Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Tot dit taakveld behoren:

  • de Algemene reserve;
  • verwerking van bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR);
  • verwerking concernbrede stelposten;
  • post onvoorzien

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken. Verwezen wordt naar het onderdeel Reserves.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.71226.73616.02814.109

Programmalasten 13.712 26.736 16.028 14.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.800 24.833 20.028 20.109
Kapitaallasten 8 0 0 0
Overige programmalasten 0 -2.000 -4.000 -6.000
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -13.712 -26.736 -16.028 -14.109
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -13.712 -26.736 -16.028 -14.109
Reserves36.9123.054395-7.810
Onttrekking reserves 40.924 31.193 22.846 24.639
Toevoeging reserves 10.280 28.139 22.451 32.449
Vrijval Reserves 6.268 0 0 0
Saldo 23.200 -23.682 -15.633 -21.919

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 23.200 -23.682 -15.633 -21.919
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 0 0 0 0
Totaal bijgestelde begroting 23.200 -23.682 -15.633 -21.919

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten 2016
  • Financiële Verhoudingswet

Beleidskaders

  • Verordening financiën Rotterdam 2013