Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

We hebben in maart 2019 de nieuwe Rotterdamse aanpak van schulden ‘Reset Rotterdam’ gepresenteerd. Dit plan is onder andere gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kennis van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners in de stad.
In dit plan geven wij onze visie en ambities en acties weer om de schulden bij Rotterdammers te voorkomen en aan te pakken.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde   3.000 9.000 15.000    
Realisatie            
* 15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves566668968968968968

Bijdragen rijk en medeoverheden 17 70 78 78 78 78
Financieringsbaten 226 235 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 322 363 324 324 324 324
Overige baten 1 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves98817.35719.51920.44517.59616.596

Apparaatlasten 0 10.438 11.016 10.941 10.892 10.892
Inhuur 0 185 680 680 680 680
Overige apparaatslasten 0 487 443 451 451 451
Personeel 0 9.766 9.893 9.809 9.760 9.760
Interne resultaat -96 107 109 109 109 109
Interne resultaat -96 107 109 109 109 109
Programmalasten 1.083 6.812 8.395 9.395 6.595 5.595
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 434 6.474 8.309 9.309 6.509 5.509
Kapitaallasten 572 252 0 0 0 0
Overige programmalasten 77 85 86 86 86 86
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -422 -16.689 -18.552 -19.477 -16.628 -15.628
Saldo voor reserveringen -422 -16.689 -18.552 -19.477 -16.628 -15.628
Saldo -422 -16.689 -18.552 -19.477 -16.628 -15.628

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -12.881 -13.713 -14.213 -11.913 -11.913
Bijstellingen Omissie 2019   -1.760 -1.760 -1.769 -1.769 -1.769
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Uitbreiding schulddienstverlening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.000 -1.500 -1.000 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 63 153 236 285 285
Overheveling middelen taakveld Inkomensregelingen: Participatie en armoedebestrijding Technische wijzigingen -1.892 -1.898 -1.898 -1.898 -1.898
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 2 2 2 2
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -219 -336 -335 -335 -335
Begroting na wijzigingen   -16.689 -18.552 -19.477 -16.628 -15.628

Toelichting financiële bijstellingen

Uitbreiding schulddienstverlening

Extra middelen zijn ingezet om de ambities op het gebied van Schuldenaanpak te kunnen halen.

 

Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering.
De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 63 oplopend tot € 285.

 

Overheveling middelen taakveld Inkomensregelingen: Participatie en armoedebestrijding

Vanuit het taakveld Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding zijn middelen overgeheveld die samenhangen met Schulddienstverlening.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.