Opbouw website

Het onderdeel Hoofdlijnen bevat de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen van deze Voorjaarsnota. In dit onderdeel vindt u tevens het collegebeleid en de collegetargets (deze zijn ongewijzigd). In het onderdeel Paragrafen is meer informatie te vinden over de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen en de voorgestelde nieuwe investeringskredieten. In het onderdeel Financiën vindt u het investeringsvoorstel 2020, de verloopstaat reserves en voorzieningen, de financiële kengetallen en de geprognosticeerde balans.

 

Op de pagina Samenvatting bijstellingen worden de financiële bijstellingen van deze Voorjaarsnota gepresenteerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bijstellingen onderverdeeld naar soort en programma's/taakvelden en een overzicht met het saldo van de bijstellingen. Verder zijn op deze pagina enkele bijstellingen uitgelicht die bij meerdere taakvelden terugkomen.

Opbouw pagina programma's en taakvelden

De ontwikkelingen en de financiële bijstellingen van deze Voorjaarsnota worden op het niveau van taakvelden gepresenteerd. Deze pagina's zijn te vinden binnen het onderdeel Programma's. De opbouw van de pagina's van de beleidsprogramma's is grotendeels hetzelfde als bij de eerdere P&C-producten. Daar waar van toepassing is de toelichting op het meerjarige verloop van de baten, lasten en reserves geactualiseerd. Met betrekking tot de tabel met baten en lasten wordt opgemerkt dat de cijfers in de kolom 'realisatie 2018' bij enkele programma's niet aansluiten bij de jaarstukken 2018. Dit vanwege de gewijzigde programma- en taakveldindeling die vanaf begrotingsjaar 2019 is ingevoerd.   

 

De pagina's voor de taakvelden hebben eenzelfde opbouw. Hieronder worden enkele aandachtspunten en opmerkingen meegegeven.

Ontwikkelingen en voortgang: De toelichting op de ontwikkelingen en voortgang is gebaseerd op de doelen zoals die in de Begroting 2019 zijn benoemd. Indien gewenst kan via de button 'ga naar vorige begroting' naar deze websitepagina's worden gegaan. Om direct naar de financiële bijstellingen te gaan kan de button 'naar overzicht baten en lasten' worden gebruikt (te vinden rechtsboven bij de grafische weergave van de baten en lasten).

Wat willen we bereiken & Wat gaan we er voor doen: Aanpassingen van doelen (ten opzichte van de Begroting 2019) zijn cursief weergegeven.

Effect- en prestatie-indicatoren: Voor zover relevant en bekend zijn de indicatoren geactualiseerd (uitwerking voor de jaarschijf 2023 volgt veelal bij de Begroting 2020).

Financiële bijstellingen: In de tabel met financiële bijstellingen is het verloop ten opzichte van de Begroting 2019  en Omissie 2019 inzichtelijk gemaakt. NB: omwille van presentatie is de jaarschijf 2022 bij de Begroting 2019 en Omissie 2019 doorgetrokken naar jaarschijf 2023.

Omschrijving taakveld: hier wordt nadere (achtergrond)informatie gegeven over het taakveld. Dit deel is veelal ongewijzigd gebleven ten opzichte van de begroting.

Beleidskaders en richtlijnen: hier zijn (via hyperlinks) de relevante beleidskaders en richtlijnen opgenomen.

Soorten van financiële bijstellingen

We onderscheiden verschillende categorieën van financiële bijstellingen. Namelijk de onvermijdelijke (geen keuze mogelijk) en vermijdbare ramingsbijstellingen, intensiveringen als gevolg van nieuw beleid en bezuinigingen doordat activiteiten niet of met een lagere inspanning worden uitgevoerd. Daarnaast bestaat de categorie reserves waarin de bijstellingen op de reserves worden verwerkt. Tenslotte onderkennen we een drietal categorieën van bijstellingen die op concernniveau saldoneutraal zijn, namelijk de taakmutaties, technische mutaties en kasschuiven.