Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves741739736732

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 741 739 736 732
Lasten exclusief reserves5.1035.1005.0974.936

Apparaatlasten 3.327 3.327 3.327 3.170
Overige apparaatslasten 1.642 1.642 1.642 1.625
Personeel 1.685 1.685 1.685 1.544
Interne resultaat 9 9 9 9
Interne resultaat 9 9 9 9
Programmalasten 1.767 1.764 1.761 1.758
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 227 227 227 227
Overige programmalasten 1.540 1.537 1.534 1.531
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.361 -4.361 -4.362 -4.204
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -4.361 -4.361 -4.362 -4.204
Reserves20202020
Onttrekking reserves 20 20 20 20
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -4.341 -4.341 -4.342 -4.184

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -4.631 -4.631 -4.631 -4.471
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 290 290 290 287
Totaal bijgestelde begroting -4.341 -4.341 -4.342 -4.184