Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het beheer van de basisregistratie personen (BRP)

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van verkiezingen en referenda

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves10.94610.01910.01610.012

Bijdragen rijk en medeoverheden 989 160 160 160
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 9.216 9.121 9.121 9.121
Overige baten 741 739 736 732
Lasten exclusief reserves69.39466.14366.11965.960

Apparaatlasten 46.363 46.154 46.154 45.996
Inhuur 830 831 831 831
Overige apparaatslasten 3.063 2.816 2.816 2.799
Personeel 42.470 42.506 42.506 42.366
Interne resultaat -1.897 -1.983 -2.083 -2.083
Interne resultaat -1.897 -1.983 -2.083 -2.083
Programmalasten 24.928 21.972 22.049 22.047
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 16.602 13.541 13.649 13.665
Kapitaallasten 108 204 179 166
Overige programmalasten 1.766 1.760 1.757 1.753
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.452 6.467 6.464 6.463
Saldo voor vpb en reserveringen -58.448 -56.123 -56.104 -55.948
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -58.448 -56.123 -56.104 -55.948
Reserves891-1.309-1.309-1.309
Onttrekking reserves 2.220 20 20 20
Toevoeging reserves 1.329 1.329 1.329 1.329
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -57.557 -57.432 -57.413 -57.257

Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten voor Klantcontact en Stadsarchief en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetene). In 2017 en 2018 is er dividend uitgekeerd vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree. De daling van de baten in 2019 ten opzichte van 2018 komt door dividend uitkeringen vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree in 2017 en 2018. Daarnaast worden de inkomsten door het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten met ingang van 2019 verminderd.

 

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma. De daling van de lasten in 2019 en 2020 komt onder andere door de vermindering van de afdrachten als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten.

 

Reserves

In de periode 2019 zijn onttrekkingen begroot aan de bestemmingsreserve gebiedscommissies, CityLab010 en bestemmingsreserve investeringen Rozenburg (BIR). Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2019 betreft dit de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

 

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -57.837 -57.665 -57.645 -57.486
Bijstellingen Omissieregeling 2019 280 232 232 229
Totaal bijgestelde begroting -57.557 -57.432 -57.413 -57.257

Overzicht van bijstellingen

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Baten0000
Lasten-194-194-194-191
Saldo194194194191
2. Diverse wijzigingen
Baten122000
Lasten36-38-38-38
Saldo86 383838
Totaal wijzigingen Bestuur en dienstverlening
Baten 122000
Lasten- 158- 232- 232- 229
Saldo 280 232 232 229

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Diverse wijzigingen

  • Het budget leasekosten is overgezet van de Afdeling Regie, Ontwikkeling & Innovatie naar de  Directie van cluster Dienstverlening.
  • De werkzaamheden voor de buurgemeenten vanuit de Rekenkamer zullen in 2019 toenemen.
  • De budgetten van de ombudsman zijn meer in lijn gebracht met de verwachte realisatie.
  • De budgetten verkiezingen zijn intern verschoven.
  • Er is budget ingezet om meer formatie te creëren bij de afdeling Kennis, Participatie en Innovatie.