Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Rotterdams Leerwerkakkoord
Op 5 februari 2019 ondertekenden de gemeente Rotterdam en twaalf partners het Rotterdams Leerwerkakkoord en de sectorakkoorden haven en MKB. Afspraken zijn gemaakt om zes jaar lang in te zetten op een gezamenlijke integrale investeringsagenda. De ondertekenaars van het Leerwerkakkoord verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt. Aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van het Leerwerkakkoord is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. Het akkoord moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om dit voor elkaar te krijgen bundelen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente de krachten. Samen innoveren en investeren, zes jaar lang. Zodat:

  1. jongeren werk hebben na hun opleiding
  2. werkzoekenden met onze begeleiding een baan vinden en houden
  3. werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en daarmee van hun huidige baan naar een nieuwe baan kunnen overstappen

 

De samenwerkingspartners richten zich op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. De pijler ‘van school naar werk’ heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler ‘van werk naar werk’ staat een leven lang ontwikkelen centraal. Werkgevers zetten in op om- en bijscholing. Bij de pijler ‘aan het werk’ begeleiden de samenwerkingspartners werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen. Over de concrete invulling van de pijlers worden afspraken gemaakt in deelakkoorden. 

 

Aanpassing doelstelling bijstandsvolume
Een van de grote ambities van dit college is om het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen tot 30.000 aan het eind van het jaar 2021. In de begroting zijn hiervoor tussentijdse mijlpalen opgenomen. Gezien de voorspoedige ontwikkeling in 2018 lopen we voor op deze planning: 35.292 bijstandsuitkeringen eind 2018, waarvan 2.251 voor jongeren. Het einddoel voor deze collegeperiode blijft intact, maar het voorstel is om de tussentijdse mijlpaal voor 2019 aan te passen. Rekening houdend met de eerdere doelstelling om in 2019 een daling van 1.600 bijstandsuitkeringen te realiseren, verlagen we de doelstelling voor ultimo 2019 naar 33.700 (in plaats van 34.400). Voor de doelstelling van het aantal uitkeringen voor jongeren geldt iets vergelijkbaars. Deze scherpen we aan tot 2.200 (in plaats van 2.375) voor het eind van 2019.

Met de aangescherpte doelstelling van 33.700 uitkeringen voor 2019 leggen we de lat hoog. Er is in de eerste vier maanden van het jaar een daling van 35.292 naar 35.032 gerealiseerd (- 260), zodat de opgave voor de rest van het jaar een verdere daling met tenminste 1.332 uitkeringen is.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Minder Rotterdammers in de bijstand (zoveel mogelijk uitstroom naar betaald werk)

1.2 Deeltijd werken als opstap naar volledige uitstroom uit de bijstand

1.3 Minder werkloosheid op Zuid

2.1 Wegnemen van belemmeringen

2.2 Speciale inzet kwetsbare doelgroepen

2.3 Arbeidsontwikkeling gericht op de vraag vanuit de markt

3.1 Goede regionale samenwerking (onderwijs, overheid en werkgevers) ondersteunend aan een beter functionerende arbeidsmarkt

3.2 Verhogen participatiegraad van mensen uit het doelgroepregister

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 Preventie van instroom vóór en tijdens aanvraagfase

1.2 Matchen, begeleiden naar werk

1.3 Begeleiden naar deeltijdwerk

1.4 Aanpak jongeren

1.5 Aanpak Werk NPRZ

2.1 De werkzoekende centraal

2.2 Meer maatwerk

2.3 Inzetten op taaleis

2.4 Inzetten op specifieke dienstverlening voor doelgroepen

2.5 Het ontwikkelen van procesmethode / data-gedreven werken / rendementssturing

3.1 Transparantie binnen de arbeidsmarkt verhogen

3.2 Delen en waar mogelijk gebruiken van gelijksoortige arbeidsmarktinformatie (DWRSA)

3.3 SROI verplichtingen opbouwen en invullen (aansluiten bij gebiedsontwikkelingen, stedelijke investeringen, transities)

3.4 Investeren in de (digitale) dienstverlening aan werkgevers (acquisitie, dealmaking)

3.5 Continueren en blijven doorontwikkelen van werkgeversdienstverlening vanuit WSPR

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  35.032        
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%    
Realisatie 40,24%  40,26%        
2.2 Jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080    
Realisatie 2.235  2.177        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.              
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 2.391        
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500    
Realisatie 4.506 1.285        
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 14,5 14,5    
Realisatie 12,2 4,01        
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150    
Realisate 1.553 426        
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200    
Realisatie 1.909 521      

