Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Gemeentelijke garantiebanen
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het realiseren van voldoende nieuwe gemeentelijke garantiebanen. Op 1 mei 2019 waren er 283,6 gemeentelijke garantiebanen gerealiseerd. Eind tweede tertaal moet de realisatie op 328 zitten, en eind 2019 moeten er 340 gemeentelijke garantiebanen zijn gerealiseerd. In de afgelopen periode zijn er ook afdelingen van de gemeente verzelfstandigd of de markt op gegaan. Bijvoorbeeld met de verzelfstandiging van het organisatieonderdeel Natuur, Milieu en Educatie. Met als gevolg dat de twaalf gemeentelijke garantiebanen die binnen dit organisatieonderdeel werkzaam zijn niet meer meetellen voor de gemeentelijke taakstelling. Om het realisatiecijfer te stimuleren worden Multi Serviceteams gevormd, die clusters mogelijkheden gaan bieden om tijdelijke werkzaamheden slimmer in te richten en om zo meer gemeentelijke garantiebanen te creëren. Aan het einde van het tweede tertaal van 2019 moet de achterstand in realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen zijn ingelopen, en er 328 zijn gerealiseerd.

 

Garantiebanen (regionaal)
De arbeidsmarktregio Rijnmond had als doelstelling om tot en met 31 december 2018 3.837 extra banen voor de Wet Banenafspraak te realiseren ten opzichte van de 0-meting van 31 december 2012. De aanpak heeft tot en met 31 december 2018 geleid tot 3.889 extra banen voor de Wet Banenafspraak. Dit is het resultaat ten opzichte van de 0-meting, waarin het effect van de afbouw van de Wiw- en I/D-regeling (-1.475) in Rijnmond niet is meegeteld. Het effect van de afbouw Wiw- en I/D-regeling is aangepast ten opzichte van de vorige monitor door een onlangs landelijk doorgevoerde wijziging in de telling van het doelgroepenregister. Dit betreft de meest actueel beschikbare cijfers. De stand tot en met 31 maart 2019 wordt door UWV begin derde kwartaal 2019 beschikbaar gesteld

 

Nieuw beschut
Tot en met april 2019 zijn 74 werkplekken voor nieuw beschut werken gerealiseerd, 20 meer dan aan het begin van het jaar. De doelstelling voor 2019 is om aan het eind van het jaar 224 werkplekken te hebben. Het achterblijven van de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal geïndiceerde werkzoekenden voor nieuw beschut werk. Dit lagere aantal komt niet door achterstanden bij het UWV die de indicatie voor Nieuw beschut uitvoert, maar doordat niet meer Rotterdammers een indicatie aanvragen. Omdat de realisatie ook landelijk achterblijft onderzoekt het ministerie van SZW wat de oorzaak hiervan is. In september 2019 zal het onderzoeksrapport verschijnen. Om het aantal geïndiceerde werkzoekenden te verhogen wordt actief geprobeerd om Rotterdammers die een dagbestedingstraject volgen, toe te leiden naar het UWV voor een indicatie Nieuw beschut werk. Daarna zal hen een werkplek aangeboden worden. 

Van het lagere aantal geïndiceerden zijn 27 werkzoekenden met een indicatie voor nieuw beschut werk nog niet direct beschikbaar voor werk. Aan hen wordt een traject naar nieuw beschut werk aangeboden. Op die wijze wordt aan iedere nieuw beschut-geïndiceerde werkzoekende een traject naar werk of nieuw beschut werk aangeboden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)

Mensen worden ingezet tegen de maximaal haalbare loonwaarde in een arrangement dat het dichtst bij de arbeidsmarkt ligt

Optimale arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen

Inzetten op professionele, methodische arbeids‐ en mensontwikkeling

Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

Effect indicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 83,5%        
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 101,4%          
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 33%        
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t.          
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.              
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 375 409  442  475
Realisatie 287,5 283,6        
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 3.837 4.800 5.800 6.800    
Realisatie 3.889          
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 PM PM    
Realisatie 54 74        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.99614.9007.9317.9317.9317.931

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.385 1.144 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.730 13.820 7.931 7.931 7.931 7.931
Overige baten -119 -64 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.73278.88874.60775.78175.54974.353

