Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde     26 39 52 52
Realisatie N.v.t. 26        
Vitaliteit scouting* Streefwaarde     PM PM PM PM
Realisatie            
* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves2.1732.1732.1732.173

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.173 2.173 2.173 2.173
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.37017.95017.87517.875

Apparaatlasten 779 779 779 779
Inhuur 143 143 143 143
Overige apparaatslasten 14 14 14 14
Personeel 623 623 623 623
Interne resultaat 728 728 728 728
Interne resultaat 728 728 728 728
Programmalasten 16.862 16.443 16.368 16.368
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.689 1.270 1.195 1.195
Overige programmalasten 1.000 1.000 1.000 1.000
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.173 14.173 14.173 14.173
Saldo voor vpb en reserveringen -16.197 -15.777 -15.702 -15.702
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -16.197 -15.777 -15.702 -15.702
Reserves0000
Saldo -16.197 -15.777 -15.702 -15.702

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -16.052 -15.633 -15.558 -15.558
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -144 -144 -144 -144
Totaal bijgestelde begroting -16.197 -15.777 -15.702 -15.702

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Beleidsnotitie “Toekomst Rotterdamse Speeltuinen” (oktober 2013)
  • Beleidskader “NME heeft de toekomst – vernieuwing van natuur- en milieueducatie in Rotterdam” (november 2013)
  • Besluitvorming verzelfstandiging NME