In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Het onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid in Rotterdam is afgerond en begin april 2019 naar de raad gestuurd. De uitkomsten worden o.a. meegenomen in het actieplan (O)GGZ dat voor de zomer naar het college verstuurd wordt.

De schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ verbetert de aanpak ter preventie van huurachterstanden en uithuiszettingen, o.a. door verbeterde samenwerking tussen wijkteams en corporaties. Binnen Reset Rotterdam is bijzondere aandacht voor jongeren (Perspectieffonds) en gezinnen.

De aanpak verwarde personen in de 5 pilotwijken wordt nog voor de zomer 2019 geëvalueerd. Wijkschakels en brandveiligheid worden meegenomen in het actieplan (O)GGZ. De voorbereidingen voor de Wet verplichte GGZ die op 1 januari 2020 ingaat zijn in volle gang.

We werken aan een nacht- en crisisopvang nieuwe stijl in Rotterdam, met uitbreiding van capaciteit van nachtopvang en meer aandacht voor kwaliteit, privacy en veiligheid.

We zetten in op het zorgen voor meer GGZ-expertise in de nacht- en crisisopvang. Dit gaan we doen door gedurende 2019 toe te werken naar een betere verbinding tussen de nacht- en crisisopvang instellingen met GGZ-teams.

In 2019 wordt gekeken naar de mogelijkheden om jongerenhuisvesting volgens bijvoorbeeld het concept Place2Bu uit Utrecht te realiseren. De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huisvesting voor (kwetsbare) jongeren, voorkomt schulden en dakloosheid.

Rotterdam doet mee aan het landelijke ‘Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van staatssecretaris Blokhuis. Hiervoor heeft Rotterdam Project 010 ingediend. Onderdelen van dit project zijn een warm netwerk (‘het rode boekje’), een individueel keuzebudget en ‘directe huisvesting’. 

 

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Met partners maken wij in 2019 een gezamenlijk plan van aanpak (O)GGZ met o.a. aandacht voor preventie en vroegsignalering, doorontwikkeling nacht- gezins-, en crisisopvang, beschermd wonen, huisvesting, meer maatwerk en integrale zorg, bevorderen van participatie van kwetsbare Rotterdammers en veerkrachtige stad en wijk. Dit plan zal voor de zomer aan het college aangeboden worden.

Met de regio maken we afspraken over vestiging van beschermd wonen locaties, (geleidelijke) spreiding over de regio, en voldoende uitstroommogelijkheden.

In 2019 wordt gestart met Housing First als een aanvullende woonzorgvariant, waarbij daklozen (met name buitenslapers) met complexe problematiek zelfstandig gehuisvest worden met passende ondersteuning daarbij.

Er is een start gemaakt met de plaatsingscommissie en wachtlijstbeheer Beschermd Wonen, waarbij samen met aanbieders afspraken gemaakt gaan worden over onder andere welke cliënten op de wachtlijst komen en met welke prioritering en welke acties deze cliënten zo goed mogelijk geplaatst kunnen worden.

De consequenties voor Rotterdam van relevante landelijke ontwikkelingen per 2021:

  1. invoering nieuw verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo begeleiding
  2. openstelling Wlz voor de GGZ
  3. doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden o.a. meegenomen in het plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat begin 2020 gereed zal zijn

 

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Het proces rondom de realisatie van het beleidskader Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is afgerond. Het beleidskader is in mei  2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van 3 incidenten eind 2018 is de beweging ‘Stop geweld tegen vrouwen' gestart.

De nieuwe Wet Meldcode is gestart in 2019. O.a. hierdoor is in het eerste kwartaal een toename van het aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Samen met de wijkteams wordt besproken wat dit betekent voor de werkwijze van VTRR en de wijkteams.

De nieuwe opdracht m.b.t. crisisopvangplekken is per 1 april 2019 geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat gaan we daar voor doen

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde >55% >55% >55% >55% >55%  
Realisatie            
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde >66% >66% >66% >66% >66%  
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves8.6736.3555.9025.8725.8725.872

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.610 3.577 3.076 3.046 3.046 3.046
Overige opbrengsten derden 2.063 2.779 2.827 2.827 2.827 2.827
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves138.123146.412143.201140.916139.281139.284

Apparaatlasten 87 5.958 6.100 6.023 5.994 5.994
Inhuur 87 59 61 61 61 61
Overige apparaatslasten 0 -35 -62 -66 -66 -66
Personeel 0 5.934 6.101 6.027 5.999 5.999
Interne resultaat 793 48 48 48 48 48
Interne resultaat 793 48 48 48 48 48
Programmalasten 137.243 140.407 137.054 134.846 133.239 133.242
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.278 6.039 7.596 7.533 7.520 7.520
Overige programmalasten 212 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 85.842 84.265 80.848 78.188 76.143 76.146
Subsidies en inkomensoverdrachten 43.912 50.103 48.609 49.126 49.576 49.576
Saldo voor vpb en reserveringen -129.450 -140.057 -137.299 -135.044 -133.408 -133.411
Saldo voor reserveringen -129.450 -140.057 -137.299 -135.044 -133.408 -133.411
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -129.450 -140.057 -137.299 -135.044 -133.408 -133.411

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -139.199 -133.419 -132.299 -132.740 -132.740
Bijstellingen Omissie 2019   5.208 5.168 6.278 8.325 8.325
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Bijdrage ZONMW voor pilot triage passend vervoerd en zorg verwarde personen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -2.826 -2.826 -2.826 -2.826
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage heroinebehandeling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 36 88 136 164 164
Mutatie rijksbijdrage beschermd wonen Taakmutaties -2.575 -2.575 -2.575 -2.575 -2.578
Mutatie rijksbijdrage decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Taakmutaties 17 17 17 17 17
Mutatie rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal domein Participatie Taakmutaties 3 4 5 6 6
Mutatie rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Taakmutaties 9 9 9 9 9
Correctie verhouding eigen bijdragen Technische wijzigingen -3.759 -3.830 -3.860 -3.860 -3.860
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 203 65 71 72 72
Begroting na wijzigingen   -140.057 -137.299 -135.044 -133.408 -133.411

Toelichting financiële bijstellingen

Bijdrage ZONMW voor pilot triage passend vervoerd en zorg verwarde personen

Deze bijdrage is bestemd voor het continueren, transformeren en borgen van triage en passende zorg/vervoer bij verward gedrag.

 

Indexatie Wmo en Jeugd

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden 2019

Dit betreft een rijksbijdrage voor de begeleiding van ex-gedetineerden.

 

Rijksbijdrage heroinebehandeling

Dit betreft de aanpassing van de rijksbijdrage voor heroinebehandeling.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Mutatie rijksbijdrage beschermd wonen

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2018, is de volumegroei 2019 voor Beschermd wonen toegekend.

 

Mutatie rijksbijdrage decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Mutaties uit de septembercirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdzorg en op extra taken in de Vrouwenopvang.

 

Mutatie rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal domein Participatie

Mutaties uit de septembercirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt.

 

Mutatie rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Mutaties uit de septembercirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt.

 

Correctie verhouding eigen bijdragen

Door een onjuiste verdeling van de eigen bijdragen voor de Wmo over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ wordt een bedrag van € 3,8 mln overgeheveld van het eerste taakveld naar het tweede taakveld.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft verschillende bijstellingen binnen en buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen. Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.