Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en lokale regelgeving kunnen kwetsbare Rotterdammers in aanmerking komen voor maatwerkdienstverlening 18+ Wmo.

In december 2021 is de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over de eerste helft van het jaar 2021 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkdienstverlening in de eerste helft van 2021, zoals de instroom, het aantal cliënten met maatwerkdienstverlening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de eerste helft van 2021 is het aantal cliënten met een indicatie voor Wmo-maatwerkdienstverlening met een kleine 4% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2020. Deze groei is te verklaren door vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig wonen en de extramuralisering van de GGZ.

In mei 2021 is een inkoop- en implementatietraject opgestart voor het afsluiten van nieuwe contracten voor het bieden van Wmo-maatwerkdienstverlening. Met het afsluiten van nieuwe contracten werkt de gemeente aan het realiseren van de beleidsdoelen uit beleidsplan Heel de stad, dat in januari 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Doelgroepenvervoer
De uitvoering van het doelgroepenvervoer is in 2021 naar verwachting verlopen. Door corona waren de volumes lager dan normaal en diende vervoerder Trevvel rekening te houden met de beperkende protocollen. Het collectief aanvullend vervoer (Trevvel route) noteerde 65 à 70% van normaal, voor de dagbesteding was dat 75 à 80%. Voor het vervoer naar uitjes maakten veel ouderen gebruik van “Uit & Thuis”, een service van Trevvel Sociaal. De raadsmonitor bericht halfjaarlijks over de prestaties van Trevvel.   

 

Gevolgen van de coronacrisis
De maatwerkdienstverlening 18+ Wmo is, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer op peil. Zowel zorgaanbieders als gemeente hebben wel nog steeds te maken met meerkosten. Voor 2021 is er daarom, conform landelijke afspraken, opnieuw een tijdelijke regeling in werking getreden voor zorgaanbieders om de meerkosten als gevolg van de coronacrisis te compenseren.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves6.3255.9385.728-210

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.800 5.800 5.713 -87
Overige opbrengsten derden 525 138 15 -123
Lasten exclusief reserves212.398218.507211.595-6.912

Apparaatslasten 2.960 6.987 8.147 1.160
Inhuur 46 29 696 668
Overige apparaatslasten 54 136 122 -14
Personeel 2.861 6.822 7.329 507
Intern resultaat 14 -591 282 873
Intern resultaat 14 -591 282 873
Programmalasten 209.424 212.110 203.166 -8.944
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 942 363 2.458 2.096
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 207.969 211.235 200.208 -11.028
Subsidies en inkomensoverdrachten 512 512 500 -12
Saldo voor vpb en reserveringen -206.073 -212.569 -205.867 6.702
Saldo voor reserveringen -206.073 -212.569 -205.867 6.702
Reserves05.5820-5.582

Onttrekking reserves 0 5.582 0 -5.582
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -206.073 -206.987 -205.867 1.119

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wmo arrangementen 0 -8.498 -5.504 2.993
2. Eigen bijdragen -128 0 0 -128
3. Doelgroepenvervoer 0 463 0 -463
4. Diverse afwijkingen -82 1.123 -78 -1.283
Totaal afwijkingen -210 -6.912 -5.582 1.119

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,1 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Wmo arrangementen

De Wmo arrangementen zijn verdeeld over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+. Op dit taakveld een voordeel te zien van € 3,0 mln. Op het totaal van Wmo-arrangementen op beide taakvelden is per saldo sprake van een voordeel van € 7,9 mln.


Dit saldo wordt veroorzaakt door een lagere groei van de ondersteuning, een nadelig saldo vanuit declaraties zorgaanbieders voor meerkosten corona 2020 en een lagere onttrekking dan begroot van de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.
 

2. Eigen bijdragen
De eigen bijdragen zijn verdeeld over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+. Op dit taakveld een nadeel te zien van € 128. Er zijn minder eigen bijdragen Wmo ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een hogere uitstroom vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor een deel van de (O)GGZ-cliënten binnen de Wmo. Het totale tekort bedraagt € 0,9 mln.

 

3. Doelgroepenvervoer
Op het onderdeel Doelgroepenvervoer bleek sprake te zijn van niet terug te vorderen BTW. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Op dit taakveld bedraagt het tekort € 463.

 

4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen, die leiden tot een tekort van € 1,3 mln.

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.