Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 177 (2017) Bureau Halt
Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners Realisatie 4,1 (2014) KLPD (deze indicator komt bij de eerstvolgende wijziging te vervallen)
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,7 (2017) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 9,2 (2017) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,8 (2017) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 6,5 (2017) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves9.7077.3107.3167.019

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.135 2.642 2.642 2.343
Overige opbrengsten derden 5.572 4.668 4.673 4.676
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves145.859145.646146.398146.405

Apparaatlasten 62.985 61.468 61.272 61.272
Inhuur 1.824 1.034 1.034 1.034
Overige apparaatslasten 1.940 1.485 1.461 1.461
Personeel 59.221 58.950 58.777 58.777
Interne resultaat -754 -844 -844 -844
Interne resultaat -754 -844 -844 -844
Programmalasten 83.627 85.022 85.970 85.977
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.120 19.577 20.644 20.956
Kapitaallasten 882 837 722 420
Overige programmalasten 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 64.487 64.471 64.466 64.463
Saldo voor vpb en reserveringen -136.152 -138.336 -139.082 -139.385
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -136.152 -138.336 -139.082 -139.385
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -136.152 -138.336 -139.082 -139.385

Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

 

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor de bestrijding woonoverlast, het gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, voor het bevorderen van de veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijding van woninginbraken, voor het beleid over en het uitgeven van evenementen- en horecavergunningen, voor tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente geeft aan de RET een subsidie voor de inzet van OV surveillanten. Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2019 vooral extra geld beschikbaar voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten voor de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding van woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, de beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voor de brug- en sluiswachters.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -132.722 -134.976 -135.671 -135.974
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -3.430 -3.360 -3.412 -3.412
Totaal bijgestelde begroting -136.152 -138.336 -139.082 -139.385

Overzicht van bijstellingen

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Baten -74 -74 -74 -74
Lasten 5.254 3.577 3.629 3.629
Saldo - 5.328 - 3.651 - 3.703 - 3.703
2. Budgetoverheveling Beveiliging en Inspectie
Baten 0 0 0 0
Lasten - 53 65 182 182
Saldo 53 -65 -182 -182
3. Extra inzet Spaanse polder
Baten 0 0 0 0
Lasten - 80 0 0 0
Saldo 80 0 0 0
4. Inzet op schoon (zondag)
Baten 0 0 0 0
Lasten - 165 0 0 0
Saldo 165 0 0 0
5. NCTV gelden 2019
Baten 762 0 0 0
Lasten 762 0 0 0
Saldo7 0 0 0 0
6. Overhevelen deelbudget Ondermijning
Baten 0 0 0 0
Lasten - 75 0 0 0
Saldo 75 0 0 0
7. Diverse technische correcties
Baten 161 - 79 - 74 -70
Lasten -359 -435 -547 -544
Saldo 520 356 473 474
8. Veilig Jaarplan 2019 Regio
Baten 1.394 0 0 0
Lasten 389 0 0 0
Saldo 1.005 0 0 0
Totaal wijzigingen Openbare orde en veiligheid
Baten 2.244 - 153 - 148 - 144
Lasten 5.673 3.207 3.264 3.267
Saldo - 3.430 - 3.360 - 3.412 - 3.412

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Budgetoverheveling Beveiliging en Inspectie

  • IVI Inspecteur: Om efficiënter te kunnen handhaven op naleving van wet- en regelgeving zijn de taken van inspecteurs irreguliere verblijfsinrichting (IVI) overgeheveld naar een andere afdeling binnen de gemeente. Dit heeft geleid tot een verschuiving tussen programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling naar programma Openbare orde en veiligheid.
  • Beveiliging: Bij de overdracht van Beveiliging naar BCO is in 2018 een knelpunt geconstateerd, welke verwerkt is in het programma Overhead. Ter dekking van dit knelpunt wordt een extra bijdrage vanuit programma Openbare orde en veiligheid gedaan in 2019 en 2020. Om het knelpunt structureel op te lossen worden de interne tarieven voor inzet van beveiligers vanaf 2019 geleidelijk verhoogd. Dit is in voorbereiding en wordt naar verwachting bij de 1e herziening 2019 in de begroting verwerkt.

 

3. Extra inzet Spaanse Polder

Er is vanuit project Spaanse Polder € 80 overgeheveld naar Beheer van de Stad voor extra inzet op het gebied van grijs & groen in 2019.

 

4. Inzet op schoon (zondag)

Er is vanuit project Spaanse Polder € 165 overgeheveld naar Beheer van de Stad voor extra inzet op het gebied van schoon in 2019.

 

5. NCTV gelden 2019

Er is voor 2019 een bijdrage toegezegd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor de aanpak van Radicalisering in Rotterdam, net als in voorgaande jaren. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 762.

 

6. Overhevelen deelbudget Ondermijning

Er is € 75 overgeheveld van het intensiveringsbudget Ondermijning naar Belastingen voor de inzet van een deurwaarder.

 

7. Diverse technische correcties

Met het opstellen van de jaarplannen 2019 hebben diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden, zowel in de baten als de lasten.

 

8. Veilig Jaarplan 2019 Regio

In het jaarplan van de Regio worden hogere bijdragen verwacht vanuit de partners. Het jaarplan bevat diverse extra materiële lasten van € 389 en extra baten van € 1.394. De rest is personeel.