Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.2453.2453.2453.245

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.245 3.245 3.245 3.245
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.1165.1175.1175.117

Apparaatlasten 667 667 667 667
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 14 14 14 14
Personeel 653 653 653 653
Interne resultaat -3.580 -3.580 -3.580 -3.580
Interne resultaat -3.580 -3.580 -3.580 -3.580
Programmalasten 8.029 8.029 8.029 8.029
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.029 8.029 8.029 8.029
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.871 -1.871 -1.871 -1.872
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -1.871 -1.871 -1.871 -1.872
Reserves0000
Saldo -1.871 -1.871 -1.871 -1.872

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -1.981 -1.981 -1.981 -1.981
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 110 110 110 110
Totaal bijgestelde begroting -1.871 -1.871 -1.871 -1.872