Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves17.51411.57710.13810.13710.13610.134

Bijdragen rijk en medeoverheden 381 634 160 160 160 160
Dividenden 1.000 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.690 9.221 9.257 9.257 9.257 9.257
Overige baten 1.443 722 721 720 719 717
Lasten exclusief reserves75.18672.37171.96771.57971.36571.091

Apparaatlasten 46.126 46.617 48.666 48.666 48.504 48.504
Inhuur 2.497 830 860 860 860 860
Overige apparaatslasten 2.475 1.888 2.390 2.390 2.373 2.373
Personeel 41.154 43.899 45.416 45.416 45.271 45.271
Interne resultaat -277 -1.897 -2.022 -2.122 -2.122 -2.122
Interne resultaat -277 -1.897 -2.022 -2.122 -2.122 -2.122
Programmalasten 29.336 27.651 25.323 25.035 24.983 24.709
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 19.963 19.127 13.914 13.653 13.617 13.384
Kapitaallasten 671 104 216 192 179 140
Overige programmalasten 2.590 1.967 1.612 1.611 1.610 1.608
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.113 6.452 9.581 9.578 9.577 9.577
Saldo voor vpb en reserveringen -57.671 -60.794 -61.829 -61.442 -61.229 -60.957
Saldo voor reserveringen -57.671 -60.794 -61.829 -61.442 -61.229 -60.957
Reserves4831.786-1.174-1.439-1.439-1.439

Onttrekking reserves 2.524 3.245 285 20 20 20
Toevoeging reserves 2.160 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459
Vrijval Reserves 119 0 0 0 0 0
Saldo -57.189 -59.008 -63.003 -62.881 -62.668 -62.396

Baten

De baten bestaan uit de opbrengsten van leges en rijksbijdragen voor burgerzakenproducten en producten van het stadsarchief. Vanaf 2019 zullen de legesopbrengsten door het verlengen van de geldigheidsduur van paspoorten lager zijn.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma. Vanaf 2019 zullen legesafdrachten aan het rijk als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten minder zijn.

Reserves

In de periode 2019 zijn onttrekkingen begroot aan de bestemmingsreserve gebiedscommissies, CityLab010 en bestemmingsreserve investeringen Rozenburg (BIR). Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2019 betreft dit de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -57.837 -57.665 -57.645 -57.486 -57.486
Bijstellingen Omissieregeling 2019 280 232 232 229 229
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -1.451 -5.571 -5.469 -5.412 -5.140
Totaal bijgestelde begroting -59.008 -63.003 -62.881 -62.668 -62.396