Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.42711.42311.41811.415

Interne resultaat 2.037 2.037 2.022 2.022
Interne resultaat 2.037 2.037 2.022 2.022
Programmalasten 9.390 9.386 9.396 9.394
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 720 1.335 1.351 1.351
Kapitaallasten 202 204 205 205
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.467 7.846 7.841 7.838
Saldo voor vpb en reserveringen -11.427 -11.423 -11.419 -11.416
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -11.427 -11.423 -11.419 -11.416
Reserves-462000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0
Saldo -11.889 -11.423 -11.419 -11.416

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -9.929 -9.463 -9.459 -9.456
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Totaal bijgestelde begroting -11.889 -11.423 -11.419 -11.416

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
  • Roadmap Next Economy
  • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
  • Stadsvisie
  • Stedelijke Agenda Haven
  • Verhaal van de stad