 

De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves8.6807.7586.05010.350-1.650350

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.291 7.408 5.700 10.000 -2.000 0
Overige opbrengsten derden 500 350 350 350 350 350
Overige baten 888 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves57.34759.21951.10448.05347.67444.906

Apparaatlasten 43.075 45.826 40.792 38.462 38.393 35.276
Inhuur 18.876 22.155 14.499 12.569 12.842 8.942
Overige apparaatslasten 889 923 1.206 1.209 1.209 1.650
Personeel 23.310 22.748 25.086 24.684 24.342 24.684
Interne resultaat 2.551 1.055 974 974 974 974
Interne resultaat 2.551 1.055 974 974 974 974
Programmalasten 11.721 12.338 9.339 8.618 8.308 8.657
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.633 10.885 8.016 7.398 7.089 7.438
Overige programmalasten 6 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 18 194 93 -10 -12 -12
Sociale uitkeringen 593 612 582 582 582 582
Subsidies en inkomensoverdrachten 471 648 648 648 648 648
Saldo voor vpb en reserveringen -48.667 -51.461 -45.054 -37.703 -49.324 -44.556
Saldo voor reserveringen -48.667 -51.461 -45.054 -37.703 -49.324 -44.556
Reserves1.4641.3690000

Onttrekking reserves 1.464 1.369 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -47.203 -50.092 -45.054 -37.703 -49.324 -44.556

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -53.594 -50.627 -50.261 -50.448 -50.448
Bijstellingen Omissie 2019   3.536 4.236 4.841 4.874 4.874
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie            
Bezuiniging op re-integratie instrumenten Bezuinigingen/taakstellingen 0 0 0 324 0
Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden Bezuinigingen/taakstellingen 0 344 344 344 0
Aanpassing van de formatie voor een intensievere dienstverlening Intensiveringen 0 -133 -266 -347 -347
Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 133 266 347 347
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Intensiveringen 35 0 0 0 0
Impact Investing Intensiveringen 0 125 125 125 0
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen Intensiveringen 0 453 453 453 0
Regiodeal NPRZ 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 6.000 -6.000 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -211 0 0 13
Taakmutaties Matchen op werk en Economische zelfstandigheid Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -268 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 61 971 1.173 1.289 1.289
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 136 281 247 309 309
Onttrekking bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Taaleis Reserves 0 0 0 0 0
Integratie-uitkering Participatie Taakmutaties 6 7 10 12 12
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -1.216 -1.218 -1.189 -1.189
Overheveling budget CityLab010 Technische wijzigingen 0 648 648 648 648
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -4 -65 -65 -65 -65
Begroting na wijzigingen   -50.092 -45.054 -37.703 -49.324 -44.556

Toelichting financiële bijstellingen

Bezuiniging op re-integratie instrumenten

Het college heeft de ambitie om het aantal bijstandsuitkeringen terug te brengen tot 30.000 aan het eind van 2021. Daarmee ontstaat in 2022 financiële ruimte om de uitgaven aan re-integratie instrumenten eenmalig te verlagen met € 324.
 

Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden

In de collegebrief over de ambitie om het bijstandsvolume te laten dalen naar 30.000 van afgelopen oktober (18bb7999) hebben we aangekondigd te gaan differentiëren in het aanbod van dienstverlening. Daarbij kijken we meer naar de wensen en mogelijkheden van en voor individuele werkzoekenden en naar reële kansen op werk. Voor oudere werkzoekende Rotterdammers betekent dit dat we vragen wat zij nog willen en kunnen. We bieden re-integratievoorzieningen aan voor iedereen die aangeeft graag aan het werk te willen. Aan de groep die deze stap niet meer kan zetten, bieden we vooral onze inkomensdienstverlening, activering en ondersteuning. Door hen niet langer de intensievere dienstverlening te bieden die gericht is op re-integratie en werk, realiseren we - over de verschillende taakvelden heen - per saldo een besparing van € 332 in de jaren 2020 tot en met 2022.


