Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves, voorzieningen en het investeringsvoorstel.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2024.

VASTE ACTIVA1-1-202131-12-202131-12-202231-12-202331-12-202431-12-2025
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43.207 45.620 43.797 41.975 40.152 38.330
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 1.971.968 2.119.919 2.213.807 2.245.447 2.266.595 2.473.973
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven183.688269.865356.625408.924451.033 476.616
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 591.518 734.120 847.225 961.422 1.001.169 1.016.059
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 397.859 397.377 396.896 396.415 395.933 395.452
Leningen 163.903 133.252 116.998 100.284 84.687 68.738
Overige Langlopende leningen 15.038 28.391 28.099 27.805 27.520 27.237
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.367.1813.728.5444.003.4474.182.2724.267.0894.496.405
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -85.161 -113.234 -130.568 -137.246 -126.892 -116.455
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 394.821 394.821 394.821 394.821 394.821 394.821
 Liquide middelen 331 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 295.035 295.035 295.035 295.035 295.035 295.035
Totaal vlottende activa605.026576.622559.288552.610562.964573.401
TOTAAL ACTIVA3.972.2074.305.1664.562.7354.734.8824.830.0535.069.806
       
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 223.375 165.685 70.912 69.359 127.264 171.601
Bestemmingsreserves 2.182.919 2.009.913 1.931.901 1.956.592 1.980.585 2.013.166
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 109.763 110.065 110.424 110.763 111.085 111.391
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 914.593 1.183.558 1.613.553 1.762.223 1.775.174 1.937.703
Totaal vaste passiva3.430.6503.469.2213.726.7903.898.9373.994.1084.233.861
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 125.035 419.423 419.423 419.423 419.423 419.423
 Overlopende passiva 416.522 416.522 416.522 416.522 416.522 416.522
Totaal vlottende passiva541.557835.945835.945835.945835.945835.945
TOTAAL PASSIVA3.972.2074.305.1664.562.7354.734.8824.830.0535.069.806

De balans is inclusief de resultaatbestemming. De resultaatbestemming is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20212022202320242025
Exploitatieresultaat -230.696 -172.785 23.138 81.898 76.918
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 127.952 145.313 155.365 160.092 164.547
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.822 1.823 1.822 1.823 1.822
Mutatie voorzieningen 302 359 339 322 306
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.181 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148
Subtotaal 128.895 146.347 156.378 161.089 165.527
           
Voorraden en onderhanden werk 28.073 17.334 6.678 -10.354 -10.437
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten-73.728-9.104186.194232.633232.008
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Investeringen -585.143 -505.977 -380.232 -291.161 -417.772
Desinvesteringen en bijdragen derden 76.226 66.911 26.731 28.065 5.374
Subtotaal -508.917 -439.066 -353.501 -263.096 -412.398
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 30.651 16.254 16.714 15.597 15.949
Subtotaal 30.651 16.254 16.714 15.597 15.949
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -14.130 0 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 777 292 294 285 283
Subtotaal -13.353 292 294 285 283
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen 482 481 481 482 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-491.137-422.039-336.012-246.732-395.685
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Mutatie kortlopende geldleningen 300.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 677.476 456.228 254.887 104.522 179.320
Aflossingen leningen og -407.330 -25.085 -105.069 -90.423 -15.643
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten570.146431.143149.81814.099163.677
           
Mutatie geldmiddelen5.2810000

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.

Investeringsvoorstel

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Investeringsvoorstel.