OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves188.752182.802186.552187.700187.700187.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 43 0 0 0 0 0
Belastingen 181.635 182.802 186.552 187.700 187.700 187.700
Overige opbrengsten derden 12 0 0 0 0 0
Overige baten 7.063 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves17.5996.7279.8539.8539.8539.853

Apparaatlasten 14.760 1.028 4.306 4.307 4.307 4.307
Inhuur 1.895 0 115 115 115 115
Overige apparaatslasten 316 29 171 171 171 171
Personeel 12.548 999 4.021 4.021 4.021 4.021
Interne resultaat -6.671 0 0 0 0 0
Interne resultaat -6.671 0 0 0 0 0
Programmalasten 9.510 5.700 5.547 5.547 5.547 5.547
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.627 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 1.979 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.904 5.700 5.547 5.547 5.547 5.547
Saldo voor vpb en reserveringen 171.154 176.074 176.699 177.847 177.847 177.847

Aansluiting voorgaande begroting

Tabel aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 176.699 177.847 177.847 177.847
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -54 -35 -35 -35
Totaal bijgestelde begroting 176.645 177.812 177.812 177.812