Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering

Omschrijving taakveld

De paragrafen Verbonden partijen en Financiering bevatten een nadere toelichting op de uitgangspunten en voornemens voor 2019 op deze gebieden.

Bij het onderdeel Financiële kengetallen zijn de volgende aanvullende indicatoren opgenomen:

  • solvabiliteitsrisico
  • EMU-saldo
  • kasgeldlimitet
  • renterisiconorm
  • netto schuldquote

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten TreasuryBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves109.108109.928110.773110.199

Dividenden 102.864 104.231 105.626 105.626
Financieringsbaten 6.957 6.413 5.864 5.292
Overige opbrengsten derden 28 23 18 12
Overige baten -741 -739 -736 -732
Lasten exclusief reserves-6.317-5.5561.1092.165

Programmalasten -6.317 -5.556 1.109 2.165
Financieringslasten 50.610 53.953 60.425 61.598
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.658 1.662 1.638 1.621
Kapitaallasten -59.395 -61.980 -61.764 -61.864
Overige programmalasten 810 810 810 810
Saldo voor vpb en reserveringen 115.425 115.484 109.663 108.034
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 115.425 115.484 109.663 108.034
Reserves-21.974-19.653-18.455-17.917
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 21.974 19.653 18.455 17.917
Saldo 93.452 95.832 91.208 90.117

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 93.452 95.832 91.208 90.117
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 0 0 0 0
Totaal bijgestelde begroting 93.452 95.832 91.208 90.117

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Financiële Verhoudingswet
  • Wet Financiering decentrale overheden (Fido)

Beleidskaders

  • Treasurystatuut Rotterdam 2015
  • Verordening Financiën Rotterdam 2016
  • Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014