkeergarages in combinatie met woningbouw.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten ParkerenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves15.10511.90511.038-868

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 11 11
Overige opbrengsten derden 15.105 11.905 11.023 -882
Overige baten 0 0 4 4
Lasten exclusief reserves38.10435.46130.958-4.503

Apparaatslasten 4.994 5.161 5.417 256
Inhuur 66 271 353 82
Overige apparaatslasten 130 199 168 -31
Personeel 4.798 4.691 4.896 205
Intern resultaat 14.454 16.165 16.448 283
Intern resultaat 14.454 16.165 16.448 283
Programmalasten 18.657 14.135 9.093 -5.042
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.242 12.939 8.006 -4.934
Kapitaallasten 517 299 353 55
Overige programmalasten 897 897 734 -163
Saldo voor vpb en reserveringen -22.999 -23.555 -19.920 3.635
Saldo voor reserveringen -22.999 -23.555 -19.920 3.635
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -22.999 -23.555 -19.920 3.635

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere parkeerbaten parkeergarages -882 0 0 -882
2. Lagere kosten uitvoeringsprojecten 0 -1.529 0 1.529
3. Lagere onderhoudskosten parkeergarages 0 -1.503 0 1.503
4. Interne kosten parkeersoftware 0 - 612 0 612
5. Diverse afwijkingen 14 -859 0 873
Totaal afwijkingen -868 -4.503 0 3.635

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 3,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Lagere parkeerbaten parkeergarages
Door corona zijn er minder kortparkeerders in de parkeergarages geweest en ook zijn er door contracthouders, die afrekenen op basis van werkelijke afgenomen parkeeruren, minder uren afgenomen. 

 

2. Lagere kosten uitvoeringsprojecten
Diverse projecten zijn door complexiteit en/of coronamaatregelen later opgestart. Dit betreft onder andere het project vergroening van parkeerplaatsen en het project fietsparkeren.
 

3. Lagere onderhoudskosten parkeergarages
Een deel van het geraamd onderhoud aan parkeergarages is bij nadere beoordeling dit jaar niet benodigd geweest.   
 

4. Interne kosten parkeersoftware
Er is op het taakveld Parkeerbelasting voor € 612 aan interne uren doorbelast voor de doorontwikkeling van parkeersoftware.  Het budget hiervoor staat echter op dit taakveld. Dit betreft dus een administratieve afwijking binnen de parkeerexploitatie welke bestaat uit de taakvelden Parkeerbelasting en Parkeren.
 

5. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeer- en stallingsgarages
 • P+R-voorzieningen
 • fietsenstallingen en fietstrommels

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer