Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat hebben we bereikt' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves014120362

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 57 57
Overige opbrengsten derden 0 141 146 5
Lasten exclusief reserves6.2515.7295.877149

Apparaatslasten 6.251 5.704 5.780 77
Inhuur 609 964 1.084 120
Overige apparaatslasten 87 83 120 37
Personeel 5.555 4.656 4.577 -80
Intern resultaat 0 25 39 14
Intern resultaat 0 25 39 14
Programmalasten 0 0 58 58
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 58 58
Kapitaallasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.251 -5.588 -5.675 -87
Saldo voor reserveringen -6.251 -5.588 -5.675 -87
Saldo -6.251 -5.588 -5.675 -87

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 62 149 0 -87
Totaal afwijkingen 62 149 0 -87

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 87 nadelig. 
 

1. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen welke hebben geleid tot een nadeel van € 87.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.