Economische Zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving Economische Zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economie  (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

 • Samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken.
 • Dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.
 • Identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers. Stimulering van innovatie.
 • Aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen.
 • Signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels.
 • Door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Deze opdracht bevat drie ten behoeve van de gemeente uitgevoerde hoofdtaken:
  • marketing;
  • accountmanagement;
  • netwerkondersteuning;
  • (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen.
 • Samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 54,5% (2017)
Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht een gemeten product Streefwaarde N.v.t. Atlas voor gemeenten
Realisatie Niet bekend
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 118,1 (2017)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.9741.9441.9441.944

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.974 1.944 1.944 1.944
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves26.73326.39126.80626.930

Apparaatlasten 7.497 7.430 7.423 7.423
Inhuur 428 381 381 381
Overige apparaatslasten 175 161 161 161
Personeel 6.894 6.888 6.880 6.880
Interne resultaat 2.332 2.209 2.193 2.193
Interne resultaat 2.332 2.209 2.193 2.193
Programmalasten 16.904 16.752 17.189 17.314
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.410 8.034 8.476 8.603
Kapitaallasten 202 204 205 205
Overige programmalasten 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.207 8.429 8.424 8.420
Saldo voor vpb en reserveringen -24.759 -24.447 -24.862 -24.986
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -24.759 -24.447 -24.862 -24.986
Reserves1.316000
Onttrekking reserves 1.778 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0
Saldo -23.443 -24.447 -24.862 -24.986

Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

 

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.

 

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Center of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.

 

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -22.983 -24.103 -24.492 -24.616
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -460 -345 -370 -370
Totaal bijgestelde begroting -23.443 -24.447 -24.862 -24.986

Overzicht van bijstellingen

Bijstellingen 2019202020212022
1. Personele inzet en aanpassing tarieven
Baten 0 0 0 0
Lasten 132 85 85 85
Saldo -132 -85 -85 -85
2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces    
Baten 0 0 0 0
Lasten 279 260 285 285
Saldo -279 -260 -285 -285
3. Diverse wijzigingen
Baten 0 0 0 0
Lasten 49 0 0 0
Saldo -49 0 0 0
Totaal wijzigingen Economische Zaken    
Baten 0 0 0 0
Lasten 460 345 370 370
Saldo -460 -345 -370 -370

Toelichting op bijstellingen

1. Personele inzet en aanpassing tarieven

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de personele en materiële budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programmalasten en -baten. Deze mutaties hebben effect op de vier programma's Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Overhead. Per saldo resulteert dit in een budget neutrale verschuiving over de programma's heen.

 

2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

3. Diverse wijzigingen

Dit betreffen overige technische mutaties die op concernniveau neutraal zijn.