Vennootschapsbelasting (VpB)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

Omschrijving taakveld

Door de wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb Vennootschapsbelasting) zijn overheidsinstellingen sinds 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Voor de gemeente Rotterdam vallen vooralsnog de activiteiten bedrijfsreiniging en containerservice onder deze belastingplicht. De totale lasten raamt de gemeente voor 2019 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.

Overzicht baten en lasten

Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022

Saldo voor vpb en reserveringen
Vennootschapsbelasting800800800800
Saldo voor reserveringen -800 -800 -800 -800
Reserves0000
Saldo -800 -800 -800 -800

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -800 -800 -800 -800
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 0 0 0 0
Totaal bijgestelde begroting -800 -800 -800 -800

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb Vennootschapsbelasting) (2016)