Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Voortbouwend op de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we het Verkeerscirculatieplan Binnenstad opgesteld en in de gemeenteraad besproken. 

We hebben extra inzet gepleegd op het gebied van verkeersveiligheid. Hiermee hebben we ingespeeld op de actuele maatschappelijke inzichten rondom verkeersveiligheid in de stad. De basis van de aanpak verkeersveiligheid ligt in het Rotterdam Veilig Vooruit (vastgesteld in de gemeenteraad 2018). Naast de fysieke aanpak van black spots is er steeds meer operationele inzet nodig onder andere voortvloeiend uit bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan. Het betrekken van de samenleving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is nadrukkelijker onderdeel van het werk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals toename van de aso/showrijders in de stad, waar het aspect geluid ook nadrukkelijk mee samenhangt, en het toenemende belang dat wordt gehecht aan verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen.

Ook zijn we onverminderd doorgegaan met het nemen van maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en zodat ondernemers meer ruimte krijgen. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben we erop gelet dat de maatregelen zoveel als mogelijk aansluiten bij langere termijn ambities uit onder ander de RMA en de Visie Openbare Ruimte.

De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op het leven van de Rotterdammers. De verschillende typen maatregelen die het Rijk hanteert en gehanteerd heeft, hebben aanzienlijke effecten op het verplaatsingspatroon van de Rotterdammers en de bezoekers aan onze stad. Ook op momenten dat de maatregelen terug waren geschaald had dit nog steeds zijn weerslag op de grootte van de verkeersstromen in de stad en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, is toegewerkt naar een voorkeursbeslissing te nemen in 2022. Op 21 april zijn in dat kader de onderzoeksresultaten ‘zeef 1’ besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,7% 63,4% 61,2% 60,1%    

Als gevolg van het covid-effect op het openbaar vervoer is het aandeel schone verplaatsingen vanaf 2020 afgenomen. Omdat de jaarcijfers van de NS pas laat in het jaar beschikbaar komen, is voor 2021 gebruikt gemaakt van het NS-jaarcijfer 2020, en voor 2020 van het jaarcijfer van 2019 (pre-covid). Daardoor pakt het aantal schone verplaatsingen in 2021 nog lager uit dan in 2020.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 2.798 3.640    
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 70 91    

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9056.1495.061-1.087

Bijdragen rijk en medeoverheden 114 632 482 -150
Overige opbrengsten derden 1.791 5.517 4.594 -923
Overige baten 0 0 -14 -14
Lasten exclusief reserves28.77838.61029.386-9.224

Apparaatslasten 11.120 12.150 11.941 -210
Inhuur 1.678 1.433 1.205 -228
Overige apparaatslasten 187 177 191 15
Personeel 9.255 10.541 10.545 4
Intern resultaat -2.005 -2.211 -2.514 -303
Intern resultaat -2.005 -2.211 -2.514 -303
Programmalasten 19.663 28.670 19.960 -8.711
Financieringslasten 0 0 19 19
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.714 20.429 11.680 -8.749
Kapitaallasten 8.948 8.166 8.181 15
Overige programmalasten 0 0 -4 -4
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 75 83 8
Saldo voor vpb en reserveringen -26.873 -32.461 -24.325 8.136
Saldo voor reserveringen -26.873 -32.461 -24.325 8.136
Reserves9.91615.81410.529-5.285

Onttrekking reserves 9.916 15.814 10.529 -5.285
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -16.958 -16.647 -13.796 2.851

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo

1. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

0

-2.339

-2.339

0

2. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

0

-321

-321

0

3. Bestemmingsreserve Energietransitie

0

-977

-977

0

4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

-637

-637

0

5. Bestemmingsreserve IFR RIM

-1.057

-2.068

-1.011

0

6. BBV-aanpassing overhead

0

5

0

-5

7. Diverse afwijkingen

-30

-2.887

0

2.857

Totaal afwijkingen

-1.087

-9.224

-5.285

2.851

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 2,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
De lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve heeft te maken met de landelijke coronamaatregelen. Er zijn minder uitvoerende maatregelen nodig geweest door het wegvallen van evenementen. Verder is een doorontwikkeling van het dynamisch model niet noodzakelijk gebleken. In 2021 zijn nieuwe RMA-maatregelen opgestart waarvan de uitvoering op straat veelal in 2022 zal plaatsvinden, hierdoor wordt het grootste deel van de kosten in 2022 gerealiseerd. 
 

2. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van extra parkeerplekken zijn volledig afgerond. De resterende werkzaamheden hebben betrekking op de vergroening en zijn door organisatorische redenen doorgeschoven naar het jaar 2022.
 

3. Bestemmingsreserve Energietransitie
In 2021 is € 977 minder onttrokken dan begroot. Deze afwijking had betrekking op de onderstaande drie projecten:

 • Emissievrije Stadslogistiek (€ 590)
  De onderbesteding is toe te schrijven aan de subsidieregeling. Bij een subsidieregeling is het moeilijk te voorspellen hoeveel gebruik wordt gemaakt van de regeling. Bij de begroting van 2021 is uitgegaan dat een groot deel van de aanvragen in 2021 gedaan zouden worden. De verwachting is dat de resterende aanvragen in 2022 binnenkomen.
 • MOB Nul Emissie – Laadinfra (€ 184)
  De lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve is veroorzaakt door de verschuiving van werkzaamheden en de bijbehorende kosten naar 2022. Dit is veroorzaakt door externe factoren waardoor de inkoopstrategie en de scope van het project is gewijzigd.
 • Werkgeversaanpak Rotterdams Klimaatakkoord (€ 203)
  De lagere onttrekking ten opzichte van de begroting heeft te maken met de coronamaatregelen waardoor de projecten later in het jaar zijn gestart.
   

4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
In 2021 is € 637 minder onttrokken dan begroot. Deze afwijking had betrekking op de onderstaande twee projecten:

 • Emissievrije Stadslogistiek (€ 126)
  De onderbesteding is toe te schrijven aan de subsidieregeling. Bij een subsidieregeling is het moeilijk te voorspellen hoeveel gebruik wordt gemaakt van de regeling. Bij de begroting van 2021 is uitgegaan dat een groot deel van de aanvragen in 2021 gedaan zouden worden. De verwachting is dat de resterende aanvragen in 2022 binnenkomen.
 • Fietsenstalling Conradstraat (€ 511)
  Op het project zijn in 2021 minder kosten onttrokken dan begroot omdat een deel van de werkzaamheden doorschuift naar 2022. De verwachte opening van de fietsenstalling zal begin maart plaatsvinden. Hierbij zullen 862 fietsplaatsen, 18 deelfietsplaatsen en 76 plaatsen voor afwijkende modellen gerealiseerd zijn.


5. Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)
In 2021 is € 1 mln minder onttrokken dan begroot. De afwijking had betrekking op de onderstaande drie projecten:

 • Bestemmingsreserve RIM - MIRT-verkenning (€ 644)
  Voor de MIRT-Verkenning Oeververbindingen zijn in 2021 minder kosten gemaakt dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van werkzaamheden naar 2022. Hierdoor zullen de kosten ook in 2022 worden gerealiseerd.
 • Bestemmingsreserve RIM - A16 Rotterdam (€ 195)
  De lagere onttrekking op de bestemmingsreserve A16 Rotterdam komt door een ontvangen bomencompensatie op het project A16 Rotterdam. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 195.
 • Bestemmingsreserve RIM- Schiedamseweg (€ 172)
  Het project voor het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Schiedamseweg is gedeeltelijk uitgevoerd. Het verbreden van de fietspaden is gerealiseerd. Het realiseren van de oversteekplaatsen wordt in 2022 uitgevoerd.
   

6. BBV-aanpassing overhead
Voor - € 5 wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
 

7. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 2,9 mln voordelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen onder de € 500 op de overige lasten en baten.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.