Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 27.000 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde     3.000 9.000 15.000  
Realisatie            
* 15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves959959959959

Bijdragen rijk en medeoverheden 76 76 76 76
Financieringsbaten 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 318 318 318 318
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.60016.43216.94114.641

Apparaatlasten 10.777 10.778 10.787 10.787
Inhuur 657 657 657 657
Overige apparaatslasten 482 484 493 493
Personeel 9.638 9.637 9.637 9.637
Interne resultaat 107 107 107 107
Interne resultaat 107 107 107 107
Programmalasten 4.716 5.546 6.047 3.747
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.631 5.461 5.961 3.661
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 86 86 86 86
Saldo voor vpb en reserveringen -14.641 -15.473 -15.982 -13.682
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -14.641 -15.473 -15.982 -13.682
Reserves0000
Saldo -14.641 -15.473 -15.982 -13.682

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -12.881 -13.713 -14.213 -11.913
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -1.760 -1.760 -1.769 -1.769
Totaal bijgestelde begroting -14.641 -15.473 -15.982 -13.682

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving