Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Versterken van next skills en jong leiderschap.

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant).

Wijkprogrammering is meer en meer sturend voor samenwerking en maatwerk in wijknetwerken.

  • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2021 minstens op hetzelfde niveau gehouden. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Door de coronacrisis heeft een groot aantal kinderen en jongeren meer last van angst- en depressieklachten, wat een investering in sociaal emotionele vaardigheden extra belangrijk maakt.  De investeringen die afgelopen jaren gedaan zijn, zijn op bepaalde onderdelen uitgebreid, zoals op het gebied van interventies voor de doelgroep jongeren. In dit licht heeft de gemeente Rotterdam ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de GrowIt-app van het Erasmus MC om enerzijds zicht te houden op de mentale ontwikkeling van jongeren en anderzijds ze te helpen met positieve sociaal-emotionele strategieën. Vanwege de coronacrisis heeft het Rotterdamse innovatieplatform Walstroom een informatiepunt opgezet voor leren tijdens en na corona, gericht op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen omdat deze vaardigheden door de crisis extra onder druk staan: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/sociaal-emotioneel-leren/ Met het programma Rotterdam Sterker Door Jongeren is op allerlei manieren gewerkt aan extra aanbod in de wijken en vormen van hulp en ondersteuning voor jongeren die te lijden hebben onder de coronamaatregelen, waaronder de schoolsluitingen.
  • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. De netwerkregisseurs hebben de afgelopen jaar verschillende initiatieven die in de wijken ontstonden om bewoners in coronatijd extra te ondersteunen in kaart gebracht en gedeeld middels hooggewaardeerde nieuwsbrieven.
  • Deze wijkgerichte bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen in het teken komen te staan van het gezamenlijk (met onderwijs en kinderopvang en peuterspeelzalen) in beeld brengen en houden van de kwetsbare kinderen/gezinnen, deze te voorzien van passende ondersteuning en hulp en zo nodig toe te leiden naar het wijkteam. Daarmee is de focus van de inzet van CJG meer komen te liggen op de kwetsbare kinderen/gezinnen en wordt in de wijken en gebieden maatwerk geleverd op basis van de signalen van CJG-professionals en ketenpartners. Naast de inzet op netwerkregie levert CJG ook op andere plaatsen een bijdrage aan het creëren van de neerwaartse beweging in de keten. Een andere doelgroep waar CJG zich op richt is de -9 maanden doelgroep in kader van het programma Stevige Start. De geboortecontactpersonen van CJG halen de contacten met verloskundigen verder aan om samen zo vroeg mogelijk signalen van kwetsbaarheid op te kunnen vangen. Met de inzet op Positive Behavior Support (PBS) in de verschillende wijken wordt gewerkt aan het opvoedklimaat en de ‘bril’ waarmee gekeken wordt naar lastig gedrag van kinderen en jongeren. Ook zijn de orthopedagogen van het CJG beschikbaar voor partners in het wijknetwerk ter consultatie en advisering. Hiermee ondersteunen zij partners in het signaleren van het onderscheid tussen normaal fasegeboden gedrag en een afwijking in de ontwikkeling. Op deze manier wordt voorkomen dat gedrag wordt geproblematiseerd en kinderen en hun gezinnen onnodig verwezen worden naar zwaardere vormen van hulp. Vergelijkbare ondersteuning wordt geboden aan de huisarts door middel van de inzet van de jeugdconsulent. Ook hier is het doel het onderscheiden van normale fase gebonden ontwikkeling en opvoedvraagstukken en problemen die wel om inzet van gespecialiseerde zorg vragen. Door daarnaast alle beschikbare themabijeenkomsten en cursussen (van alle Rotterdamse partners) te ontsluiten via 1 website draagt het CJG bij aan het laagdrempelig beschikbaar hebben van deze vorm van preventie en wordt het opvoedklimaat in de wijk versterkt.
  • De methodiek Wijkprogrammering heeft steeds meer een sturend effect op de gezamenlijke inzet. De wijknetwerken werken hierin met elkaar aan de gestelde doelen/maatschappelijk resultaten. Hier zien we dat er veel creativiteit en extra inzet nodig is om de jeugd te bereiken en te kunnen ondersteunen in deze coronatijd. Vanwege de coronamaatregelen hebben de bijeenkomsten van de wijknetwerken zich voornamelijk digitaal afgespeeld. Zoveel mogelijk worden de contacten met de wijknetwerkpartners in de gebieden onderhouden en wordt hun inzet en samenwerking met MS Teams en andere digitale communicatiemiddelen geïnventariseerd, gecoördineerd en onderling uitgewisseld. Professionals in wijken zoals jongerenwerkers spelen hierin een belangrijk rol. Het belang van goed partnerschap, presentie en samenwerking in wijken wordt met deze coronacrisis extra onderstreept. Met behulp van de Wijkprogrammering, creatieve inzet van de professionals in de wijken en aansluiting bij ‘Rotterdam. Sterker door Jongeren’ hebben we zo goed als mogelijk aan kunnen sluiten bij de behoeften van kwetsbare jongeren. 2021 stond ook in het teken van de voorbereidingen voor Wijk Aan Zet en de inkoop Welzijn. Beide trajecten zullen bijdragen aan versterking van het (preventieve) wijknetwerk, zowel tussen professionals, met de gemeente en met bewoners.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde nvt zie toelichting zie toelichting in ontwikkeling in ontwikkeling in ontwikkeling
Realisatie   zie toelichting zie toelichting      
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde         in ontwikkeling in ontwikkeling
Realisatie            
* Regionaal is aangesloten op de landelijke outcome indicatoren voor het meten van outcome. Deze indicatoren en de levering hier van zijn nog in ontwikkeling. Het betreft de volgende indicatoren:
1. Reden beëindiging jeugdhulp
2. Cliënttevredenheid
3. Doelrealisatie
3.1 De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
3.2 De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
3.3 De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
3.4 De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
Recent zijn de indicatoren 1 t/m 3.2 uitgevraagd voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in het jaar 2020. De respons was nog onvoldoende om over te rapporteren. Dit is in lijn met de landelijke trend. De GRJR is in gesprek met aanbieders over kwantiteit en kwaliteit van deze gegevens.

** De indicatoren 3.3 en 3.4 zijn nog niet opgenomen in het landelijk protocol beleidsinformatie Jeugd omdat de ontwikkeling van deze indicatoren op landelijk niveau nog niet is afgerond. Deze indicatoren zijn om die reden nog niet uitgevraagd.

Prestatie-indicatoren 20192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 15 25 35 40  
Realisatie 20 34 48    

Toelichting indicatoren

Het gaat hier niet om het absolute aantal huisartsen maar de locaties. Op één locatie werken in de regel meerdere huisartsen (vaak ook parttimers).

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Oorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves201279277-2

Bijdragen rijk en medeoverheden 201 272 239 -33
Overige opbrengsten derden 0 7 38 30
Lasten exclusief reserves53.46555.11351.911-3.202

Apparaatslasten 1.437 2.133 1.980 -153
Inhuur 0 0 15 15
Overige apparaatslasten 28 40 34 -6
Personeel 1.409 2.094 1.932 -162
Intern resultaat 441 454 515 60
Intern resultaat 441 454 515 60
Programmalasten 51.587 52.525 49.417 -3.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.446 5.884 5.050 -834
Overige programmalasten 0 1.468 -102 -1.570
Sociale uitkeringen 36.541 38.941 38.784 -156
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.600 6.232 5.684 -548
Saldo voor vpb en reserveringen -53.264 -54.834 -51.634 3.199
Saldo voor reserveringen -53.264 -54.834 -51.634 3.199
Reserves01620-162

Onttrekking reserves 0 162 0 -162
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -53.264 -54.672 -51.634 3.038

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Aanpak problematiek jeugdzorg -2 -3.202 0 3.200
2. Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp 0 0 -162 -162
Totaal afwijkingen -2 -3.202 -162 3.038

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 3,0 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Aanpak problematiek jeugdzorg
Het Rijk heeft voor 2021 € 23,5 mln beschikbaar gesteld voor aanpak problematiek jeugdzorg. Bijna negentig procent van dit bedrag kon met de nodige inspanning in 2021 worden ingezet. Het werd besteed aan wegwerken wachtlijsten, meer inzet in wijkteams, voor praktijkondersteuners huisartsen en voor een klein deel aan preventie (vallend onder programma Maatschappelijke ondersteuning). Voor een ruime tien procent van deze impulsgelden - € 3,2 mln - was de tijd in 2021 te kort om dit volledig doeltreffend te besteden. Dit had ook te maken met het gegeven dat het tot en met september onzeker was of het Rijk het toegezegde, maar nog niet ontvangen bedrag (€ 2,5 mln) daadwerkelijk zou uitkeren.

 

2. Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp
Op het programma Volksgezondheid en zorg is € 21,4 mln minder onttrokken dan begroot. Het aandeel van deze lagere onttrekking bedraagt € 162 op dit taakveld.

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.