Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves326180187187187187

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 331 180 187 187 187 187
Overige baten -5 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.8371.2441.2401.2351.2291.229

Apparaatlasten 0 1.016 1.014 1.009 1.003 1.004
Inhuur 0 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 0 39 7 7 4 4
Personeel 0 976 1.005 1.000 998 998
Interne resultaat 1.746 -41 -42 -62 -62 -62
Interne resultaat 1.746 -41 -42 -62 -62 -62
Programmalasten 92 268 268 288 288 288
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 92 268 268 288 288 288
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.511 -1.064 -1.053 -1.048 -1.043 -1.043
Saldo voor reserveringen -1.511 -1.064 -1.053 -1.048 -1.043 -1.043
Saldo -1.511 -1.064 -1.053 -1.048 -1.043 -1.043

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -813 -813 -813 -813 -813
Bijstellingen Omissie 2019   -99 -91 -91 -91 -91
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 16 17 19 19
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 2 2 2 2 2
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 3 5 4 5 5
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 11 20 25 28 28
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 2 2 2 2
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -28 -27 -27 -27
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -168 -166 -167 -168 -168
Begroting na wijzigingen   -1.064 -1.053 -1.048 -1.043 -1.043

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 16 in 2020, oplopend tot € 19 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 3 oplopend tot € 5.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 11 oplopend tot € 28.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.