Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders

Kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Nieuw Rotterdams Welzijn

  • Voor de Welzijnsopdrachten zijn voor 2019 de te behalen resultaten daar waar nodig aangepast en aangescherpt op basis van de ervaringen en rapportages 2018. Dit met als doel dat de ondersteuning van de Rotterdammers verder verbetert. De inzet van Welzijn op het onderdeel financiële ondersteuning en schulddienstverlening wordt afgestemd met de vernieuwde stedelijke aanpak op dit terrein.
  • Een start is gemaakt met het beter en gerichter uitvoeren van de huisbezoeken 75+. Er is meer aandacht voor ouderen die een verhoogd risico lopen op eenzaamheid, zoals verlies van een partner en verhuizing naar een nieuwe wijk. Dit als onderdeel van de pijler 'Ertoe doen' van het Masterplan Ouderen (ouder en wijzer).
  • Begin 2019 is een afwegingskader voor gebruik van de Huizen van de Wijk voor religieuze erediensten en politieke bijeenkomsten vastgesteld. Dit ter uitvoering van een tweetal moties die hierover zijn aangenomen.
  • Opzoomer Mee heeft bij zijn aanpak voor 2019 meer aansluiting gezocht bij voor de gemeente belangrijke thema’s, zoals klimaat/duurzaamheid, ouderen en gezondheid.
  • Er is gestart met de voorbereiding voor de toekomstige inrichting van de nieuwe stedelijke ondersteuningsstructuur vanaf 2020 gericht op de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers door het laten uitvoeren van een onderzoek uitgevoerd onder vrijwilligersorganisaties om hun ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen
  • Er is met partijen rond de ondersteuning van mantelzorgers gesproken over de contouren van een mantelzorgsteunpunt onder andere om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan.
  • Het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ wordt opnieuw uitgevoerd om de maatschappelijke impact van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in beeld te brengen. Hiervoor is een offertetraject gestart.
  • Er is een Stedelijke uitvoeringsagenda Informele zorg en ondersteuning ‘Zorgzaam’ opgeleverd. Dit is tot stand gekomen samen met stedelijke partners. Ook de uitvoering is een gezamenlijke inspanning.
  • Begin juni is aan de commissie ZOCS een brief gestuurd met informatie over de voortgang van het Welzijnswerk binnen Rotterdam (kenmerk 19MO02155).

 

Integratie en Samenleven

Eind januari is een conceptversie van het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’ besproken in de commissie WIISA, daarna een definitieve versie in februari en in de raad in maart. Dit actieprogramma omvat de visie, doelstellingen en actiepunten waarmee het college de acceptatie van diversiteit stimuleert in de Rotterdamse samenleving en inburgering van nieuwkomers bevordert.

Op dit moment worden de actiepunten van ‘Relax’, inclusief de opbrengsten van de besprekingen in de commissie en de gemeenteraad, verwerkt in aanbestedingen, inkoopopdrachten en subsidieverstrekkingen waarover we de raadscommissie WIISA nader informeren in de halfjaarlijkse voortgangsbrief in oktober 2019. Beoogd wordt dat per 1 januari 2020 de nieuwe contracten als gevolg van deze aanbestedingen in werking treden.

 

Rotterdamse aanpak statushouders

In oktober 2018 is de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 vastgesteld door het college en besproken in de commissie en de raad. Tegelijk werden belangrijke aspecten van de aanpak al in werking gesteld: gespecialiseerde consulenten, continue deskundigheidsbevordering, regie op de trajectbegeleiding door dit weer binnen de gemeente te beleggen in plaats van bij VluchtelingenWerk, langer gespecialiseerd inkomensbeheer, een grote screeningsactie van alle statushouders en het opzetten van duale trajecten (school, werk en inburgering tegelijk). Intussen is de verdere implementatie in volle gang en op schema. We liggen op koers voor de collegetarget wat betreft het bijstandsvolume van statushouders. Het percentage dat tijdig start met inburgering betreft een nieuwe registratie en wordt momenteel onderzocht.

 

Minderjarige Rotterdammers

Rotterdam Groeit:
Op basis van Rotterdam Groeit wordt steeds meer geïnvesteerd in de meest relevante factoren voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Mede daarmee ambieert Rotterdam dat de positieve trend van afnemende problematiek (zoals criminaliteit, slechte geboorte-uitkomsten, drugs- en alcoholgebruik, schooluitval) zich doorzet. Rond de zomer verschijnt de nieuwe Staat van de Jeugd (editie 2019) waarin inzichtelijk gemaakt is hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. De unieke wetenschappelijke basis van Rotterdam Groeit krijgt steeds meer landelijke aandacht: voor de zomer organiseert het Nederlands Jeugdinstituut met de gemeente een bijeenkomst om de kennis achter en de ervaringen met de werkwijze te delen.

 

Drugs & Alcohol:
Een nieuw en compacter preventie- en handhavingsplan volgt het programma Drugs & Alcohol op. Hiermee wordt de wettelijke verplichting uit de Drank- en Horecawet ingevuld. Rond de zomer gaat dit plan naar de gemeenteraad. Hierin is onder andere meer aandacht voor gamen en gebruik onder studenten op hogescholen en universiteit.

 

Stevige Start:
In 2019 is er een coalitie in het kader van Kansrijke Start gevormd met professionals en bestuurders uit het medisch en sociaal domein. Deze werkt vanuit de twee domeinen tegelijk aan de gezamenlijk gekozen actiepunten om schade bij de baby te voorkomen en kinderen een Stevige Start te bieden.

 

Kansrijk Opgroeien:
Rotterdam loopt met haar preventieve aanpak op jeugd in Nederland voorop. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut is hiervoor de methodiek Wijkprogrammering ontwikkeld waarvan de publicatie 2019 is. Andere gemeenten hebben hier interesse in getoond vanwege het belang om het jeugdstelsel van hulp naar preventie te transformeren. In 25 wijken van Rotterdam wordt Wijkprogrammering toegepast. In 2019 komen hier nog 6 wijken bij. Door de intensiviteit lopen we achter op de oorspronkelijke planning. De aanpak vergt meer capaciteit dan voorzien. In 2019 wordt de samenwerking en aansluiting van Wijkprogrammering op de wijkgerichte aanpak van de directie Veilig in Focuswijken verstevigd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en Samenleven

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en samenleving

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is
binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een
inburgeringstraject
Streefwaarde   80% 80% 80%    
Realisatie            
Collegetarget 4b: In deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders in Rotterdam naar 1.540*. Streefwaarde 1.900 1.780 1.660 1.540    
Realisatie            
Collegetarget 7: De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt** Streefwaarde     51% 50%    
Realisatie            
Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Streefwaarde < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren  
Realisatie            
* De daling betreft het saldo van instroom en uitstroom. De instroom ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente. De aanname die het college maakt op basis van ervaringscijfers is dat de jaarlijkse huisvesting van statushouders in Rotterdam daalt naar 600 personen (waaronder kinderen), gelijk aan circa 310 nieuwe uitkeringen per jaar. De uitstroom ligt voor een belangrijk deel binnen de invloedssfeer van de gemeente. De inspanningen worden gericht op uitstroom naar werk en bij een deel van de jongeren naar studie
** Doel is om het percentage ouderen (65+) in Rotterdam dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te zijn met 3%-punt te laten afnemen van 53% tot 50%. Eenzaamheid is een gevoel, dat zich niet eenvoudig laat meten.
Sinds jaar en dag is de eenzaamheidsschaal van prof. dr. De Jong-Gierveld het instrument om eenzaamheid in Nederland te meten. Dit meetinstrument wordt in Nederland gebruikt in de landelijke GGD-gezondheidsmonitor. Met dit instrument wordt eens per vier jaar o.a. gemeten hoe eenzaam Nederland is.  Op basis van deze survey kan ook een rapportage voor Rotterdam worden samengesteld.  In 2021 komt de volgende gezondheidsmonitor uit.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Percentage 75-+ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.) Streefwaarde 25% 25% 25% 25% 25%  
Realisatie            
Aantal Opzoomerstraten Streefwaarde 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900  
Realisatie 1.902          
Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast Streefwaarde 25 34 44 44 44  
Realisatie   31        

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.269877643628628628

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.031 470 221 207 207 207
Overige opbrengsten derden 238 407 421 421 421 421
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves104.99888.53787.67188.00487.67287.689

Apparaatlasten 36.198 7.197 7.391 7.305 7.035 7.035
Inhuur 7.104 59 61 61 75 75
Overige apparaatslasten 715 36 31 35 31 31
Personeel 28.379 7.102 7.299 7.209 6.929 6.929
Interne resultaat -1.970 313 119 119 119 119
Interne resultaat -1.970 313 119 119 119 119
Programmalasten 70.770 81.027 80.162 80.579 80.518 80.534
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 42.202 47.039 49.805 50.350 50.288 50.552
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -32 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 28.602 33.988 30.357 30.229 30.230 29.983
Saldo voor vpb en reserveringen -103.729 -87.660 -87.029 -87.375 -87.044 -87.060
Saldo voor reserveringen -103.729 -87.660 -87.029 -87.375 -87.044 -87.060
Reserves1.1628500000

Onttrekking reserves 1.162 850 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -102.567 -86.810 -87.029 -87.375 -87.044 -87.060

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -83.972 -85.721 -86.829 -86.602 -86.602
Bijstellingen Omissie 2019   1.669 1.893 1.660 1.673 1.673
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Versnelling lokale aanpak eenzaamheid Intensiveringen -350 0 0 0 0
Impact investing Intensiveringen 0 16 16 16 0
Baankansen leerlingen praktijk en speciaal onderwijs Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.485 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.463 -1.463 -1.463 -1.463
Knelpunten jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 700 700 700
Pilot landelijke vreemdelingenvoorziening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.560 -1.420 -1.510 -1.510 -1.510
Pilots woningmarkt Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -250 -250 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 64 155 239 289 289
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 63 124 109 136 136
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie
gebieden
Reserves 0 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -241 -241 -233 -233
Elke jongere telt Technische wijzigingen 120 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -109 -122 -57 -50 -51
Begroting na wijzigingen   -86.810 -87.029 -87.375 -87.044 -87.060

Toelichting financiële bijstellingen

Versnelling lokale aanpak eenzaamheid

Voor versnelling van de lokale aanpak van eenzaamheid, dat valt onder Masterplan Ouderen, is éénmalig € 350 beschikbaar.

 

Baankansen leerlingen praktijk en speciaal onderwijs

Bij de decembercirculaire heeft de gemeente vanuit het Rijk eenmalig circa € 2,5 mln ontvangen ten behoeve van investeringen in het praktijk- en speciaal onderwijs om tot betere arbeidstoeleiding te komen.

 

Indexatie Wmo en Jeugd

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Knelpunten jeugdhulp

Ter dekking van de knelpunten jeugdhulp wordt vanaf 2021 € 700 opgevangen door ombuigingen binnen het jeugddeel van dit taakveld.

 

Pilot landelijke vreemdelingenvoorziening

Rotterdam participeert in de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) waarbij een intensieve samenwerking plaats vindt tussen Rijk, gemeente en lokale opvang- en begeleidingsinstellingen inzake de opvang en begeleiding van niet rechthebbende vreemdelingen. Hiervoor is circa € 1,5 mln benodigd. 

 

Pilots woningmarkt

Voor bestrijding van discriminatie op de woningmarkt is € 250 benodigd.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De decentralisatie-uitkering (DU) verander- en versnellingstrajecten sociaal domein wordt dit jaar voor € 150 ingezet voor het programma Elke Jongere Telt, onderdeel Vindbare en betrouwbare informatie voor jongeren. Tevens wordt € 400 ingezet voor uitvoering van het Asielakkoord.

 

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Voor de uitvoering van E-health en het flexbudget moet respectievelijk € 100 en € 200 onttrokken worden uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Elke jongere telt

Vanuit Elke jongere telt wordt een bijdrage van € 120 geleverd voor de inzet van medewerkers voor werkzaamheden op het gebied van detentie en re-integratie. Deze inzet wordt verantwoord op het programma Volksgezondheid en Zorg taakveld Wijkteams en Wmo-loketten.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.