Maatschappelijke Ondersteuning

We streven naar een stad in balans

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

1. Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

2. Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

3. Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk

4. Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker veiliger en gezonder op

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

2. Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

4. Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijk waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves10.72510.59210.57710.577

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.948 3.815 3.801 3.801
Financieringsbaten 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 6.211 6.211 6.211 6.211
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves183.542186.879190.510187.981

Apparaatlasten 38.537 37.998 38.025 37.812
Inhuur 4.166 3.608 3.608 3.621
Overige apparaatslasten 613 649 681 678
Personeel 33.758 33.741 33.736 33.513
Interne resultaat 1.236 1.220 1.220 1.220
Interne resultaat 1.236 1.220 1.220 1.220
Programmalasten 143.770 147.662 151.265 148.949
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 58.530 64.270 68.103 65.787
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 35.688 36.676 36.663 36.663
Subsidies en inkomensoverdrachten 49.465 46.631 46.414 46.414
Saldo voor vpb en reserveringen -172.817 -176.288 -179.932 -177.403
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -172.817 -176.288 -179.932 -177.403
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -172.817 -176.288 -179.932 -177.403

Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
 

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.
 

Meerjarig verloop

Ten opzichte van 2018 is er sprake van een daling van de baten en de lasten van ruim € 7 mln. Op het moment van het schrijven van de begroting is de hoogte van de ontvangen middelen vanuit het rijk voor uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs nog niet bekend. We verwachten dat de bijdrage in de komende jaren ongeveer op het zelfde niveau blijft als 2018. De baten blijven gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten vertonen een stijging in 2020 en verdere jaren door de middelen uit het Coalitieakkoord.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -172.053 -175.753 -179.144 -176.628
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -764 -535 -789 -776
Totaal bijgestelde begroting -172.817 -176.288 -179.932 -177.403

Overzicht van bijstellingen

BijstellingBegroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces    
Baten 195 195 195 195
Lasten 2.234 2.163 2.182 2.170
Saldo -2.039 -1.968 -1.987 -1.975
2. Invulling stelpost coalitieakkoord    
Baten 0 0 0 0
Lasten 0 -253 -253 -253
Saldo 0 253 253 253
3. Arbeidsparticipatie    
Baten 0 0 0 0
Lasten 200 200 200 200
Saldo -200 -200 -200 -200
4. Cliëntondersteuning    
Baten 0 0 0 0
Lasten -400 -400 -400 -400
Saldo 400 400 400 400
5. Individuele Inkomens Toeslag    
Baten 0 0 0 0
Lasten -900 -900 -900 -900
Saldo 900 900 900 900
6. Pilot Passende Buitenschoolse Opvang    
Baten 0 0 0 0
Lasten -125 -125 0 0
Saldo 125 125 0 0
7. Voortijdig schoolverlaten    
Baten 0 0 0 0
Lasten -215 -215 -215 -215
Saldo 215 215 215 215
8. Diverse wijzigingen    
Baten 0 0 0 0
Lasten 165 260 369 369
Saldo -165 -260 -369 -369
Totaal wijzigingen Maatschappelijke Ondersteuning    
Baten 195 195 195 195
Lasten 959 730 983 971
Saldo -764 -535 -788 -776

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Invulling stelpost coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord is een stelpost opgenomen ter dekking van nieuw beleid welke gebudgetteerd is op het programma Cultuur, sport en recreatie en op het programma Volksgezondheid en zorg. De invulling van deze stelpost verschuift van deze programma's naar het programma Maatschappelijke Ondersteuning.

 

3. Arbeidsparticipatie

Het gelabelde budget uit het coalitieakkoord bestemd voor Statushouders is overgeheveld van het programma Werk en inkomen naar het programma Maatschappelijke Ondersteuning. Het budget is ingezet ter bevordering van arbeidsparticipatie bij jonge statushouders.

 

4. Cliëntondersteuning

Het budget bestemd voor de subsidie aan Stichting Zorgbelang voor onafhankelijke cliëntondersteuning is overgeheveld van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg.

 

5. Individuele Inkomens Toeslag

Ter dekking van extra capaciteit voor de uitvoering van de Individuele InkomensToeslag is budget overgeheveld van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Werk en inkomen.

 

6. Pilot Passende Buitenschoolse Opvang

Uit het programma Maatschappelijke Ondersteuning is de pilot “passende Buitenschoolse Opvang ++” gefinancierd. De financiering wordt overgeheveld naar het programma Volksgezondheid en zorg.

 

7. Voortijdig schoolverlaten

Het budget Voortijdig Schoolverlaten is overgeheveld van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Onderwijs. 

 

8. Diverse wijzigingen

Dit betreft diverse kleine verschuivingen zowel binnen als buiten het programma.