Verkeer en Vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages

TAAKVELD 2

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

TAAKVELD 4

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % Streefwaarde N.v.t. VeiligheidNL
Realisatie 8% (2015)
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % Streefwaarde N.v.t. VeiligheidNL
  Realisatie 5% (2015)

Toelichting BBV-indicatoren

De gemeente Rotterdam streeft er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat.

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen ‘black spots’. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves155.385153.700132.304122.304122.281122.281

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.521 37.395 10.322 234 234 234
Overige opbrengsten derden 147.736 116.305 121.983 122.070 122.048 122.048
Overige baten 6.127 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves152.055138.55899.69792.72592.71892.657

Apparaatlasten 18.356 21.245 21.237 21.096 20.998 21.000
Inhuur 1.164 2.021 2.240 2.177 2.144 2.144
Overige apparaatslasten 572 559 164 156 119 121
Personeel 16.620 18.664 18.832 18.764 18.735 18.735
Interne resultaat 44.304 31.296 30.448 29.938 29.522 29.522
Interne resultaat 44.304 31.296 30.448 29.938 29.522 29.522
Programmalasten 89.395 86.018 48.012 41.690 42.197 42.135
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74.422 71.390 36.092 29.723 30.804 31.322
Kapitaallasten 12.714 11.805 9.342 9.444 8.920 8.340
Overige programmalasten 1.403 2.329 2.342 2.342 2.342 2.342
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 857 494 235 181 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen 3.330 15.142 32.608 29.580 29.564 29.624
Saldo voor reserveringen 3.330 15.142 32.608 29.580 29.564 29.624
Reserves11.50515.8943.3993.2712.7822.717

Onttrekking reserves 11.505 16.691 3.798 3.271 2.782 2.717
Toevoeging reserves 0 797 399 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 14.836 31.035 36.007 32.850 32.345 32.342

Baten

De daling van de overige opbrengsten in 2019 ten opzichte van 2018 is voornamelijk te wijten aan een afwijkende realisatie op het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn in 2018 dan de categorie waarop in 2019 en verder is begroot. In de meerjarenbegroting wordt de cumulatieve daling veroorzaakt door het aflopen van de uitvoering van het project Hoekse Lijn.

Lasten

De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Ook aan de lastenkant kennen we een dalend verloop, dat voornamelijk te wijten is aan het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Verder is door de invoering van taakvelden een deel van de apparaatslasten en het interne resultaat niet meer zichtbaar onder het programma Verkeer en Vervoer. Deze dalende trend in 2019 wordt slechts deels gecompenseerd door de intensiveringen binnen het coalitieakkoord (Nieuwe stedelijke mobiliteit en Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening).

Reserves

In de begroting 2019 zijn onttrekkingen geraamd voor voornamelijk de dekking van kapitaallasten, de buitenruimten Hoek van Holland en de aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat meerjarig een dalend beeld zien. De bijdragen rijk en medeoverheden, de programmalasten en onttrekkingen aan reserves dalen door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Verder wordt het verloop van de begroting in grote mate bepaald door de aflopende en nieuwe intensiveringen.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting 26.298 26.180 22.607 22.160 22.160
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -752 -1.085 -1.274 -1.270 -1.270
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 5.490 10.912 11.518 11.455 11.452
Totaal bijgestelde begroting 31.035 36.007 32.850 32.345 32.342