Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8.3558.8559.3559.855

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Belastingen 8.355 8.855 9.355 9.855
Lasten exclusief reserves304302302302

Apparaatlasten 304 302 302 302
Inhuur 10 9 9 9
Overige apparaatslasten 10 10 10 10
Personeel 284 283 283 283
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 8.052 8.553 9.053 9.553
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 8.052 8.553 9.053 9.553
Reserves0000
Saldo 8.052 8.553 9.053 9.553

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 8.055 8.555 9.055 9.555
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -4 -2 -2 -2
Totaal bijgestelde begroting 8.052 8.553 9.053 9.553