Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.

In 2019 wordt door het Rijk een landelijke kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van NGE. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met NGE.

Wat willen we bereiken

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat gaan we daar voor doen

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente.

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves874874874874

Interne resultaat 492 492 492 492
Interne resultaat 492 492 492 492
Programmalasten 382 382 382 382
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 382 382 382 382
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 2 2 2 2
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 2 2 2 2
Reserves0000
Saldo 2 2 2 2

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 2 2 2 2
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 0 0 0 0
Totaal bijgestelde begroting 2 2 2 2

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.10 lid 2 (Staatsblad nr. 142, 7 maart 2006)
  • Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.17f (Staatscourant nr. 4230, 16 maart 2012)
  • Circulaire Vliegtuigberging (Staatscourant nr. 54987, 19 oktober 2016)
  • Beheer- en beleidsplan niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog