Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

2. Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

4. Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie wordt doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam “Iedereen doet mee naar vermogen”. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Iedereen doet mee naar vermogen. Actuele geregistreerde afspraken over een tegenprestatie (% van de gehele doelgroep) Streefwaarde   80% 80% 80% 80% 80%
Realisatie 60%          
Iedereen doet mee naar vermogen. Herkennen van arbeids-potentieel Rotterdam Zuid (NPRZ)-% van de doelgroep dat vrijwilligerswerk doet als tegenprestatie Streefwaarde   35% 40% 45% 50% 50%
Realisatie N.v.t.          
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde   2.550 2.375 2.200 2.080 2.080
Realisatie 2.784          
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde   620 585 545 501 501
Realisate 634          
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom* Streefwaarde   1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Realisatie 1.103          
* De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Iedereen doet mee naar vermogen. % werkzoekenden waarmee een 2e gesprek is gevoerd Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie N.v.t.          
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie N.v.t.          
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie N.v.t.          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.5843.5843.5843.584

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.518 3.518 3.518 3.518
Overige opbrengsten derden 65 65 65 65
Lasten exclusief reserves18.14818.21218.22918.230

Apparaatlasten 14.177 14.215 14.230 14.230
Inhuur 2.409 2.409 2.409 2.409
Overige apparaatslasten -90 -51 -35 -35
Personeel 11.858 11.857 11.857 11.857
Interne resultaat 42 42 42 42
Interne resultaat 42 42 42 42
Programmalasten 3.929 3.955 3.956 3.958
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.929 3.955 3.956 3.958
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -14.564 -14.629 -14.645 -14.647
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -14.564 -14.629 -14.645 -14.647
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -14.564 -14.629 -14.645 -14.647

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -13.099 -13.135 -13.143 -13.144
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -1.465 -1.493 -1.502 -1.502
Totaal bijgestelde begroting -14.564 -14.629 -14.645 -14.647

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving