Economische Zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse midden- en kleinbedrijf (MKB) klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving Economische Zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economy (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.

 

De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

 • samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken
 • dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau
 • identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers
 • stimulering van innovatie
 • aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen
 • signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels
 • door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Deze opdracht bevat drie ten behoeve van de gemeente uitgevoerde hoofdtaken:
  • marketing
  • accountmanagement
  • netwerkondersteuning
  • (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen
 • samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 54,5% (2017)
Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht een gemeten product Streefwaarde N.v.t. Atlas voor gemeenten
Realisatie Niet bekend
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 118,1 (2017)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.9582.0242.7272.7272.7272.727

Bijdragen rijk en medeoverheden 830 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.128 2.024 2.727 2.727 2.727 2.727
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.14128.62027.79028.05828.15527.655

Apparaatlasten 6.197 7.354 7.456 7.403 7.375 7.375
Inhuur 10 394 327 290 272 272
Overige apparaatslasten 119 145 90 89 84 84
Personeel 6.068 6.814 7.038 7.023 7.019 7.019
Interne resultaat 2.262 2.359 2.255 2.239 2.239 2.239
Interne resultaat 2.262 2.359 2.255 2.239 2.239 2.239
Programmalasten 20.682 18.906 18.079 18.416 18.541 18.041
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.755 8.317 8.949 9.391 9.518 9.518
Kapitaallasten 128 202 204 205 205 205
Overige programmalasten 13 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.786 10.302 8.841 8.736 8.732 8.232
Saldo voor vpb en reserveringen -26.183 -26.596 -25.062 -25.331 -25.427 -24.928
Saldo voor reserveringen -26.183 -26.596 -25.062 -25.331 -25.427 -24.928
Reserves3061.216100000

Onttrekking reserves 1.494 1.678 100 0 0 0
Toevoeging reserves 1.188 462 0 0 0 0
Saldo -25.877 -25.380 -24.962 -25.331 -25.427 -24.928

Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Centre of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -22.983 -24.103 -24.492 -24.616 -24.616
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -460 -345 -370 -370 -370
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -1.937 -515 -469 -441 58
Totaal bijgestelde begroting -25.380 -24.962 -25.331 -25.427 -24.928