Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

Door de aanhoudende coronapandemie is In 2021 de aandacht binnen Rotterdam Inclusief onverminderd gericht geweest op gezond en veilig werken; in het bijzonder vanwege de kwetsbare doelgroepen die hier werken. De uitvoerende medewerkers zijn zoveel als mogelijk fysiek aan het werk geweest op de verschillende locaties. Uiteraard conform de RIVM-richtlijnen en waar nodig met aanvullende beschermingsmaatregelen. Veel van onze medewerkers hebben er vanwege structuur en sociale contacten baat bij om aan het werk te kunnen blijven. De voortdurende veranderende omstandigheden, met afwisselend versoepeling en aanscherping van coronamaatregelen, hebben dit jaar echter een groot beroep gedaan op de veerkracht van de werknemers van Rotterdam Inclusief.

 

Aan medewerkers die door de coronamaatregelen niet meer werkzaam konden zijn in hun eigen functie zijn, indien nodig en waar mogelijk, passende andere werkzaamheden geboden. De kwetsbare medewerkers met een verhoogd risico zijn zorgvuldig begeleid naar een terugkeer naar het werk. Rotterdam Inclusief biedt ook diverse arbeidsontwikkeltrajecten aan werkzoekenden. Deze waren het eerste kwartaal door de maatregelen vrijwel niet mogelijk maar zijn vanaf april weer voorzichtig gestart. De in december afgekondigde lockdown-periode heeft opnieuw directe gevolgen gehad voor de nieuwe instroom van werkzoekenden en voor de inzet van medewerkers werkzaam in de branches die gesloten werden, zoals kringloopwinkels en scholen.

 

Ook voor de organisatie van Rotterdam Inclusief bleef corona grote impact hebben, zowel op de marktvraag, opdrachten en werksoorten als de inzetbaarheid van medewerkers. De voortdurende coronamaatregelen hadden, net als vorig jaar, productie- en omzetverlies tot gevolg. De door het Ministerie van SZW toegekende compensatie voor omzetverlies in de eerste drie kwartalen van 2021 is pas in de decembercirculaire toegekend en daardoor niet meer in de begroting 2021 verwerkt.

 

Nieuw Beschut medewerkers konden op grond van de Cao Aan de Slag in dienst komen bij de gemeente Rotterdam\Rotterdam Inclusief. De definitieve overgang wacht nog op een aantal noodzakelijke landelijke aanpassingen aan de pensioenvoorziening. De verwachting is nu dat de medewerkers in de loop van 2022 definitief in dienst kunnen treden bij de gemeente.  

 

In september is er via de ledenraadpleging ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025 waarmee de nieuwe cao voor WSW-medewerkers definitief is. Een belangrijke wijziging in deze langlopende cao is dat aan medewerkers van 64 jaar en ouder de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van een aanvullende seniorenregeling en vervroegde uitdiensttreding. Hierdoor zagen we in 2021 al een versnelde afname van het aantal actieve SW-medewerkers, met helaas ook veel verlies van kennis en ervaring.

 

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf

Naast de dagelijkse uitvoering is tegelijkertijd verder gebouwd om van Rotterdam Inclusief een duurzaam arbeids- en mensontwikkelbedrijf te maken voor alle Rotterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan of te blijven werken. Zo is de nieuwe organisatiestructuur met drie grote afdelingen arbeids- en mensontwikkeling (AMO’s) doorgevoerd en is het meerjarig beleidskader leren en ontwikkelen vastgesteld. Diverse ontwikkellijnen zijn verder uitgewerkt, waarbij de focus op leren en ontwikkelen is gericht, hand in hand met werk. Zo willen wij steeds meer passend werk organiseren, dat aansluit bij de ontwikkelbehoefte van de medewerkers en bij de vraag op de arbeidsmarkt. Met de lancering van de vernieuwde (huis)stijl dit jaar, is Rotterdam Inclusief ook zichtbaar in de stad en wordt uitgestraald waar de nieuwe organisatie voor staat: leren, werken en ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 100,4% 93,8%    
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 83,5% 71,8%*    
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 41% 86,3    
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 2021, gepubliceerd door het UWV juli 2021

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 443,3 478,3 515,0
Realisatie 287,5 341,7 396,6 446,3    
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 12.716 13.702  
Realisatie 8.820 9.411 9.739 9.425*    
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 190**    
Realisatie 54 93 131 199    

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q2 2021 (publicatie UWV)

** Met ingang van de Voorjaarsnota 2021 werken we met een aangepaste Rotterdamse doelstelling (zie tweede tertaalmonitor 2021).

Toelichting indicatoren

Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het derde tertaal 446,3. Dat is een toename in het derde tertaal van 28,4. Daarmee is de taakstelling 2021 (443,3) volledig gerealiseerd.

