Algemeen

Jaarlijks wordt een omissieregeling voorgelegd aan de raad. De omissie regelt dat de begroting -die in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is vastgesteld-  op een aantal technische onderdelen wordt aangepast op basis van de laatste inzichten. De omissie is daarmee een financieel-technische actualisatie van de begroting, zodat budgethouders daarvoor niet hoeven te wachten tot de eerstvolgende actualisatie van de begroting in het jaar -normaal gesproken in het voorjaar-. Dit biedt voordelen voor de sturing van de organisatie. Het gaat bij de omissie om technische aanpassingen dat wil zeggen dat de aanpassingen geen beleidsmatige consequenties hebben (= wat we willen bereiken verandert niet), op concernniveau budgettair neutraal zijn én geen nieuwe afweging van de gemeenteraad vragen. In de Omissieregeling 2019 worden conform regelgeving geen hogere of lagere toevoegingen of onttrekkingen aan reserves begroot. De aanpassingen in de omissieregeling worden in één keer meerjarig doorgevoerd.

Samenvatting bijstellingen

Zoals te doen gebruikelijk zijn bij de omissie 2019 vooral begrotingsmutaties verwerkt die het gevolg zijn van:

  • een actualisatie van de programmagelden (bijdragen, subsidies etc.). Denk hierbij aan bijdragen vanuit het Rijk (zoals NCTV gelden), extra ontvangen subsidies etc.
  • het afronden van een reorganisatie en/ of een herschikking van de organisatie, zoals de vorming van het Sportbedrijf of de overheveling van Beveiliging.
  • het overhevelen van budgetten naar programma’s waar de uitvoering plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de Individuele Inkomens Toeslag.

 

Daarnaast is/zijn bij deze omissie verwerkt:

  • een nieuwe methode voor de toerekening van apparaatslasten aan overhead dan wel aan primair proces.

De nieuwe methode werkt op basis van functies en inhuurcategorieën die al dan niet zijn aangemerkt als overhead. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vooraf vastgesteld percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een structurele verschuiving ad. € 26 mln van het programma Overhead naar de verschillende programma’s.

  • mutaties op het programma Overhead die het gevolg zijn van groei en krimp van de organisatie.

Bij alle wijzigingen van het apparaat - zowel eigen personeel als inhuur- vindt een herberekening van de overhead (concern ondersteuning) plaats. In afwachting van het groei- en krimpmodel is bij de omissie 2019 hiervoor dezelfde systematiek gebruikt als bij het opstellen van de begroting, dat wil zeggen op basis van de verhouding 70/30.

Website

Algemeen

In het kader van het verbeteren van de transparantie maakt de omissieregeling vanaf 2019 onderdeel uit van het meerjarige P&C-product en wordt deze integraal verwerkt op de begrotingswebsite.

 

Wijzigingen

De omissieregeling is het moment om te melden of er wijzigingen zijn doorgevoerd op de begrotingswebsite. Na vaststelling van de begroting is op een aantal plaatsen de website aangepast om het leesgemak vergroten. Het betreft uitsluitend de opmaak van tabellen.

 

Collegetargets

In de meerjarenbegroting 2019 zijn veertien collegetargets opgenomen. Deze zijn in overleg met de Rekenkamer nader uitgewerkt om zorg te dragen dat deze specifiek, meetbaar, tijdgebonden en controleerbaar zijn. Bij omissie 2019 zijn de aangescherpte collegetargets verwerkt.

Het betreft hier uitsluitend een tekstuele aanpassing en/of het toevoegen van (tussentijdse) mijlpalen conform onderstaande raadsbrieven:

  •  18bb10113 Collegebrief over 1e uitwerking collegetargets van 4 december 2018
  •  18bb10938 Collegebrief over prestatie indicatoren per jaar van 18 december.