Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves33.63732.82032.97119.471

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Belastingen 120 120 120 120
Overige opbrengsten derden 33.517 32.700 32.851 19.351
Lasten exclusief reserves-615-1.584-1.200-1.198

Apparaatlasten 6.130 6.100 6.100 6.100
Inhuur 198 191 191 191
Overige apparaatslasten 202 202 202 202
Personeel 5.731 5.708 5.708 5.708
Interne resultaat -11.876 -11.876 -11.493 -11.493
Interne resultaat -11.876 -11.876 -11.493 -11.493
Programmalasten 5.131 4.192 4.194 4.195
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.901 1.988 2.465 2.744
Kapitaallasten 2.242 1.216 740 462
Overige programmalasten 988 988 988 988
Saldo voor vpb en reserveringen 34.252 34.403 34.171 20.669
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 34.252 34.403 34.171 20.669
Reserves0000
Saldo 34.252 34.403 34.171 20.669

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 34.309 34.430 34.198 20.696
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -57 -27 -27 -27
Totaal bijgestelde begroting 34.252 34.403 34.171 20.669