 

Regionale garantiebanen

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 is het aantal regionaal gerealiseerde garantiebanen in het tweede kwartaal 2021 met 292 banen gestegen naar 9.425. Dat is een stijging met 3,2%. Landelijk is er sprake van een stijging met 5.451 banen in Q2 2021, ofwel met 4%. De verwachtingen voor 2021 waren over het geheel bezien niet positief. De coronacrisis duurt nog steeds voort. Alleen in Q3 2021 zijn de maatregelen vanwege de coronacrisis tijdelijk minder geweest. De eventueel positieve effecten van een gewijzigde, vereenvoudigde Wet Banenafspraak zijn sterk vertraagd doordat tot voor kort sprake was van een demissionair kabinet dat dit wetsvoorstel niet mocht behandelen. Voor 2021 en 2022 wordt n.a.v. de coronacrisis nog steeds een bijgestelde ambitie per arbeidsmarkregio verwacht van de Werkkamer.

 

Nieuw Beschut Werk

Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk is aan het einde van het derde tertaal 199. Dat is een toename in het derde tertaal van 35 werkplekken. De stijgende lijn in het aantal werkplekken die in het tweede tertaal van 2021 is ingezet, is daarmee in het derde tertaal voortgezet, waardoor de taakstelling 2021 (190) ruim is gerealiseerd.

 

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves11.3057.8528.506654

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 246 246
Overige opbrengsten derden 11.305 7.852 8.289 437
Overige baten 0 0 -29 -29
Lasten exclusief reserves89.82784.99384.777-216

Apparaatslasten 29.263 29.236 30.503 1.267
Inhuur 1.858 5.080 5.194 113
Overige apparaatslasten 660 1.215 772 -442
Personeel 26.744 22.941 24.537 1.596
Intern resultaat -6.207 -6.536 -6.694 -158
Intern resultaat -6.207 -6.536 -6.694 -158
Programmalasten 66.771 62.293 60.968 -1.325
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 679 3.994 3.296 -698
Kapitaallasten 40 40 40 0
Overige programmalasten 222 225 -3 -228
Salariskosten WSW en WIW 59.786 49.122 49.383 261
Sociale uitkeringen 811 721 730 9
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.232 8.192 7.522 -669
Saldo voor vpb en reserveringen -78.522 -77.142 -76.271 870
Saldo voor reserveringen -78.522 -77.142 -76.271 870
Reserves575748-9

Onttrekking reserves 57 57 48 -9
Saldo -78.465 -77.085 -76.223 862

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Hogere arbeidskosten 0 567 0 -567
2. Minder omzetverlies Rotterdam Inclusief  437 -541 0 978
3. Lagere lasten inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 -698 0 698
4. Minder verstrekte loonkostensubsidie externe garantiebanen 0 -375 0 375
5. Overige afwijkingen 217 831 -9 -623
Totaal afwijkingen 654 -216 -9 862

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 862 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Hogere arbeidskosten

De apparaatslasten zijn € 567 hoger uitgevallen dan begroot. De personele lasten komen € 906 hoger uit door meer inzet van uitvoerend personeel dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast zijn de inhuurlasten € 103 hoger uitgekomen en is er € 442 minder uitgegeven aan overige apparaatslasten omdat geplande opleidingen zijn verschoven naar volgend jaar.

De afwijking op personele lasten is op concernniveau neutraal. De inzet van meer uitvoerend personeel moet in samenhang worden bezien met de inzet van minder leidinggevend personeel waardoor er lagere personele lasten van € 900 op taakveld 0.4 Overhead gerealiseerd zijn.

 

2. Minder omzetverlies Rotterdam Inclusief

De verwachting dat in 2021 minimaal dezelfde omzet behaald moest kunnen worden als in 2020 is waargemaakt. Met een totale omzet van € 17,1 mln is het omzetverlies uiteindelijk circa € 978 lager uitgekomen dan verwacht.

 

3. Lagere lasten inkopen en uitbestede werkzaamheden

Er zijn minder materialen en gereedschappen aangeschaft dan waarmee rekening gehouden was. Trajecten voor werkzoekenden zijn door corona moeizaam op gang gekomen bij Rotterdam Inclusief waardoor er minder is ingekocht (€ 698).

 

4. Minder verstrekte loonkostensubsidie externe garantiebanen

Doordat er minder banen met loonkostensubsidie zijn gerealiseerd dan verwacht, is ook de bijbehorende verstrekking van loonkostensubsidies aan externe partijen lager uitgekomen dan begroot (€ 375).

 

5. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd die per saldo leiden tot een nadeel van € 623.

 

 

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.