OZB Woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OZB woningenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves62.57462.57462.57462.574

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Belastingen 62.574 62.574 62.574 62.574
Lasten exclusief reserves4.3444.3204.3204.320

Apparaatlasten 4.344 4.320 4.320 4.320
Inhuur 152 147 147 147
Overige apparaatslasten 145 145 145 145
Personeel 4.047 4.028 4.028 4.028
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 58.230 58.253 58.253 58.253
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 58.230 58.253 58.253 58.253
Reserves0000
Saldo 58.230 58.253 58.253 58.253

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 58.287 58.287 58.287 58.287
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -57 -33 -33 -33
Totaal bijgestelde begroting 58.230 58.253 58.253 58.253