Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken;
  • bestaande Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en begeleid werken dienstbetrekkingen;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen;
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt echter onder de WMO (en is niet los te knippen en valt onder taakveld 6.1 en 6.8.)

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder 6.5.
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • Primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral Wsw, Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid.
  • Secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)

Mensen worden ingezet tegen de maximaal haalbare loonwaarde in een arrangement dat het dichtst bij de arbeidsmarkt ligt

Optimale arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen

Inzetten op professionele, methodische arbeids‐ en mensontwikkeling

Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

Effect indicatoren 201720182019202020212022
1.A Gerealiseerde teaakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 84%          
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 105%          
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 21%          
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde     102%   104%  
Realisatie 100%          
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde   290 330 370 410  
Realisatie 210          
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde   3.783 4.800 5.800 6.800  
Realisatie 2.921          
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde   172 224 PM PM  
Realisatie 23          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves12.3597.8147.8147.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.144 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.215 7.814 7.814 7.814
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.00774.49075.81575.714

Apparaatlasten 24.836 21.647 22.308 22.269
Inhuur 5.180 1.679 1.682 1.681
Overige apparaatslasten 668 723 726 726
Personeel 18.988 19.246 19.901 19.862
Interne resultaat -8.951 -11.355 -13.782 -16.028
Interne resultaat -8.951 -11.355 -13.782 -16.028
Programmalasten 61.122 64.198 67.289 69.473
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.646 1.416 1.414 1.433
Kapitaallasten 55 41 40 16
Overige programmalasten 1.930 3.731 3.703 3.647
Salariskosten WSW en WIW 55.442 56.797 59.919 62.165
Sociale uitkeringen 650 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.400 2.213 2.213 2.213
Saldo voor vpb en reserveringen -64.648 -66.676 -68.001 -67.900
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -64.648 -66.676 -68.001 -67.900
Reserves0000
Saldo -64.648 -66.676 -68.001 -67.900

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -61.299 -62.526 -63.220 -63.128
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -3.349 -4.151 -4.781 -4.772
Totaal bijgestelde begroting -64.648 -66.676 -68.001 -67.900

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving