Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

TAAKVELD 3

Overhead - Audit & Control

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekering

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de begroting 2019 is het programma overhead opgebouwd uit de taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen. Dit is niet vergelijkbaar met de opbouw van het programma overhead in de periode t/m de begroting 2018. Hierin maakte het product Van Werk Naar Werk nog geen onderdeel uit van het programma overhead maar van het programma algemene middelen. Nieuw is ook dat het taakveld Concernondersteuning bestaat uit het voormalige product Concernondersteuning plus het product Concernhuisvesting.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Ruimtelijke ontwikkeling van. Ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar Beheer overige gebouwen en gronden.

BBV indicatoren

De verplichte BBV indicatoren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves14.34812.78212.58012.531

Bijdragen rijk en medeoverheden 329 329 329 329
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.019 12.453 12.251 12.202
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves445.326445.997440.335439.867

Apparaatlasten 323.897 322.016 315.845 314.939
Inhuur 20.005 18.982 18.585 18.480
Overige apparaatslasten 9.412 9.198 9.184 9.169
Personeel 294.480 293.835 288.077 287.290
Interne resultaat 19.984 18.915 18.333 18.309
Interne resultaat 19.984 18.915 18.333 18.309
Programmalasten 101.444 105.066 106.157 106.619
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 83.784 85.791 89.784 92.250
Kapitaallasten 15.244 16.748 13.846 11.841
Overige programmalasten 64 64 64 64
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.353 2.464 2.464 2.464
Saldo voor vpb en reserveringen -430.978 -433.215 -427.755 -427.336
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -430.978 -433.215 -427.755 -427.336
Reserves3.3464.29500
Onttrekking reserves 4.769 4.295 0 0
Toevoeging reserves 1.423 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -427.632 -428.920 -427.755 -427.336

Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

 

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving. Zoals in de bijstellingen aangegeven zijn de onderdelen van het coalitieakkoord geraamd inclusief overhead, de overhead is als een reservering overgeheveld naar het programma overhead, taakveld concernondersteuning. Bij de omissieregeling zal de precieze begroting van het coalitie akkoord begrotingstechnisch verder worden uitgewerkt en worden ingevuld naar de verschillende ondersteunende processen, dit zal ook van invloed zijn op de ICT- en Huisvestingskosten zoals die zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering: De middelen van deze bestemmingsreserve worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken (door het uitvoeren van pilots en het beschikbaar stellen van noodzakelijke techniek).

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie: Op basis van het opnieuw ingerichte beheer van de reserve doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de producten waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

Bestemmingsreserve Financiële processen: Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve beschikbaar, hiermee wordt het financiële proces verbeterd door verder te automatiseren.

Bestemmingsreserve Informatie beveiliging: De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

 

Meerjarig verloop

De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017 zijn € 87 mln. te laag gepresenteerd. Als gevolg van een aanpassingen in de hiërarchieën, heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. De vergelijkbare totale lasten exclusief reserves voor 2017 bedragen € 467 mln. De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2019 betreft o.a. Rotterdamse Interim-managers (BRIM). Die verschuiven naar interne baten zodra de definitieve opdrachten bekend zijn. De apparaatslasten laten eerst een stijging zien en vervolgens een daling. De stijging is het gevolg van een verwachte toename van personeelskosten, voortvloeiend uit de intensiveringen uit het coalitie akkoord. Daar tegenover staat een daling van de inhuurkosten, enerzijds het gevolg van meer incidentele opdrachten in 2018 en anderzijds het moeilijk in kunnen schatten van deze opdrachten voor de komende jaren. Als deze opdrachten zich voordoen is dit meestal het gevolg van intensiveringen of aanvullende interne opdrachten. Daarnaast dalen de apparaatslasten in 2020 vanuit het taakveld clusterondersteuning en in 2021 in het taakveld Van Werk Naar Werk als gevolg van de verwachte uitstroom van herplaatsingskandidaten. De programmalasten blijven meerjarig grosso modo gelijk.

 

 

 

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -452.912 -446.191 -445.351 -445.955
Bijstellingen Omissieregeling 2019 25.279 17.271 17.596 18.619
Totaal bijgestelde begroting -427.632 -428.920 -427.755 -427.336

Overzicht van bijstellingen

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Baten -489 -489 -489 -489
Lasten -25.789 -22.885 -22.606 -22.974
Saldo 26.278 23.374 23.095 23.463
2. Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern
Baten 0 0 0 0
Lasten -296 5.231 4.771 4.116
Saldo 296 -5.231 -4.771 -4.116
3. Beveiliging
Baten 0 0 0 0
Lasten 235 117 0 0
Saldo -235 -117 0 0
4. Overheveling budgetten WMO toezicht
Baten 0 204 204 204
Lasten 0 0 0 0
Saldo 0 204 204 204
5. Diverse wijzigingen
Baten 1.430 -136 -186 -235
Lasten 1.512 -155 -232 -281
Saldo -82 19 46 46
Totaal
Baten 941 -421 -471 -520
Lasten -24.338 -17.692 -18.067 -19.139
Saldo 25.279 17.271 17.596 18.619

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s. Als gevolg van de nieuwe systematiek verschuiven lasten van Overhead naar de andere programma’s (ca. € 26 mln). Daarnaast betreft deze wijziging diverse overige mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

 

2. Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern

In het coalitieakkoord zijn verschillende bijstellingen op personele lasten en inhuur vastgesteld. Deze bijstellingen waren inclusief overhead en besloten is toen om voor de verhouding primair proces / overhead uit te gaan van de verhouding 70/30. Bij de Omissie kunnen exactere verdelingen in de begroting worden verwerkt en heeft bij alle wijzigingen op loonkosten (personeel & inhuur) een herberekening van de overhead plaatsgevonden volgens dezelfde systematiek, dat wil zeggen op basis van de verhouding 70/30.

 

3. Beveiliging

Bij de overdracht van Beveiliging naar BCO is in 2018 een knelpunt geconstateerd, welke verwerkt is in het programma Overhead. Ter dekking van dit knelpunt wordt een extra bijdrage vanuit programma Openbare orde en veiligheid gedaan in 2019 en 2020. Om het knelpunt structureel op te lossen worden de interne tarieven voor inzet van beveiligers vanaf 2019 geleidelijk verhoogd. Dit is in voorbereiding en wordt naar verwachting bij de 1e herziening 2019 in de begroting verwerkt.

 

4. Overheveling budgetten WMO toezicht

De opbrengsten uit de facturatie plusproducten van de WMO-toezichthouders zijn begroot bij het programma Volksgezondheid en zorg, terwijl de realisatie plaats vindt bij de afdeling WMO-toezicht van het programma Overhead. Met deze begrotingswijziging wordt het budget meerjarig vanaf 2020 - 2022 overgeheveld.

 

5. Diverse wijzigingen

Dit betreft diverse geringe personele en materiële budgetverschuivingen tussen de verschillende beleidsprogramma’s en het programma overhead.