Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Dit was, ook gezien de omvang en zwaarte van het bestand, voor de afgelopen jaren een succesvolle aanpak. Maar daardoor stuit Werk en Inkomen nu steeds meer op ‘het granieten bestand’; vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

1.1 Minder Rotterdammers in de bijstand (zoveel mogelijk uitstroom naar betaald werk).

1.2 Als fulltime werk niet mogelijk is, dan werken Rotterdammers zoveel mogelijk in deeltijd.

1.3 Minder werkloosheid op Zuid.

2.1 Wegnemen van belemmeringen.

2.2 Achterstandspositie doelgroepen, waaronder statushouders en jongeren, terugbrengen.

2.3 Arbeidsontwikkeling gericht op de vraag vanuit de markt.

3.1 Goede regionale samenwerking (onderwijs, overheid en werkgevers) ondersteunend aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

3.2 Verhogen participatiegraad van mensen uit het doelgroepregister.

Wat gaan we daar voor doen?

Prestatie indicatoren

1.1 Preventie van instroom vóór en tijdens aanvraagfase.

1.2 Matchen, begeleiden naar werk.

1.3 Begeleiden naar deeltijdwerk, ondernemerschap, werk- en kluseconomie.

1.4 Aanpak Jongeren aan de slag (of equivalent).

1.5 Aanpak Werk NPRZ.

2.1 Inzetten op diagnostiek.

2.2 Werken met casusregie (klantreizen, persona’s, in/uitstroomprofielen enz.).

2.3 Inzetten op taaleis.

2.4 Inzetten op specifieke dienstverlening voor doelgroepen.

2.5 Het ontwikkelen van procesmethode / data-gedreven werken / rendementssturing.

3.1 Transparantie binnen de arbeidsmarkt verhogen.

3.2 Delen en waar mogelijk gebruiken van gelijksoortige arbeidsmarktinformatie (DWRSA).

3.3 SROI verplichtingen opbouwen en invullen (aansluiten bij gebiedsontwikkelingen, stedelijke investeringen, transities).

3.4 Investeren in de (digitale) dienstverlening aan werkgevers (acquisitie, dealmaking).

3.5 Continueren en blijven doorontwikkelen van werkgeversdienstverlening vanuit WSPR.

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde   36.000 34.400 32.300 30.000  
Realisatie 37.667          
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde   38,9% 38,4% 37,9% 37,4%  
Realisatie 40,6%          
2.2 Jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde   2.550 2.375 2.200 2.080  
Realisatie 2.784          
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde   7.800 7.600 7.050 6.550  
Realisatie 8.646          
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde   4.500 4.500 4.500 4.500  
Realisatie 4.513          
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde   13,5 14,5 14,5 14,5  
Realisatie 11,3          
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde   1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisate 1.103          
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde   2.100 2.200 2.200 2.200  
Realisatie 1.874          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves7.7586.5234.4000

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.408 6.523 4.400 0
Overige opbrengsten derden 350 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves57.81752.91449.82045.574

Apparaatlasten 42.779 36.147 36.182 35.340
Inhuur 15.724 9.577 9.587 8.885
Overige apparaatslasten 1.365 1.660 1.662 1.662
Personeel 25.690 24.910 24.932 24.793
Interne resultaat 1.055 958 958 958
Interne resultaat 1.055 958 958 958
Programmalasten 13.983 15.808 12.680 9.275
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.171 15.026 11.899 8.493
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 200 200 200 200
Sociale uitkeringen 612 582 582 582
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -50.059 -46.391 -45.420 -45.574
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -50.059 -46.391 -45.420 -45.574
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -50.059 -46.391 -45.420 -45.574

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -53.594 -50.627 -50.261 -50.448
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 3.536 4.236 4.841 4.874
Totaal bijgestelde begroting -50.059 -46.391 -45.420 -45.574

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Tot het taakveld arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • Re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten.
  • Stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis.
  • Voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • Loonwaardebepaling.
  • Onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties.