Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.4035.4035.4035.403

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.403 5.403 5.403 5.403
Lasten exclusief reserves63.56463.70363.69263.691

Apparaatlasten 5.961 5.396 5.400 5.400
Inhuur 1.041 482 482 482
Overige apparaatslasten 161 162 167 167
Personeel 4.759 4.751 4.751 4.751
Interne resultaat 954 954 954 954
Interne resultaat 954 954 954 954
Programmalasten 56.649 57.354 57.338 57.337
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.129 2.776 2.774 2.773
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 35.688 36.676 36.663 36.663
Subsidies en inkomensoverdrachten 17.832 17.902 17.902 17.902
Saldo voor vpb en reserveringen -58.161 -58.300 -58.289 -58.288
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -58.161 -58.300 -58.289 -58.288
Reserves0000
Saldo -58.161 -58.300 -58.289 -58.288

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -58.989 -59.161 -59.146 -59.145
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 828 861 857 857
Totaal bijgestelde begroting -58.161 -58.300 -58.289 -58.288

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving