Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

TAAKVELD 3

Overhead - Audit & Control

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekering

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de begroting 2019 is het programma overhead opgebouwd uit de taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen. Dit is niet vergelijkbaar met de opbouw van het programma overhead in de periode t/m de begroting 2018. Hierin maakte het product Van Werk Naar Werk nog geen onderdeel uit van het programma overhead maar van het programma algemene middelen. Nieuw is ook dat het taakveld Concernondersteuning bestaat uit het voormalige product Concernondersteuning plus het product Concernhuisvesting.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.7896.90313.44213.23613.18513.185

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.801 903 903 903 903 903
Dividenden 1.861 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.385 6.001 12.539 12.333 12.282 12.282
Overige baten 1.741 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves463.347454.214468.322463.699469.392467.954

Apparaatlasten 341.885 330.532 331.236 326.582 327.248 326.623
Inhuur 36.353 29.436 22.379 21.797 22.173 21.174
Overige apparaatslasten 13.616 8.750 7.670 7.634 7.509 7.692
Personeel 291.915 292.346 301.187 297.151 297.566 297.757
Interne resultaat 19.924 13.249 22.734 21.168 22.598 22.283
Interne resultaat 19.924 13.249 22.734 21.168 22.598 22.283
Programmalasten 101.538 110.433 114.352 115.949 119.546 119.048
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 82.600 89.749 90.204 96.491 102.663 105.156
Kapitaallasten 13.262 18.267 21.551 16.861 14.286 11.295
Overige programmalasten 3.627 64 64 64 64 64
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.047 2.353 2.533 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -450.557 -447.311 -454.880 -450.463 -456.208 -454.769
Saldo voor reserveringen -450.557 -447.311 -454.880 -450.463 -456.208 -454.769
Reserves11.66313.0142.020860280

Onttrekking reserves 16.165 6.131 2.020 860 28 0
Toevoeging reserves 5.519 1.423 0 0 0 0
Vrijval Reserves 1.016 8.306 0 0 0 0
Saldo -438.895 -434.297 -452.860 -449.603 -456.180 -454.769

Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

De middelen van deze bestemmingsreserve worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken (door het uitvoeren van pilots en het beschikbaar stellen van noodzakelijke techniek). In de eerste herziening 2019  zijn (meerjarig) middelen opgenomen voor de digitaliseringsagenda. Derhalve zijn de resterende middelen uit deze reserve vrijgevallen (€ 194)

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie

Op basis van het opnieuw ingerichte beheer van de reserve doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de producten waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

 

Bestemmingsreserve Financiële processen

Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve beschikbaar, hiermee wordt het financiële proces verbeterd door verder te automatiseren.

 

Bestemmingsreserve Informatie beveiliging

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

 

Meerjarig verloop

De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2020 betreft onder andere de inzet van Rotterdamse Interim-managers (BRIM). Deze baten verschuiven naar interne baten zodra de definitieve opdrachten bekend zijn. De bedoelde verschuiving heeft voor 2019 reeds plaatsgevonden.

De begrote inhuurlasten zijn voor 2019 hoger dan de jaren erna omdat ze meer in lijn gebracht met de huidige verwachtingen. Voor de jaren 2020 en verder is dit nog niet overal gebeurd. Dit is voornamelijk het gevolg van het moeilijk in kunnen schatten van (extra) opdrachten voor de komende jaren. Als deze opdrachten zich voordoen is dit meestal het gevolg van intensiveringen of aanvullende interne opdrachten.

De personele lasten stijgen vanaf 2020 voornamelijk als gevolg van de indexering naar prijspeil 2020.

De stijging van de programmalasten vanaf 2020 wordt grotendeels verklaard door het deel van de kosten van de digitaliseringsagenda dat hier is verwerkt.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -452.912 -446.191 -445.351 -445.955 -445.955
Bijstellingen Omissieregeling 2019 25.279 17.271 17.596 18.619 18.619
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -6.664 -23.940 -21.847 -28.844 -27.433
Totaal bijgestelde begroting -434.297 -452.860 -449.603 -456.180 -454.769