Apparaatlasten 18.753 25.875 22.018 22.571 22.439 22.562
Inhuur 3.105 6.649 1.738 1.741 1.740 1.740
Overige apparaatslasten 880 545 597 600 600 722
Personeel 14.767 18.681 19.683 20.230 20.099 20.099
Interne resultaat -7.250 -8.738 -12.020 -14.257 -16.353 -16.353
Interne resultaat -7.250 -8.738 -12.020 -14.257 -16.353 -16.353
Programmalasten 66.229 61.750 64.609 67.467 69.463 68.145
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.718 1.856 1.416 1.414 1.433 1.433
Kapitaallasten 70 55 41 40 16 16
Overige programmalasten 150 2.090 3.731 3.703 3.647 2.328
Salariskosten WSW en WIW 57.775 55.620 57.208 60.098 62.155 62.155
Sociale uitkeringen 714 730 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.802 1.400 2.213 2.213 2.213 2.213
Saldo voor vpb en reserveringen -64.736 -63.988 -66.676 -67.850 -67.618 -66.422
Saldo voor reserveringen -64.736 -63.988 -66.676 -67.850 -67.618 -66.422
Saldo -64.736 -63.988 -66.676 -67.850 -67.618 -66.422

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -61.299 -62.526 -63.220 -63.128 -63.128
Bijstellingen Omissie 2019   -3.349 -4.151 -4.781 -4.772 -4.772
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen Intensiveringen 0 126 126 126 0
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Intensiveringen 10 0 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -34 0 0 4
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 38 128 112 141 141
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar -49 160 273 335 335
Taakmutatie verlaging Participatiebudget 2023 Taakmutaties 0 0 0 0 1.319
Technische mutaties Begeleide participatie Technische wijzigingen 650 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -400 -380 -341 -341
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 11 21 20 21 21
Begroting na wijzigingen   -63.988 -66.676 -67.850 -67.618 -66.422

Toelichting financiële bijstellingen

Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen

Onder het taakveld Inkomensregelingen is de begrotingswijzing ‘voortzetting intensivering handhaving uitkeringen’ opgenomen. Een deel van de dekking voor deze intensivering is afkomstig van dit taakveld, vanwege overhead die binnen het programma Werk en Inkomen wordt verdeeld over de drie onderliggende taakvelden.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 10.

 

Terugdraaien formatiebesparing ICT

Als gevolg van vertragingen in het programma Innovatie ICT schuiven zowel de kapitaallasten als de te realiseren efficiency voordelen verder door in de tijd. De reeds ingeboekte formatiebesparing kan op dit moment niet worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. De eerder ingeboekte formatiebesparingen worden daarom deels teruggedraaid, wat wordt betaald vanuit de lagere kapitaallasten. Over de taakvelden heen is deze begrotingswijziging saldoneutraal.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / 
taakveld betekent het een bijstelling van € 38 in 2019, oplopend tot € 141 in 2022.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van -€ 49 in 2019, oplopend tot € 335 in 2022.

 

Taakmutatie verlaging Participatiebudget 2023

Vanwege de afbouw van de WSW (Wet sociale werkvoorziening ) neemt de rijksfinanciering via de integratie-uitkering Participatie jaarlijks af. Deze taakmutatie betreft de daling van 2023 ten opzichte van 2022.

 

Technische mutaties Begeleide participatie

Binnen dit taakveld vinden verschillende technische mutaties plaats, die - in combinatie met bijbehorende mutaties in de overhead - budgetneutraal zijn. Er is rekening gehouden met enerzijds een omzetverhoging vanuit grotere nieuwe opdrachten voor de sociale werkplaats en het verzorgen van nieuwe trajecten om mensen aan het werk te helpen. Anderzijds zijn verschillende lasten verhoogd, waaronder de salarislasten van de doelgroepen door vertraagde uitstroom van mensen, investeringen in de huisvesting bij de locaties Zuidlaardermeer en Bovendijk, budget voor vorming nieuw organisatieonderdeel, hogere vervoerskosten WSW (onderdeel doelgroepenvervoer) en een groter tekort 2018 bij de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Rijnmond BV dan begroot.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

 

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt echter onder de WMO (en is niet los te knippen en valt onder de taakvelden
    Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral Wsw, Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 

De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.