Aanpassing van de formatie voor een intensievere dienstverlening

Om de bestuurlijke ambitie van 30.000 uitkeringen te halen is verbeterde dienstverlening nodig, met meer aandacht voor de werkzoekende en ruimte voor maatwerk. Immers, nu de werkzoekenden met de kortste afstand tot de arbeidsmarkt hebben geprofiteerd van de hoogconjunctuur, wordt de benodigde inzet voor de resterende werkzoekenden groter. Hierbij zijn twee elementen uit de dienstverlening essentieel:

1. begeleiding naar werk (intensiever en frequenter contact met werkzoekenden, meervoudige inzet van mogelijke trajecten en meer maatwerk in begeleiding en het zoeken van passende arbeid);
2. het bieden van inkomenszekerheid in het beheer van de uitkeringen. In dit taakveld loopt de intensivering voor verbeterde dienstverlening op van € 133 in 2020 tot € 347 vanaf 2022.


Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG

De formatie van de afdelingen die de Participatiewet uitvoeren beweegt mee met het bijstandsvolume. Jaarlijks wordt de formatie van het programma herijkt aan de hand van de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanwege de beoogde daling van het bijstandsvolume naar 30.000 in 2022 zijn er volgens deze rekenregel minder fte's nodig. De stapsgewijze afbouw van de formatie leidt tot een besparing die in deze bijstelling is verwerkt, oplopend van € 133 in 2020 naar € 347 vanaf 2022. Overigens wordt een deel van deze financiële ruimte in een andere bijstelling (zie hiervoor) ingezet voor een intensievere dienstverlening om de bestuurlijke ambitie daadwerkelijk te halen.


Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 35.


Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen

Onder het taakveld Inkomensregelingen is de begrotingswijzing ‘voortzetting intensivering handhaving uitkeringen’ opgenomen. Een deel van de dekking voor deze intensivering is afkomstig van dit taakveld, vanwege overhead die binnen het programma Werk en Inkomen wordt verdeeld over de drie onderliggende taakvelden.
 

Regiodeal NPRZ 2022

Van de Regiodeal NPRZ was de vierde en laatste jaarschijf van € 6 mln nog niet verwerkt in de begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de ontvangst van de rijksbijdrage voor het laatste jaar. Dit gebeurt via een kasschuif van 2021 (jaar van ontvangst rijksbijdrage) naar 2022 (het vierde bestedingsjaar).
 

Terugdraaien formatiebesparing ICT

Als gevolg van vertragingen in het programma Innovatie ICT schuiven zowel de kapitaallasten als de te realiseren efficiency voordelen verder door in de tijd. De reeds ingeboekte formatiebesparing kan op dit moment niet worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. De eerder ingeboekte formatiebesparingen worden daarom deels teruggedraaid, wat wordt betaald vanuit de lagere kapitaallasten. Over de taakvelden heen is deze begrotingswijziging saldo neutraal.


Taakmutaties Matchen op werk en Economische zelfstandigheid

In de meicirculaire 2018 heeft Rotterdam eenmalig een bedrag van € 268 ontvangen voor versterking van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening en voor het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Op basis van een goedgekeurd verbeterplan verstrekte het Ministerie van SZW de decentralisatie-uitkering Matchen op werk (€ 238) en het Ministerie van OCW de DU Economische zelfstandigheid (€ 30). Inmiddels zijn er in regionaal verband afspraken gemaakt over de inzet van de middelen, en is er een projectleider geworven voor beide projecten. Besteding van het toegekende budget vindt plaats in 2019.


Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.  Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 61 in 2019, oplopend tot € 1.289 in 2023.


Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 136 in 2019 tot  € 309 in 2022.


Onttrekking bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

Op de bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget vindt in 2019 de laatste onttrekking ter hoogte van € 372 plaats.


Onttrekking bestemmingsreserve Taaleis

Op de bestemmingsreserve Taaleis vindt in 2019 de laatste onttrekking ter hoogte van € 997 plaats.


Integratie-uitkering Participatie

Dit betreft een taakmutatie op de integratie-uitkering Participatie uit de septembercirculaire 2018. Het Rijk heeft de verdeelmaatstaven voor deze integratie-uitkering geactualiseerd, waardoor de hoogte van de uitkering voor de gemeente Rotterdam minimaal is gewijzigd.


Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.


Overheveling budget Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid over de programma's zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 648 voor 2020 t/m 2023.


Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.

 

Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
  • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties