Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening in Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Omschrijving taakveld

Kennis, netwerken, middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet om te sturen op systeemdoorbraken die de economie van de stad en de regio helpen vernieuwen, de transformatie van de haven naar een emissieloze economie te versnellen en de modernisering van de stedelijke economie en het mkb in het bijzonder te stimuleren. Om de gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen op economisch gebied te bereiken wordt samengewerkt met bedrijven, (kennis)instellingen en ondernemers, dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau geleverd en wordt de investeringsbereidheid van en aan ondernemers geïdentificeerd en versterkt. Innovatie wordt gestimuleerd. De gemeente is aanspreekpunt  voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Het signaleren van belemmeringen voor ondernemers wordt vertaald naar een lobby naar het Rijk. Regeldrukvermindering en realisering pilots in de praktijk blijven prioriteit. Opdrachtgeving aan Rotterdam Partners ten behoeve van marketing, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen. Werken aan Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de andere 23 regiogemeenten. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, inzetten op regionale internationale  acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

Samen met de vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zorgen we voor kennis en informatie voor ondernemers om het ondernemerschap te versterken. We brengen het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar om de arbeidsmarkt weerbaar te maken. Daarnaast zorgen we dat de digitale infrastructuur en andere vestigingsvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Specifiek worden gemeentelijke regels die innovatie, circulariteit in de weg staan aangepast of gestopt.

Wat willen we bereiken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie.

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie.

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB gereed te maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Transformatie kantoren en winkels: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021. Streefwaarde (ultimo)   > 45.000 m2 > 90.000 m2 > 135.000 m2 Per 1/11/21 > 180.000 m2**  
Realisatie            
Winkels: vier pilot-gebieden transformatie is 10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar (2019-2021), dus in totaal 120 panden Streefwaarde     40 40 40  
Realisatie            
Verduurzaming Kantoren* Streefwaarde            
Realisatie            
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente Streefwaarde           € 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel
Realisatie            
Nieuw Ondernemerschap* Streefwaarde            
Realisatie            
MKB RNE proof: In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht.* Streefwaarde           5.000
Realisatie            
* In ontwikkeling, volgt 2e kwartaal 2019

Toelichting indicatoren

Verduurzaming Kantoren

 • Bijdrage aan de verduurzaming van Rotterdamse kantoren om in 2022 tenminste te voldoen aan Energielabel C.
 • Opnemen in het Convenant Kantoren Transformatie.
 • We starten twee pilots voor de verduurzaming van kantoren. De eerste pilot is gericht op mogelijk maken van de realisatie van energie neutrale/circulaire bestaande kantoorgebouwen. Waarbij we zowel een pand in eigendom van de gemeente  inbrengen, als marktpartijen uitdagen een pand voor deze pilot voor te dragen. In de tweede pilot onderzoeken we wat er ruimtelijk-economisch nodig is om innovatieve koplopers in de economie zo goed mogelijk de faciliteren in de stad.                    

 

Subdoel Nieuw Ondernemerschap

Binnen het onderdeel nieuw ondernemerschap wordt er  een startup en scaleup Rotterdam opgezet. Beoogde resultaten:

 • Opzetten programma investor readiness voor startups en scaleups.
 • Opzetten inhoudelijke programma’s samen met onder andere Port XL, Yes!Delft.
 • Versterken innovatiehubs (locaties) voor startups en scaleups.
 • Versterken internationaliseringsopgave door:
 • Meer inzet op acquitie via personele uitbreiding en opzetten stimuleringsmaatregelen.
 • Inhoudelijke coördinatie op internationale reizen en bezoekende delegaties.
 • Inhoudelijke coördinatie op congressen.
 • Opzetten talentprogram.
 • Opzetten corporate network van innovationmanagers.
 • Bestaand MKB faciliteren richting nieuwe economie.

 

MKB RNE proof

Het Rotterdamse MKB staat midden in grote veranderingen. Samen met onze kennispartners (HR, Zadkine enzovoort) wordt er een RNE scan voor MKB ondernemers gemaakt. In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. Hiertoe zetten we extra capaciteit in bij de ondernemersbalie, het accountmanagement en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves30000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 30 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.8137.5397.9588.085

Apparaatlasten 6.089 6.036 6.029 6.029
Inhuur 424 378 378 378
Overige apparaatslasten 130 130 130 130
Personeel 5.534 5.528 5.521 5.521
Interne resultaat -3.780 -3.903 -3.903 -3.903
Interne resultaat -3.780 -3.903 -3.903 -3.903
Programmalasten 5.504 5.406 5.833 5.959
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.077 5.135 5.561 5.688
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.427 271 271 271
Saldo voor vpb en reserveringen -7.784 -7.540 -7.958 -8.085
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -7.784 -7.540 -7.958 -8.085
Reserves1.778000
Onttrekking reserves 1.778 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -6.006 -7.540 -7.958 -8.085

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -10.550 -12.136 -12.530 -12.656
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 4.544 4.597 4.571 4.571
Totaal bijgestelde begroting -6.006 -7.540 -7.958 -8.085

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Atelier en Broedplaatsenbeleid 2017-2021
· Beleidsplan Naleving Omgevingsrecht
· Bouwverordening 2010
· De Nieuwe Transformatie Aanpak kantoren Rotterdam 2016-2020
· De Nieuwe Transformatie Aanpak winkels Rotterdam 2016-2020
· Havenvisie 2030
· Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
· Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013
· Horecagebiedsplan 2017-2019
· Horecanota Rotterdam 2017-2021
· Hotelkader
· Kader Stedelijke Ontwikkeling
· Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Warenmarkten
· Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
· Nota prositutie en seksbranche 2015
· Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad
· Roadmap Next Economy
· Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
· Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie
· Stadsvisie
· Stedelijke Agenda Haven
· Strategiedocument Food & The City - Stimuleren van stadslandbouw in en om Rotterdam
· Structuurvisie Stadshavens
· Update Economische Visie Rotterdam 2020. Koers houden, doorpakken en uitvoeren.
· Verhaal van de stad
· Visie en strategie Rotterdam Makers District
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030: Detailhandelsnota/WNKLN N RTTRDM 2017
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030: REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015-2025